Onweerstaanbaar Someren: samen voor klimaatrobuuste gemeente

Naar het overzicht

Onweerstaanbaar Someren: samen voor klimaatrobuuste gemeente

Hevige regenval in juni 2016 veroorzaakte veel overlast en schade in de gemeente Someren. In samenwerking met onder andere de waterschappen Aa en Maas en De Dommel, provincie Brabant, agrariërs, bedrijven en inwoners zoekt de gemeente Someren naar oplossingen voor knelpunten op het totale grondgebied van de gemeente en in de watersystemen die door Someren stromen.

Resultaat

De samenwerking tussen de verschillende partijen werkt goed, aldus Marcel Brands, programmaleider Onweerstaanbaar Someren. Diverse kleinere projecten zijn al uitgevoerd, het waterstaatswerk van de waterschappen is bijvoorbeeld geautomatiseerd. Maar daarmee is het probleem volgens Brands nog niet opgelost. We zoeken naar locaties voor een aantal grote ingrepen, zoals het creëren van klimaatbuffers.  Een klimaatbuffer is een combinatie van waterberging, waarbij ook grondwaterherstel ten behoeve van natuur en landbouw wordt gerealiseerd.   

Daarnaast bereidt de gemeente een mix van maatregelen voor 

  • De betrokken waterschappen zorgen voor de aanleg van verschillende kleine waterbergingen in de Peelrijt en Kleine Aa, ook bovenstrooms. Someren ligt op de hoge zandgronden, waardoor droogte een risico is. De focus voor deze projecten ligt daarom op het vasthouden van regenwater, het voeden van grondwater en tegelijkertijd het voorkomen van overlast bij extreme neerslag 

  • De gemeente Someren is bezig om nieuwbouwwijk Groote Hoeven circulair, gasloos en klimaatrobuust te maken. Ook krijgen alle woningen een regenwateropvang in de vorm van een infiltratievoorziening aan de achterzijde van de kavel. De doelen voor dit project zijn het verminderen van wateroverlast, het tegengaan van droogte en hittestress en het verbeteren van wateren bodemkwaliteit.   

  • Samen met Waterschap Aa en Maas, de provincie Brabant en de ZLTO wil de gemeente Someren agrariërs helpen de bodemkwaliteit te verbeterenOnderdeel van dit project is het vergroten van het organisch stofgehalte op landbouwpercelen en het stimuleren van de teelt van diepwortelende gewassen. Door samen met boeren de bodem te verbeteren, kan regenwater beter in de grond infiltreren en houdt de bodem het water makkelijker vast. Een gezonde bodem is bovendien beter voor de gewassen.  

  • In Someren Noordlangs de Slievense Loop, heeft de gemeente samen met Waterschap Aa en Maas vier projecten ontwikkeld om wateroverlast tegen te gaanAchter de wijk komt een grote waterbuffer. Daarnaast worden de stuwen, duikers en de waterloop verbreed.  

  • De gemeente start in 2020 ook met een campagne om inwoners te betrekken bij het klimaatbestendiger maken van de gemeentedit met als doel om inwoners te stimuleren om regenwater op eigen terrein vast te houden. Vanaf 2020 is er ook een subsidie beschikbaar voor inwoners die regenwater willen afkoppelen van het riool. Een afkoppelcoach kan inwoners gratis advies geven over de afkoppelingsmogelijkheden.  

Je vindt alle maatregelen op deze digitale kaart 

Leerpunten uit het project 

  • De extreme regenval die Someren in 2016 heeft getroffen heeft iedereen bewust gemaakt van wat klimaatverandering betekent en gaat betekenen in de toekomst. Dat heeft geleid tot deze samenwerking. 

  • Het maakt niet uit wie het initiatief neemt voor de samenwerking. In Someren hebben agrariërs en bewoners het initiatief opgepakt en de Tweede Kamer en het bestuur van de gemeente Someren samen met de dijken watergraaf uitgenodigd. Het is van belang dat de betrokken overheidsinstanties openstaan voor signalen uit de samenleving en dat zij iets doen met de signalen. 

  • Je krijgt mensen pas in beweging als je problemen dicht bij huis aankaart; zo maakt Onweerstaanbaar Someren onderscheid tussen het landelijk gebied en bebouwd gebied. In het landelijk gebied is er één op één contact. In het bebouwd gebied is het programma gestart met wijk- en dorpsraden en op twee probleemlocaties met informatieavonden voor de betrokkenen. Het aantal geïnteresseerden tijdens deze avonden was beperkt. Veel mensen ervaren klimaatadaptatie nog als een ‘ver-van-mijn-bed-show’. Toch hebben we iedereen nodig om klimaatbestendiger te worden60% van het oppervlak in Someren is van onze burgers en die hebben we daarom hard nodig. We moeten daarom blijven nadenken over de vraag: hoe verleid en stimuleer je mensen om duurzaam gedrag te vertonen?

Meer informatie

Onweerstaanbaar Someren is een initiatief van ZLTO, de gemeente Someren en waterschappen Aa en Maas en de Dommel. Samen met partijen als de Provincie Noord-Brabant, Wocom, IVN, de Bosgroep en Staatsbosbeheer werken zij in samenspraak met inwoners, ondernemers en agrariërs aan een klimaatbestendiger Someren.  

Toegevoegd: 7 december 2019

Contact

Graziella Runchina
Communicatie adviseur
Gemeente Someren 
onweerstaanbaar@someren.nl
www.onweerstaanbaarsomeren.nl

onweerstaanbaar-someren.png

Sluiten