Over ons

Het klimaat verandert en dat merken we ook in Brabant: hoosbuien, hitte en droogte komen steeds vaker voor. Klimaatverandering en extreme weersomstandigheden hebben gevolgen voor de manier waarop we in Brabant wonen en werken. Het raakt onze gezondheid, de leefbaarheid van onze omgeving, onze natuur en onze economie.

Op dit klimaatportaal vind je informatie, tips, hulpmiddelen en inspirerende voorbeelden voor overheden, professionals, ondernemers én inwoners. Dit klimaatportaal is hét platform voor kennisdeling om Noord-Brabant klimaatproof te maken. De provincie Noord-Brabant ontwikkelde dit portaal samen met Stichting CAS (Climate Adaptation Services). De artikelen op het portaal worden geschreven door Inkt & Aarde, Stichting CAS en de provincie Noord-Brabant.

Wat doet de provincie?

Om Brabant klimaatproof te maken heeft de provincie Noord-Brabant de Visie klimaatadaptatie opgesteld. Onderdeel daarvan is de invulling van de bestuursopdracht ‘Stoppen met de verdroging met een waterrobuuste inrichting van Brabant’.  In 2020 heeft de provincie een klimaatstresstest op laten stellen. Met de resultaten van deze test voert de provincie intern in de organisatie de risicodialoog om klimaatverandering verankerd te krijgen in alle programma’s.

Een belangrijk doel van de provincie is dat gemeenten en waterschappen klimaatadaptatie een plaats geven in hun beleid en uitvoering. Daarom ondersteunen we hen via subsidies in de uitvoering van klimaatstresstesten, klimaatadaptatiedialogen en uitvoeringsprojecten. Ons gezamenlijk doel is om te komen tot regionale klimaatadaptatie-strategieën.

Daarnaast brengt de provincie klimaatadaptatie onder de aandacht bij andere overheden, bedrijven en burgers. De provincie doet dit door onderzoek, informatiebijeenkomsten en kennisdeling. Brabant stimuleert partners om klimaatproof te worden door bijvoorbeeld subsidies en projectsamenwerkingen. Daarnaast is het de taak van de provincie om als verbinder op te treden en de samenwerking tussen alle partners te versterken.

Aanpak provincie in de praktijk

De aanpak van de provincie is Brabant-breed en richt zich op stedelijk en landelijk gebied, en de relatie daartussen.

  • We zorgen voor veilig, voldoende en schoon water
  • We stimuleren vergroening van de steden en dorpen
  • We ontwikkelen de aanpak van klimaat robuuste beeklandschappen uit de Brabantse Omgevingsvisie, óók voor verbeterde verbinding van landelijk en stedelijk gebied.
  • We streven naar klimaatproof nieuwbouw en de herstructurering en verduurzaming van de bestaande woningbouw
  • We zoeken slimme combinaties met de energietransitie en maatregelen voor aardwarmte, grondwater, oppervlaktewater en met de opwekking van energie in waterzuiveringen door de waterschappen
  • In het landelijk gebied combineren we klimaatadaptatie met gebiedsopgaven en de veranderingen in de agrofoodsector

Samen werken aan klimaatadaptatie 

Om Nederland zo goed mogelijk voor te bereiden op extremer weer heeft de Rijksoverheid de Nationale Klimaatadaptatiestrategie opgesteld. Hierin vraagt het Rijk alle provincies het voortouw te nemen bij het opstellen van regionale klimaatadaptatiestrategieën. Het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft haar visie en uitgangspunten over een klimaatbestendig Nederland beschreven in de position paper Samen werken we aan een klimaatbestendig Nederland!

Provincie Noord-Brabant en provincie Limburg werken samen met medeoverheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties aan het Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie Zuid-Nederland. Onze gezamenlijke ambitie is om Zuid-Nederland klimaatbestendig en waterrobuust te maken. Zodat de regio in 2050 goed om kan gaan met steeds vaker voorkomend extreem weer en voorbereid is op watertekorten en een warmer klimaat. Meer hierover lees je in Strategie en Ambitie, het Werkplan Deltaplan Hoge Zandgronden en de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie Zuid

Heb je tips, opmerkingen of vragen over dit platform? Maak dan gebruik van het contactformulier.

Combinatie CAS en prov Brabant

Sluiten