Veiligheid

Effecten

Klimaatverandering kan een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid, wat kan leiden tot maatschappelijke ontwrichting. De nationale veiligheid is immers nauw vervlochten met andere sectoren. Dit is ook te zien in het bollenschema van de NAS, dat een overzicht geeft van hoe klimaatverandering de sector kan beïnvloeden.

In het kort zijn mogelijke klimaateffecten zijn:

 • Natuurrampen
  Door klimaatverandering neemt het risico op natuurrampen toe. Hierbij gaat het, bijvoorbeeld, over overstromingen vanuit zee of rivieren, extreem weer, zoals hagel, ijzel en (sneeuw)stormen, en natuurbranden. Hierbij kunnen slachtoffers vallen en grote economische schade tot gevolg hebben.

 • Bedreiging voor gezondheid en milieu

 • Klimaatverandering kan invloed hebben op bijvoorbeeld grootschalige uitbraak van infectieziekten, luchtkwaliteit en impact op de voedselbeschikbaarheid (zie ook sector gezondheid).

 • Verstoring vitale infrastructuur
  Vitale infrastructuren kunnen verstoord raken of uitvallen door de gevolgen van klimaatverandering, bijvoorbeeld door extreem weer of overstroming. Bovendien kunnen zogenaamde ‘keteneffecten’ optreden doordat veel vitale processen afhankelijk zijn van andere vitale processen. Denk bijvoorbeeld aan de transport en distributie van elektriciteit, drinkwatervoorziening maar ook aan de inzet van politie, (zie ook andere sectoren).

 • Meer druk op hulpdiensten
  Door een toename van weersextremen kan de druk op (eerste) hulpdiensten toenemen.

 • Toename risico grote evenementen
  Door een toename van weersextremen nemen de veiligheidsrisico’s van grote evenementen toe, bijvoorbeeld in het geval van bij extreme hitte bij buitenevenementen.

Kwetsbaarheid

De kwetsbaarheid van de veiligheidssector voor klimaatverandering hangt af van de blootstelling aan de klimaateffecten en het specifieke veiligheidsbelang (bijvoorbeeld fysieke en economische veiligheid etc.). De capaciteit tot preventie, preparatie, respons, repressie en nazorg is een belangrijke determinant in kwetsbaarheid van de nationale veiligheid.

Adaptatiemaatregelen

Aanpassen aan klimaatverandering kan met verschillende maatregelen, hiermee kan de  kwetsbaarheid van de veiligheidssector worden verkleind. Maatregelen om vitale infrastructuren en objecten aan te passen aan klimaatverandering kunnen worden genomen binnen de betreffende sectoren. Hiernaast is het vergroten van de capaciteit tot preventie, preparatie, respons, repressie en nazorg een belangrijke strategie. Naast aanpassingen binnen sectoren is een effectieve samenwerking tussen partijen (bijvoorbeeld veiligheidsregio’s, ministeries en weg- en waterbeheerders) van belang voor de risico- en crisisbeheersing. Mogelijke maatregelen (categorieën) zijn:

 • Het versterken van de continuïteit van de vitale producten en diensten
 • Geoefende evacuatieplannen
 • Een goed informatiesysteem
 • Robuuste crisiscommunicatie

Bronnen

Effecten

Adaptatiemaatregelen

 • Nas Deel b (niet openbaar)

Sluiten