Subsidies klimaatadaptatie voor gemeenten

Ook Noord-Brabant krijgt vaker te maken met hevige neerslag, langdurige droogte, wateroverlast en extreme hitte. De provincie heeft daarom de ambitie om zo snel mogelijk ‘klimaatproof’ te worden en wil het gemeenten makkelijker maken daarin mee te gaan. Dat sluit aan bij het landelijke Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) dat als doelstelling heeft dat alle overheden onder andere een klimaatstresstest uitvoeren.  

Tot halverwege 2019 konden alle Brabantse gemeenten (en samenwerkingsverbanden van gemeenten) subsidie aanvragen bij de provincie voor het uitvoeren van een gemeentelijke klimaatstresstest. Uiteindelijk heeft ruim de helft van alle Brabantse gemeenten gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. De resultaten van de stresstesten staan op deze website, onder het tabblad ‘Voorbeelden’.

Voor de daaropvolgende fase van de klimaatadaptatiedialoog kon tot 1 oktober 2020 subsidie aangevraagd worden door alle Brabantse gemeenten (en samenwerkingsverbanden van gemeenten). In lijn met het DPRA is landelijk de afspraak dat alle overheden vóór 2021 risicodialogen hebben gevoerd. Vanwege de coronacrisis heeft de provincie de uitvoeringstermijn voor alle huidige en nog aan te vragen klimaatadaptatiedialoog subsidieprojecten verlengd tot de algehele einddatum van 1 juli 2021.

In de eerste helft van 2019 is er een pilot geweest in de vorm van een subsidieparagraaf voor uitvoeringsprojecten. Momenteel wordt bekeken of en hoe we hier vanuit de provincie een vervolg aan kunnen geven, waarschijnlijk gerelateerd aan de landelijke Impulsregeling klimaatadaptatie.

Wat zijn de klimaatstresstest en klimaatadaptatiedialoog?  

Een klimaatstresstest onderzoekt de gevolgen van klimaatverandering op vier klimaatthema’s: hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen. Bijvoorbeeld: hoe veel tropische dagen zijn er per jaar? Waar blijft water staan na hevige regenval? Deze gegevens worden gepresenteerd in speciale klimaatthema-kaarten. Ook onderzoekt de klimaatstresstest de kwetsbaarheden en kansen voor bijvoorbeeld voor verschillende sectorenIn welk gebied komt bij overstromingen veiligheid van inwoners in gevaar? Welke natuur- en landbouwgebieden worden aangetast bij lange droge periodes? Antwoorden op deze vragen worden weergegeven in kwetsbaarheden en kansen-kaarten.  

De klimaatadaptatiedialoog of risicodialoog is het gesprek tussen een gemeente en partijen die actief zijn in de openbare ruimte, zoals waterschappen, woningcorporaties, GGD of rioleringsbedrijven. Dit gesprek gaat over de aanpassingen die nodig zijn om de gemeente klimaatbestendig te maken, en waar nieuwe kansen benut kunnen worden om de leefomgeving veiliger of socialer te maken. Zo ontwikkelt elke gemeente een eigen klimaatadaptatiestrategie. Tips en nadere informatie over het voorbereiden, voeren en afronden van een risicodialoog zijn te vinden in de Routekaart risicodialoog. Deze Routekaart is ontwikkeld vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie.

En wat gebeurt er na de klimaatstresstest en klimaatadaptatiedialoog? 

De ontwikkelde klimaatadaptatiestrategie kan vervolgens omgezet worden in concrete klimaatadaptatieprojecten. Een pilotsubsidie voor uitvoeringsprojecten voor klimaatadaptatie ging in april 2019 open en heeft veel respons opgeleverd. De provincie bekijkt momenteel op welke manier verdere ondersteuning/subsidiering van dit type projecten mogelijk is.

Wat is het verschil tussen deze klimaatstresstesten en de landelijke Bijsluiter gestandaardiseerde stresstest 

Het DPRA is een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk dat de aanpak van de gevolgen van klimaatverandering versnelt en intensiveert. Hiervoor is de landelijke Bijsluiter gestandaardiseerde stresstest opgesteld (als opvolger van de Handreiking gemeentelijke klimaatstresstesten ‘light’)

Provincie Noord-Brabant wil koploper zijn en heeft daarom in 2018 en 2019 een provinciale subsidieregeling voor klimaatstresstesten gehad. De landelijke bijsluiter kon hierbij gebruikt worden als leidraad. In de provinciale regeling was echter aanvullend opgenomen dat gemeenten de gevolgen voor maatschappelijke sectoren in beeld moesten brengen, zodat er een goed overzicht ontstaat van de kwetsbaarheden en kansen als input voor de fase van de risicodialoog. Informatie over deze sectoren is te vinden bij de Nationale Adaptatie Strategie (NAS).

Sluiten