Klimaatstresstesten en klimaatadaptatiedialoog

Ook Noord-Brabant krijgt vaker te maken met hevige neerslag, langdurige droogte, wateroverlast en extreme hitte. De provincie heeft daarom de ambitie om zo snel mogelijk ‘klimaatproof’ te worden en wil het gemeenten makkelijker maken daarin mee te gaan. Dat sluit aan bij het landelijke Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) dat als doelstelling heeft dat alle gemeenten vóór 2020 een klimaatstresstest hebben uitgevoerd.  

Tot 4 juni 2019 kunnen alle Brabantse gemeenten (en samenwerkingsverbanden van gemeenten) subsidie aanvragen bij de provincie voor het uitvoeren van een gemeentelijke klimaatstresstest. Tot 4 september 2019 Voor de daaropvolgende fase van de klimaatdialoog kan tot 4 september 2019 subsidie aangevraagd worden door alle Brabantse gemeenten (en samenwerkingsverbanden van gemeenten). Subsidie aanvragen kan via het loket.

Wat zijn de klimaatstresstest en klimaatadaptatiedialoog?  

Een klimaatstresstest onderzoekt de gevolgen van klimaatverandering op vier klimaatthema’s: hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen. Bijvoorbeeld: hoe veel tropische dagen zijn er per jaar? Waar blijft water staan na hevige regenval? Deze gegevens worden gepresenteerd in speciale klimaatthema-kaarten. Ook onderzoekt de klimaatstresstest de kwetsbaarheden en kansen voor bijvoorbeeld voor verschillende sectorenIn welk gebied komt bij overstromingen veiligheid van inwoners in gevaar? Welke natuur- en landbouwgebieden worden aangetast bij lange droge periodes? Antwoorden op deze vragen worden weergegeven in kwetsbaarheden en kansen-kaarten.  

Daarnaast kunnen gemeenten (apart) subsidie aanvragen voor de klimaatadaptatiedialoog. Dit is het gesprek tussen een gemeente en partijen die actief zijn in de openbare ruimte, zoals waterschappen, woningcorporaties, GGD of rioleringsbedrijven. Dit gesprek gaat over de aanpassingen die nodig zijn om de gemeente klimaatbestendig te maken, en waar nieuwe kansen benut kunnen worden om de leefomgeving veiliger of socialer te maken. Zo ontwikkelt elke gemeente een eigen klimaatadaptatiestrategie. 

En wat gebeurt er na de klimaatstresstest en klimaatadaptatiedialoog? 

De ontwikkelde klimaatadaptatiestrategie kunnen vervolgens omgezet worden in concrete klimaatprojectenDeze klimaatprojecten vallen niet onder de huidige subsidieregeling. De provincie bekijkt op welke manier ondersteuning van deze projecten mogelijk is. 

Wat is het verschil tussen deze klimaatstresstesten die de klimaatstresstest ‘light’?  

Het DPRA is een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk dat de aanpak van de gevolgen van klimaatverandering versnelt en intensiveert. Hiervoor is de landelijke Handreiking gemeentelijke klimaatstresstesten ‘light’ rondgestuurd. Provincie Noord-Brabant wil koploper zijn en heeft daarom deze subsidieregeling opgesteld 

Enkele Brabantse gemeenten hebben de klimaatstresstest ‘light’ gedaan. Deze klimaatstresstesten verschillen van de klimaatstresstesten die onder deze subsidieregeling vallenDeze subsidies zijn aangevuld met specifieke Brabantse eisen, bovendien kan hiermee apart subsidie aangevraagd worden voor de klimaatadaptatiedialoog 

Wat zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van subsidie? 

Subsidie wordt verleend voor projecten die een gemeentelijke klimaatstresstest uitvoerenHet project moet minimaal de volgende inzichten opleveren: 

  • De huidige – en toekomstscenarioper gemeente de thema’s hitte, droogte, wateroverlast en overstroming, weergegeven in themakaarten 
  • welke ruimtelijke en maatschappelijke gevolgen klimaatverandering heeft voor de gemeente; 
  • welke sectoren, voorzieningen en maatschappelijke actoren in de gemeente kwetsbaar zijn voor of juist kansen krijgen door deze gevolgenweergegeven in een kwetsbaarheden- en kansenkaart onderverdeeld in de volgende sectoren: Water en RuimteNatuurLandbouwGezondheidRecreatie en ToerismeInfrastructuurEnergieICT en TelecomVeiligheid. 

Welke kosten worden gedekt door de subsidie? 

  • Interne loonkosten en kosten van derden komen in aanmerking voor subsidie.
  • Niet-subsidiabele zijn kosten die gemaakt zijn vóórdat de aanvraag is ingediend en kosten voor aanschaf, onderhoud en afschrijven van gereedschap, apparatuur en groot materieel. 

Individuele gemeente  

  • Klimaatstresstest: 75% van de subsidiabele kosten tot een maximum van 20.000 EUR 
  • Klimaatadaptatiedialoog: 50% subsidie voor tot maximum van 15.000 EUR 

Samenwerkingsverband van gemeenten Klimaatstresstest:

  • 75% van de subsidiabele kosten tot een maximum van 15.000 EUR 
  • Klimaatadaptatiedialoog: 50% subsidie voor tot maximum van 1.000 EUR 
Sluiten