Klimaatbestendig Cranendonck

Naar het overzicht

Klimaatbestendig Cranendonck

In de zomer van 2016 is er herhaaldelijk, als gevolg van extreme neerslag, wateroverlast geweest in Cranendonck. De riolering is niet ontworpen om deze hoeveelheden te verwerken zonder dat sprake is van schade en overlast. Door het veranderende klimaat is het niet ondenkbaar dat er frequenter water op de straten blijft staan. Daarom wordt zowel het rioolstelsel als de buitenruimte gereed gemaakt voor de toekomst.

Begin 2018 is gestart met het project ‘Klimaatbestendig Cranendonk’. Om te komen tot een breed gedragen visie, klimaatkaart (stresstest) en uitvoeringsagenda maakt de gemeente gebruik van de werkmethode: “de werkplaats”. Dit is een klimaatdialoog die gericht is op het verbinden van kennis uit verschillende invalshoeken. Externe stakeholders, medewerkers met verschillende achtergronden en ervaringswerelden (en ook bestuurders) werken intensief samen om een complex vraagstuk op te lossen, een plan te maken én van elkaar te leren. De inzet is het proces efficiënter te laten verlopen, kwaliteit te vergroten en vakmanschap te waarderen en versterken. Centraal staat: Hoe zorgen we voor een duurzame klimaatbestendige inrichting, waar het fijn is om in te wonen en te verblijven. De eindresultaten die hieruit voortvloeien zijn een klimaatkaart, gedragen klimaatvisie, inzicht in knelpunten en een klimaatagenda.


Verschillende stakeholders zijn betrokken bij het opstellen van een klimaatvisie en -kaart tijdens één van de 'werkplaats sessies'

Investeringsplan

Het project kent naast de beleidsvorming die aanhaakt op Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie ook een investeringsplan. Het investeringsplan heeft het doel de openbare ruimte gereed te maken voor de gevolgen van klimaatveranderingen. Ingenieurs, architecten, inwoners en overige stakeholders worden hierbij betrokken om bijvoorbeeld een oud versteend kermisterrein te vergroenen.

Waterwerkgroep

Daarnaast is er in samenwerking met de ZLTO en het waterschap een waterwerkgroep opgericht om de waterhuishouding in het buitengebied te optimaliseren. Zo wordt er bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de grondwaterstanden, waterkwaliteit en water af- en toevoer. In deze waterwerkgroep komen ook alle thema’s (hitte, droogte, wateroverlast en wateroverstroming) aan bod.

Hemelwater beleid

Gemeente Cranendonck heeft een hemelwaterbeleid. Hierbij worden bij ruimtelijke ontwikkelingen (zowel bij inbreidings- als uitbreidingslocaties) eisen gesteld aan hoeveel hemelwater geïnfiltreerd mag worden en de hoeveelheid van de waterberging. Hiermee vormt de uitwerking van de hemel- en grondwaterzorgplicht de basis voor het herstel naar een meer natuurlijk evenwicht.

Leerpunten

Er is veel aandacht nodig om het bedrijfsleven en inwoners te betrekken bij dit onderwerp. Daarbij is het van belang om het onderwerp zo concreet mogelijk te maken voor stakeholders.

Meer informatie

Toegevoegd: 15 augustus 2018

Sluiten