Wat doet de Provincie?

Het klimaat verandert en dat merken we ook in Brabant: hoosbuien, hitte en droogte komen steeds vaker voor. Klimaatverandering en de extreme weersomstandigheden hebben gevolgen voor de manier waarop we in Brabant wonen en werken. Het raakt onze gezondheid, de leefbaarheid van onze omgeving, onze natuur en onze economie.  

De urgentie van klimaatadaptatie is dus groot: het (her)inrichten van onze leefomgeving zodat we beter kunnen omgaan met de gevolgen van klimaatverandering. Tegelijk gebruiken we deze veranderingen om de leefomgeving te verbeteren en mooier, veiliger, duurzamer en socialer te maken. Dit is een grote en brede maatschappelijke opgave waarvoor we alles en iedereen nodig hebben. 

Samen werken aan klimaatadaptatie 

Om Nederland zo goed mogelijk voor te bereiden op extremer weer heeft de Rijksoverheid de Nationale Klimaatadaptatiestrategie opgesteld. Hierin vraagt het Rijk alle provincies het voortouw te nemen bij het opstellen van regionale klimaatadaptatiestrategieën.  
 
Provincie Noord-Brabant werkt daarom in Brabant en Limburg met medeoverheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties: samen Zuid-Nederland. Het Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie Zuid-Nederland 1.0 laat zien welke projecten we al doen en wat we van plan zijn de komende jaren. Het doel van het uitvoeringsprogramma is om snel en (kosten)effectief onze regio klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Klimaatbestendig wil zeggen: bestand tegen weersextremen en met waterrobuust wordt bedoeld: voldoende schoon oppervlakte- en grondwater.  

Rol van de provincie 

De provincie richt zich tot en met 2021 op het onder de aandacht brengen van klimaatadaptatie bij andere overheden, bedrijven en burgers.  Want alle inwoners en organisaties hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De provincie verheldert de opgave van klimaatadaptatie door onderzoek, informatiebijeenkomsten enBrabant stimuleert partners om klimaatproof te worden door bijvoorbeeld subsidies en projectsamenwerkingen. Daarnaast is het de taak van de provincie om als verbinder op te treden en de samenwerking tussen alle partners te versterken 

Bij deze samenwerking is het delen van kennis een voornaam aspect. Een belangrijke platform van kennisdeling is dit Brabantse Klimaatportaal: een kennisplatform voor professionals, ondernemers én inwoners zodat iedereen zijn steentje kan bijdragen aan klimaatadaptatie. Hier wordt de beschikbare achtergrondinformatie, praktische hulpmiddelen en inspirerende voorbeelden gedeeldHet portaal beschikt bijvoorbeeld over een kaart met inspirerende voorbeelden tot tien tips om je eigen huis en tuin klimaatbestendig te maken. 

Een belangrijk doel is dat gemeenten en waterschappen klimaatadaptatie een plaats geven in hun beleid en uitvoering. We ondersteunen via subsidies de uitvoering van klimaatstresstesten, klimaatadaptatiedialogen en uitvoeringsprojecten door gemeenten en hun partners om te komen tot regionale klimaatadaptatie-strategieën. Dat sluit aan bij het landelijke Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) dat als doelstelling heeft dat alle gemeenten vóór 2020 een klimaatstresstest hebben uitgevoerd. 

De provincie werkt ook samen met kennisinstellingen, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Deze partners helpen ons om een beter inzicht krijgen in de opgave van klimaatadaptatie. Zij spelen een rol bij de stresstesten, dialogen en uitvoeringsprojecten. Daarnaast stimuleren we innovatie, bijvoorbeeld via Design Thinking. 

Tot slot speelt iedere inwoner een belangrijke rol in het aanpassen van onze leefomgeving aan de gevolgen van klimaatverandering. De gezamenlijke overheden kunnen deze uitdaging alleen niet aan. In samenwerking met gemeenten, waterschappen en Brabant Water worden Brabanders gefaciliteerd om mee te helpen. Brabanders leren omgaan met het nieuwe klimaat door hun gedrag en de eigen leefomgeving aan te passen. 

Aanpak provincie in de praktijk 

De aanpak van de provincie is Brabant-breed en richt zich op stedelijk en landelijk gebied, en de relatie daartussen.  

  • In de gebouwde omgeving koppelen we klimaatadaptatie aan de transitie van verstedelijking. We streven naar klimaatbestendige nieuwbouw en de herstructureringinbreiding en verduurzaming van de bestaande woningbouwvoorraad. 

  • In zowel landelijk gebied als gebouwde omgeving koppelen we klimaatadaptatie aan de energietransitie. 

  • We zoeken slimme combinaties met de energietransitie en maatregelen voor grondwater, geothermie, oppervlaktewater en met de opwekking van energie in waterzuiveringen door de waterschappen 

  • We stimuleren ontstening en vergroening van de steden en dorpen met voorbeelden, onder andere op het gebied van groene daken.  

  • In het landelijk gebied combineren we klimaatadaptatie met gebiedsopgaven en de transitie in de agrifoodsector 

  • We gaan meer water vasthouden om droogtes beter aan te kunnen.  

  • We ontwikkelen de aanpak van klimaatrobuuste beeklandschappen uit de Brabantse Omgevingsvisie, óók voor verbeterde verbinding van landelijk en stedelijk gebied. 

Sluiten