Afstudeerprojecten

Op deze pagina vind je verschillende recente afstudeerprojecten die gaan over klimaatadaptatie in Brabant. Ben je student en denk je erover om een stage- of afstudeeronderzoek te doen op het gebied van klimaatadaptatie? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden via het contactformulier.

Towards a climate proof future (2021)Logo_Co-Adapt

Tessa Besselink (Radboud Universiteit |Spatial Planning – Cities, Water & Climate Change) heeft onderzoek gedaan naar hoe adaptieve visies bijdragen aan regionale initiatieven en acties op het gebied van klimaatadaptatie. Tessa onderzocht deze vraag aan de hand van de visie de Reisgids Klimaatrobuuste Beeklandschappen: hoe heeft die visie bijgedragen aan regionale acties om het landschap klimaatbestendig te maken? Uit de vele interviews met stakeholders bleek de visie richtinggevend, maar er bleek ook grote behoefte te bestaan aan ondersteuning om de opgaven en maatregelen voor de beeklandschappen concreet te maken. De provincie kan vanuit een verbindende rol stimuleren dat deze vervolgstappen ook echt gezet gaan worden. Het rapport van Tessa bestaat uit twee delen: een wetenschappelijk rapport en een adviesrapport voor de provincie.

Klimaatrobuuste landschappen (2021) Logo_Co-Adapt

Vic Lagrouw en Peter van Munnen (HAS Hogeschool) hebben aan de hand van het stroomgebied van de Aa of Weerijs ontwerpend onderzoek gedaan naar een gezondere balans tussen bodem, water, natuur en landbouw. Zij hebben daarbij gekeken naar zowel het Nederlandse als het Vlaamse deel van het stroomgebied. In het onderzoek komen Vic en Peter tot ontwerpprincipes en bouwstenen voor een klimaatrobuust landschap waarin landbouw en natuur beide een plek krijgen. De bouwstenen zijn in principe toepasbaar in alle beeklandschappen op de hoge zandgronden. Het resultaat van het onderzoek is samengevat in een rapport en een storymap.

Biodiversiteit in lisdodde-teelten (2021)

Milan Heeskens, Tamira Hofmans, Ton Kusters en Nina Pigmans (HAS Hogeschool) hebben de biodiversiteit in lisdodde-gebieden vergeleken met de biodiversiteit in agrarische gebieden en referentiegebieden. Ze hebben daarvoor veldwerk uitgevoerd waarbij ze aantallen en soortdiversiteit in beeld hebben gebracht voor verschillende soorten insecten, regenwormen, vlinders, libellen en vogels. Lisdodde telen is een vorm van natte landbouw, wat een belangrijke bouwsteen is voor klimaatrobuust landgebruik. De resultaten van deze studie kunnen ook bijdragen aan verbetering van de biodiversiteit in een gebied. Het resultaat van het onderzoek is beschikbaar via een rapport.

Transition and knowledge tools for adaptive water management (2021) Logo_Co-Adapt

Narsing Lakhi, Marlies Weeting, Noortje Janssen en Sam van Hensbergen (Open Universiteit | Environmental Sciences) hebben in het kader van het Europese project CoAdapt onderzoek gedaan naar het gebruik van kennis- en transitie-instrumenten. De onderzoekers van het project CoAdapt werken in acht Europese regio’s aan klimaatrobuuste landschappen door het natuurlijke bodem-watersysteem daar te herstellen en versterken. Dat doen ze door middel van Nature based Solutions (NbS): maatregelen die gebaseerd zijn op de natuur en die worden ingezet om duurzaamheidsproblemen op te lossen. De onderzoekers van CoAdapt werken samen met partijen uit de streek. Daarbij maken ze gebruik van hulpmiddelen die hen helpen om kennis over te dragen of om een verandering (transitie) te realiseren. De studenten hebben in kaart gebracht welke hulpmiddelen de onderzoekers en lokale partijen gebruiken en hoe deze hulpmiddelen de samenwerking ondersteunen. Het resultaat van het onderzoek is beschikbaar via een rapport.

Natte landbouw in Noord-Brabant (2021)

Giel van Zeeland en Mark Lathouwers (HAS Hogeschool) presenteren in deze storymap wat de praktische mogelijkheden zijn voor natte landbouw in Brabant. Natte landbouw biedt mogelijkheden om ons aan te passen aan het veranderende klimaat. Vooral de gewassen lisdodde en riet bieden veel kansen. De storymap is vooral bedoeld voor agrariërs, terreinbeheerders en overheden. De storymap is tot stand gekomen in samenwerking met het Europese project Carbon Connects.

How scale matters in joint knowledge production for nature-based solutions (2020) Logo_Co-Adapt

Ermy Brok (Open Universiteit | Environmental Sciences) heeft onderzoek gedaan naar gebiedsgerichte samenwerking in waterbeheer. De focus van het onderzoek ligt op de rol van gezamenlijke kennisontwikkeling. In het onderzoek heeft Ermy een raamwerk opgesteld voor verbetering van samenwerking tussen gebiedspartners op verschillende schaalniveaus. De resultaten heeft ze getoetst aan de gebiedsprocessen in het Dynamisch Beekdal de Aa en het klimaatrobuust beeklandschap de Aa of Weerijs. Het onderzoek was onderdeel van het Europese project Co-Adapt. Het resultaat van het onderzoek is beschikbaar via een rapport.

Verdienmodellen natte landbouw in Noord-Brabant (2020)

Kars Rommens en Ronald Vreugdenhil (HAS Hogeschool) hebben onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor natte landbouw in Brabant. Net als bij de eerder genoemde storymap over natte landbouw gaat het hierbij om de teelt van onder andere lisdodde en riet, en de commerciële toepassingen ervan. Daarnaast hebben Kars en Ronald gekeken naar de bijdrage van natte landbouw aan waterberging en CO2-vastlegging en de mogelijke inkomsten voor boeren uit deze maatschappelijke baten. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met het Europese project Carbon Connects. Het resultaat van het onderzoek is beschikbaar via een rapport.

Designing Nature Based Solutions for the Aa of Weerijs (2020) Logo_Co-Adapt

Hafize Kaya (Wageningen Universiteit | Water Systems and Global Change) heeft onderzoek gedaan naar herstel en versterking van het natuurlijk bodem-watersysteem door het toepassen van nature based solutions. Deze aanpak draagt bij aan het klimaatbestendig maken van beeklandschappen. Hafize heeft een inventarisatie gemaakt van mogelijke maatregelen en adaptatiepaden. De resultaten heeft ze toegepast op het beeklandschap van de Aa of Weerijs in West-Brabant. Het onderzoek was onderdeel van het Europese project Co-Adapt. Het resultaat van het onderzoek is beschikbaar via een rapport.

De gemeentelijke zoektocht van stresstest naar dialoog (2020)

Roos van Aartsen (Radboud Universiteit | Spatial Planning) heeft onderzocht hoe Brabantse gemeenten invulling geven aan het proces van stresstest en risicodialoog. Daarbij heeft ze in beeld gebracht welke factoren stimulerend of hinderend werken om van een stresstest te komen tot een risicodialoog. De grootste succesfactoren blijken: kennis delen, samenwerken met andere partijen en een sterk netwerk. Binnen de eigen organisatie zijn vooral interne samenwerking en aansluiten bij de belevingswereld van de verschillende gemeentelijke werkvelden belangrijke succesfactoren. Het resultaat van het onderzoek is beschikbaar via een rapport.

Droge delen beekdallandschappen in Noordoost-Brabant (2020)

Gianni Loeffen en Mark Laurijssen (HAS Hogeschool) hebben in hun onderzoek gekeken naar de perspectieven voor het telen van droogteresistente gewassen op de hoge zandgronden. Ze hebben verdienmodellen ontwikkeld voor verschillende teelten en verschillende vormen van bedrijfsvoering. Daaruit blijkt dat vooral de gewassen quinoa, sorghum, luzerne en rietzwenkgras (nutrifibre) economisch rendabel zijn. Daarnaast blijkt het economisch interessant om akkerranden aan te leggen en te onderhouden. Het resultaat van het onderzoek is beschikbaar via een rapport.

Sluiten