Subsidie klimaatstresstesten, adaptatiedialoog en uitvoeringsprojecten

Ook Noord-Brabant krijgt vaker te maken met hevige neerslag, langdurige droogte, wateroverlast en extreme hitte. De provincie heeft daarom de ambitie om zo snel mogelijk ‘klimaatproof’ te worden en wil het gemeenten makkelijker maken daarin mee te gaan. Dat sluit aan bij het landelijke Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) dat als doelstelling heeft dat alle gemeenten vóór 2020 een klimaatstresstest hebben uitgevoerd.  

Tot 4 juni 2019 konden alle Brabantse gemeenten (en samenwerkingsverbanden van gemeenten) subsidie aanvragen bij de provincie voor het uitvoeren van een gemeentelijke klimaatstresstest. Inmiddels heeft ruim de helft van alle Brabantse gemeenten gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. De resultaten van de stresstesten zullen de komende tijd ter informatie beschikbaar komen op deze website, onder het tabblad ‘Voorbeelden’. Voor de daaropvolgende fase van de klimaatadaptatiedialoog kon tot 5 september 2019 subsidie aangevraagd worden door alle Brabantse gemeenten (en samenwerkingsverbanden van gemeenten). Deze subsidieparagraaf zal op korte termijn weer opengesteld worden, omdat de landelijke termijn voor het voeren van deze risicodialoog is opgeschoven tot eind 2020. Naar verwachting zal de subsidie begin oktober 2019 weer voor een jaar opengesteld worden. De inschrijvingstermijn voor de subsidieparagraaf voor uitvoerprojecten is inmiddels gesloten. Naar verwachting zal er in de loop van 2020 een nieuwe (inhoudelijk bijgestelde) openstelling voor klimaatadaptatieprojecten volgen.

Wat zijn de klimaatstresstest en klimaatadaptatiedialoog?  

Een klimaatstresstest onderzoekt de gevolgen van klimaatverandering op vier klimaatthema’s: hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen. Bijvoorbeeld: hoe veel tropische dagen zijn er per jaar? Waar blijft water staan na hevige regenval? Deze gegevens worden gepresenteerd in speciale klimaatthema-kaarten. Ook onderzoekt de klimaatstresstest de kwetsbaarheden en kansen voor bijvoorbeeld voor verschillende sectorenIn welk gebied komt bij overstromingen veiligheid van inwoners in gevaar? Welke natuur- en landbouwgebieden worden aangetast bij lange droge periodes? Antwoorden op deze vragen worden weergegeven in kwetsbaarheden en kansen-kaarten.  

Daarnaast kunnen gemeenten (apart) subsidie aanvragen voor de klimaatadaptatiedialoog. Dit is het gesprek tussen een gemeente en partijen die actief zijn in de openbare ruimte, zoals waterschappen, woningcorporaties, GGD of rioleringsbedrijven. Dit gesprek gaat over de aanpassingen die nodig zijn om de gemeente klimaatbestendig te maken, en waar nieuwe kansen benut kunnen worden om de leefomgeving veiliger of socialer te maken. Zo ontwikkelt elke gemeente een eigen klimaatadaptatiestrategie. 

En wat gebeurt er na de klimaatstresstest en klimaatadaptatiedialoog? 

De ontwikkelde klimaatadaptatiestrategie kan vervolgens omgezet worden in concrete klimaatprojecten. Deze klimaatprojecten vallen niet onder de huidige subsidieregeling. Een eerste ronde van de nieuwe subsidie voor uitvoeringsprojecten voor klimaatadaptatie ging in april open en heeft veel respons opgeleverd. De provincie bekijkt op welke manier verdere ondersteuning/subsidiering van dit type projecten mogelijk is.

Wat is het verschil tussen deze klimaatstresstesten en de landelijke Bijsluiter gestandaardiseerde stresstest 

Het DPRA is een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk dat de aanpak van de gevolgen van klimaatverandering versnelt en intensiveert. Hiervoor is de landelijke Bijsluiter gestandaardiseerde stresstest opgesteld (als opvolger van de Handreiking gemeentelijke klimaatstresstesten ‘light’)

Provincie Noord-Brabant wil koploper zijn en heeft daarom een provinciale subsidieregeling voor klimaatstresstesten opgesteld. De landelijke bijsluiter kan hierbij gebruikt worden als leidraad. In de provinciale regeling is echter aanvullend opgenomen dat gemeenten de gevolgen voor maatschappelijke sectoren in beeld moeten brengen, zodat er een goed overzicht ontstaat van de kwetsbaarheden en kansen als input voor de fase van de risicodialoog. Informatie over deze sectoren is te vinden bij de Nationale Adaptatie Strategie (NAS).

Wat zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van subsidie? 

Subsidie wordt verleend voor projecten die een gemeentelijke klimaatstresstest uitvoerenHet project moet minimaal de volgende inzichten opleveren: 

  • De huidige – en toekomstscenarioper gemeente de thema’s hitte, droogte, wateroverlast en overstroming, weergegeven in themakaarten 
  • welke ruimtelijke en maatschappelijke gevolgen klimaatverandering heeft voor de gemeente; 
  • welke sectoren, voorzieningen en maatschappelijke actoren in de gemeente kwetsbaar zijn voor of juist kansen krijgen door deze gevolgenweergegeven in een kwetsbaarheden- en kansenkaart onderverdeeld in de volgende sectoren: Water en RuimteNatuurLandbouwGezondheidRecreatie en ToerismeInfrastructuurEnergieICT en TelecomVeiligheid. 

Welke kosten worden gedekt door de subsidie? 

  • Interne loonkosten en kosten van derden komen in aanmerking voor subsidie.
  • Niet-subsidiabele zijn kosten die gemaakt zijn vóórdat de aanvraag is ingediend en kosten voor aanschaf, onderhoud en afschrijven van gereedschap, apparatuur en groot materieel. 

Individuele gemeente  

  • Klimaatstresstest: 75% van de subsidiabele kosten tot een maximum van 20.000 EUR 
  • Klimaatadaptatiedialoog: 50% subsidie voor tot maximum van 15.000 EUR 

Samenwerkingsverband van gemeenten Klimaatstresstest:

  • 75% van de subsidiabele kosten tot een maximum van 15.000 EUR 
  • Klimaatadaptatiedialoog: 50% subsidie tot maximum van 10.000 EUR 
Sluiten