Subsidies klimaatadaptatie voor gemeenten

Ook Noord-Brabant krijgt vaker te maken met hevige neerslag, langdurige droogte, wateroverlast en extreme hitte. De provincie heeft daarom de ambitie om zo snel mogelijk ‘klimaatproof’ te worden en wil het gemeenten makkelijker maken daarin mee te gaan. Dat sluit aan bij het landelijke Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) dat als doelstelling heeft dat alle overheden onder andere een klimaatstresstest uitvoeren en risicodialogen voeren om te komen tot uitvoeringsagenda’s. 

De Provincie Noord-Brabant wil koploper zijn en heeft daarom onder andere de afgelopen jaren gemeentelijke stresstesten en risicodialogen gesubsidieerd. De resultaten van de stresstesten en overige goede voorbeelden staan op voorbeeldenkaart van deze website.

Wat zijn de klimaatstresstest en klimaatadaptatiedialoog?  

Een klimaatstresstest onderzoekt de gevolgen van klimaatverandering op vier klimaatthema’s: hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen. Bijvoorbeeld: hoe veel tropische dagen zijn er per jaar? Waar blijft water staan na hevige regenval? Deze gegevens worden gepresenteerd in speciale klimaatthema-kaarten. Ook onderzoekt de klimaatstresstest de kwetsbaarheden en kansen voor bijvoorbeeld voor verschillende sectorenIn welk gebied komt bij overstromingen veiligheid van inwoners in gevaar? Welke natuur- en landbouwgebieden worden aangetast bij lange droge periodes? Antwoorden op deze vragen worden weergegeven in kwetsbaarheden en kansen-kaarten.  

De klimaatadaptatiedialoog of risicodialoog is het gesprek tussen een gemeente en partijen die actief zijn in de openbare ruimte, zoals waterschappen, woningcorporaties, GGD of rioleringsbedrijven. Dit gesprek gaat over de aanpassingen die nodig zijn om de gemeente klimaatbestendig te maken, en waar nieuwe kansen benut kunnen worden om de leefomgeving veiliger of socialer te maken. Zo ontwikkelt elke gemeente een eigen klimaatadaptatiestrategie. Tips en nadere informatie over het voorbereiden, voeren en afronden van een risicodialoog zijn te vinden in de Routekaart risicodialoog. Deze Routekaart is ontwikkeld vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie.

Na de stresstesten en de risicodialogen volgt de fase van de uitvoering. In de eerste helft van 2019 is er een pilot geweest in de vorm van een subsidieparagraaf voor uitvoeringsprojecten. De opvolger hiervan is de Bijdrageregeling klimaatadaptatieprojecten Noord-Brabant, die per 1 september 2021 is opengesteld. Gemeentelijke werkregio’s voor klimaatadaptatie kunnen hun aanvragen voor uitvoeringsprojecten tot en met 23 december 2022 indienen, al dan niet in samenhang met projecten die worden ingediend voor de landelijke Impulsregeling klimaatadaptatie. Informatie hierover is vanaf de openstelling te vinden in het subsidieloket van de provincie.

Sluiten