LIFE-IP Klimaatadaptatie

LIFE-IP Klimaatadaptatie (2022-2027) is een Nederlands programma met cofinanciering door de Europese Unie (EU). De maatregelen in dit programma zijn bedoeld om de uitvoering van adaptatiemaatregelen in Nederland te versnellen. De EU-bijdrage is bijna 10 miljoen euro. Een consortium van 22 overheden en organisaties voert het programma uit en legt er zelf nog eens 7 miljoen euro bij. Vanuit Brabant nemen de provincie Noord-Brabant en waterschap Aa en Maas deel aan het programma.

Wat doet Brabant vanuit LIFE IP?

Het project waar de provincie en het waterschap vanuit LIFE IP aan werken heet Klimaatrobuuste beeklandschappen. In dit project werken ze samen met verschillende partijen aan de realisatie van een klimaatrobuust beeklandschap in het gebied Aa-dal Noord. Dat doen ze door middel van een Groenblauwe Gebiedsgerichte Aanpak. Dat betekent dat ze de verschillende opgaven in het gebied in samenhang aanpakken. Ze nemen dus niet alleen maatregelen om wateroverlast en watertekorten te voorkomen. Ook werken ze aan het verbeteren van de waterkwaliteit (Kaderrichtlijn Water), het versterken van de natuur (Ecologische Verbindingszones) en het verduurzamen van de landbouw.

LIFE-IP Klimaatadaptatie

Hoe versnelt LIFE IP dit project?

LIFE IP zorgt op verschillende manieren voor een versnelling van deze gebiedsontwikkeling. Het programma deelt de kennis en ervaringen uit het project met andere Nederlandse regio’s. Ook worden er vanuit het programma nieuwe hulpmiddelen ontwikkeld en workshops gehouden met stakeholders. En LIFE IP financiert een deel van de demonstratieprojecten. 

Resultaten

Hieronder vind je de resultaten van het project Klimaatrobuuste beeklandschappen binnen LIFE-IP Klimaatadaptatie.

Workshop Klimaatrobuuste Landschappen

Waterschap Aa en Maas organiseert samen met de provincie Noord-Brabant en met subsidie van LIFE-IP Klimaatadaptatie workshops voor gemeenten om concrete oplossingen te vinden voor het klimaatrobuust maken van Brabantse landschappen. Tijdens de workshops, maken de deelnemers gebruik van hulpmiddelen als de klimaatonderlegger, de watersignaleringskaart, de klimaateffectatlas, hoogtekaarten en de Landelijke Maatlat Klimaatadaptief Bouwen. Daarnaast is de speciale handleiding Klimaatrobuuste landschappen voor alle gemeenteambtenaren beschikbaar om het gesprek over water en bodem te voeren. Meer informatie over de workshops: neem contact op met Susan Dingarten via sdingarten@aaenmaas.nl.

Klimaatverhaal 'Klimaatrobuuste beeklandschappen'

Brabant bestaat voor een groot deel uit beeklandschappen.Omdat het landgebruik hier steeds meer is losgeraakt van het bodem- en watersysteem, zijn deze landschappen kwetsbaar geworden voor de gevolgen van klimaatverandering. De oplossing: maak de beeklandschappen klimaatrobuust door uit te gaan van water als ordenend principe. Het klimaatverhaal 'Klimaatrobuuste beeklandschappen' vertelt er meer over.

Meer informatie

Wil je meer weten over het programma LIFE IP Klimaatadaptatie? Ga dan naar het landelijke Kennisportaal Klimaatadaptatie.

Sluiten