Wat doet de Provincie?

Klimaatverandering gaat ook in Brabant leiden tot meer extreme weersituaties. Haast is geboden, want de afgelopen tijden hebben we allemaal kunnen zien hoe extreem weer het dagelijks leven steeds vaker ontregelt.

Ondergelopen huizen en straten. Snikhete zomerdagen. Mislukte oogsten door wateroverlast. Hagelbuien die een spoor van vernieling achterlaten. We kunnen en moeten ons aanpassen aan deze nieuwe werkelijkheid. Het weer past zich immers niet aan ons aan. We moeten, meer dan voorheen, aan de slag. En dat doen we op z’n Brabants: samen. Het vergt van iedereen een inspanning: van inwoners, het bedrijfsleven, gemeentes, waterschappen, Rijksoverheid en, niet in de laatste plaats, de provincie.

De provincie Noord-Brabant is ondermeer verantwoordelijk voor de inrichting van het landelijk gebied en een bereikbare, economisch sterke en gezonde regio. Dat maakt de provincie een cruciale speler op het gebied van klimaatadaptatie. De effecten van klimaatverandering houden zich doorgaans niet aan de gemeentegrenzen. Problemen worden steeds vaker regionaal opgepakt waarbij de provincie de verbindende schakel vormt tussen, bijvoorbeeld, gemeenten en waterschappen in een bepaald gebied.

Om Nederland zo goed mogelijk voor te bereiden op extremer weer heeft de Rijksoverheid de Nationale Klimaatadaptatiestrategie opgesteld. Hierin vraagt het Rijk alle provincies het voortouw te nemen bij het opstellen van regionale klimaatadaptatiestrategieën. Ook worden provincies en gemeenten opgeroepen om klimaatadaptatie op te nemen in hun omgevingsvisies.

In maart 2017 deden de gemeenten, provincies en waterschappen een aanbod aan het nieuwe kabinet met de Investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’. Hierin staat beschreven wat de collega-overheden gaan doen op het gebied van de energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie.

Koploper

De provincie Noord-Brabant is een van de koplopers op het gebied van klimaatadaptatie. Het is bijvoorbeeld de eerste provincie met een eigen platform voor klimaatadaptatie, in aanvulling op het landelijke portaal. We werken samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op het gebied van het kennisportaal, de Nationale Klimaatadaptatiestrategie en het Deltaplan ruimtelijke adaptatie. Daarbij zoekt de provincie de verbinding met lokale en regionale verbanden en initiatieven. Samen met de provincie Limburg, gemeenten en waterschappen wordt op dit moment aan een gezamenlijke uitvoeringsagenda voor klimaatadaptatie voor Zuid Nederland gewerkt. In het Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2012 staat hoe de provincie de komende jaren gaat werken aan een veilig en gezond milieu en aan voldoende en schoon water. Klimaatadaptatie speelt hierbij een belangrijke rol. Ook is de provincie Noord-Brabant betrokken bij een aantal Europese projecten op het gebied van klimaatadaptatie. In de werkgroep klimaatadaptatie van het Interprovinciaal Overleg (IPO) worden de ervaringen uitgewisseld. De provincie houdt zo het overzicht en werkt als spin in het web voor wat betreft klimaatadapatatie.

Om de gevolgen van klimaatverandering op lokaal niveau sneller aan te kunnen pakken, verstrekt de provincie met ingang van 1 mei 2018 subsidies aan gemeenten voor het uitvoeren van klimaatstresstesten en voor het organiseren van klimaatadaptatiedialogen. De provincie heeft namelijk de ambitie om zo snel mogelijk ‘klimaatproof’ te worden en wil het gemeenten makkelijker maken daarin mee te gaan. Dat sluit aan bij het landelijke Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) dat als doelstelling heeft dat alle gemeenten vóór 2020 een klimaatstresstest hebben uitgevoerd.

Klimaatadaptatie en ik: wat kan de provincie voor mij betekenen?

Met dit platform voor klimaatadaptatie wil de provincie Noord-Brabant iedereen die geïnteresseerd is in klimaatadaptatie een laagdrempelige toegang geven tot relevante informatie, variërend van een kaart met inspirerende voorbeelden tot actuele kennis over de verschillende maatschappelijke sectoren.

Sluiten