Kaarten

Er zijn verschillende kaarten die relevant kunnen zijn als je met klimaatadaptatie aan de slag gaat. Maar waar vind je deze kaarten? En welke kaarten zijn geschikt voor wat je precies over je gebied te weten wilt komen? Deze pagina biedt een eerste overzicht van relevant kaartmateriaal dat je kunt gebruiken.

Kaarten die inzicht bieden in water- en bodemsysteem van gebied

Bodem en water zijn sturend bij veel ruimtelijke opgaven. Maar hoe zit dat bodem- en watersysteem in elkaar? Hoe hebben we dat systeem door de tijd aangepast aan onze behoeften? En hoe kunnen we de historische inrichting en watersystemen opnieuw inzetten om gebieden klimaatbestendiger te maken?

Erfgoedatlas

De Erfgoedatlas bevat een grote hoeveelheid aan kaartinformatie van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. De knelpunten die uit een stresstest naar voren komen, kun je vaak beter begrijpen als je inzicht hebt in de historische inrichting en watersystemen van een gebied. Van oudsher speelden bodem en water namelijk een grote rol bij de inrichting van steden. Ga naar de Erfgoedatlas

Klimaatonderlegger

De Klimaatonderlegger is een gelaagde kaart die op basis van bodem, water en lucht inzicht geeft in het lokale klimaatsysteem. De kaart plaatst de kwetsbaarheid voor de klimaatthema’s in een regionale context: de oorzaak van een lokaal probleem wordt zichtbaar door te kijken naar de laageigenschappen van natuurlijke (landschaps)systemen in een groter gebied. Ga naar de Klimaatonderlegger

Kaart Leven met Water

De Kaart Leven met Water brengt in beeld hoe Nederlanders al eeuwen het water proberen te beheersen. De kaart geeft informatie over allerlei verschillende bouwwerken en gebieden die te maken hebben met waterbeheer. Ga naar de Kaart Leven met Water

Kaarten die inzicht bieden in kwetsbaarheid van gebied

Door klimaatverandering wordt het warmer, natter en droger in Brabant. Wat betekent dat voor jouw gebied? Hieronder vind je landelijk en provinciaal kaartmateriaal dat je kan helpen om daarachter te komen.

Klimaatstresstest Brabant

Deze stresstest geeft een indruk van de gevolgen van klimaatverandering voor de provinciale beleidsthema’s en assets.  Ga naar de stresstest

Klimaateffectatlas Brabant

Deze atlas geeft een overzicht van de gevolgen van klimaatverandering voor Brabant. De kaarten in deze atlas komen uit de landelijke Klimaateffectatlas. Ga naar de Klimaateffectatlas Brabant

Klimaateffectatlas Nederland

Deze landelijke atlas geeft een overzicht van de gevolgen van klimaatverandering voor Nederland. De atlas bestaat uit een viewer en kaartverhalen, die achtergrondinformatie geven bij de kaarten. Ga naar de Klimaateffectatlas Nederland

Klimaatrisico's voor erfgoed

Een landelijke quickscan geeft een eerste beeld van de gevolgen van klimaatverandering voor cultureel erfgoed in Nederland. Ga naar de viewer

Daarnaast is er ook op lokaal en regionaal niveau kaartmateriaal beschikbaar, bijvoorbeeld uit de klimaatstresstesten van de verschillende gemeenten, waterschappen en werkregio’s. Een overzicht van die stresstesten vind je in de monitorkaart stresstesten.

Kaarten die helpen bij het plannen van maatregelen

Brabant gaat de komende jaren met grote opgaven aan de slag: er moeten veel woningen worden gebouwd, de landbouw moet meer een kringlooplandbouw worden, en natuurwaarden moeten worden versterkt. Maar hoe pas je gebieden aan deze opgaven aan? Waar ga je bijvoorbeeld bouwen? Niet alles kan overal. Voor de verschillende opgaven en maatregelen zijn sommige gebieden meer geschikt dan andere. De kaarten hieronder helpen om daar inzicht in te krijgen.

Watertransitiekaart

De Watertransitiekaart geeft inzicht in de ligging van de verschillende delen van de Brabantse (beek)landschappen. Dit inzicht helpt om te bepalen welke maatregelen je waar het beste neemt om water beter vast te houden en zo verdroging tegen te gaan. Ga naar de Watertransitiekaart

Signaleringskaart Verstedelijking

De Signaleringskaart Verstedelijking laat zien welke locaties in Brabant meer of minder geschikt zijn voor woningbouw: welke locaties zijn echt geschikt, welke locaties kennen beperkingen en op welke locaties is woningbouw ongewenst. Ga naar de Signaleringskaart Verstedelijking

Basiskaart Natuurlijk Systeem

De Basiskaart Natuurlijk Systeem helpt je om te begrijpen uit welke landschapstypen en -eenheden je gebied bestaat, welke klimaateffecten daar een rol kunnen spelen en wat voor kansen er liggen om het gebied klimaatbestendiger te maken.  Ga naar de Basiskaart Natuurlijk Systeem
Sluiten