Klimaatstresstest gemeente Boxtel

Naar het overzicht

Klimaatstresstest gemeente Boxtel

Door klimaatverandering vormen wateroverlast, overstroming en droogte de grootste risico’s voor de gemeente Boxtel. Dat blijkt uit de klimaatstresstest die de gemeente onlangs heeft laten uitvoeren. In het rapport is extra aandacht besteed aan het thema wateroverlast in relatie tot het functioneren van de riolering. Het Basis Rioleringsplan is geheel herzien en de resultaten zijn zoveel mogelijk meegenomen in het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan.  

Stresstest Boxtel.jpg
Afbeelding: water op straat (Unsplash).

Conclusies 

Het centrum van Liempde en het bedrijventerrein Ladonk zijn bij minder extreme buien al kwetsbaar voor wateroverlast. Lokaal kan de landbouw last hebben van hoosbuien. Aan de noordkant van Boxtel zijn de autosnelweg A2 en de spoorlijn naar ‘s-Hertogenbosch kwetsbaar voor overstroming. De natuurgebieden in de gemeente zijn gevoelig voor droogteEn hittestress geeft de meeste risico’s in het centrum van Boxtel. 

Opzet stresstest 

Naar aanleiding van de klimaatstresstest liet de gemeente het rioolstelsel opnieuw doorrekenen om de kwetsbaarste plekken te kunnen aanpakken. De gevolgen van klimaatverandering zijn door ingenieursbureau Witteveen + Bos in kaart gebracht voor de gemeente Boxtel. De kaart en het conceptrapport zijn intern besproken met ambtenaren van de afdelingen Ruimtelijke Omgeving en Milieu, met duurzaamheidsambtenaren, rioolbeheerders en groenbeheerders. Extern is gesproken met Waterschap De Dommel.Maatregelen en een oplossingsstrategie zijn nog niet besproken. 

Kwetsbaarheden en kansen  

Volgens adviseur water van de gemeente Boxtel, Maurits van der Stappen, liggen de grootste kansen in de aanpak van wateroverlast in combinatie met overstroming. De gemeente wil het riool aanpassen waar het rendement het grootst is. Daarnaast wil Waterschap De Dommel extra berging creëren in de haarvaten (sloten) in het stroomgebied en in de oevers. Daarin werkt de gemeente samen met het waterschap. 

Andere knelpunten zijn droogte en hittestress. Hogere gebieden, zoals natuurgebieden Kampina en Landgoed Venrode, zijn gevoelig voor perioden van extreme droogte. In het dorpscentrum, braakliggend terrein en hooggelegen grasland is het risico op hittestress aanwezig. Alle knelpunten zullen in de risicodialogen besproken worden met verschillende betrokkenen. 

Leerpunten 

  1. Volgens Van Der Stappen is het belangrijk om de kansen te grijpen om toekomstige opgaven met elkaar te koppelen, en niet alleen te kijken naar het beschikbare budget bij de herinrichting van het openbaar gebied. 
  2. Daarnaast krijgt de urgente woningbouwopgave veel aandacht, waardoor er minder ruimte beschikbaar is voor compenserende maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie. De kansen voor het klimaatrobuust inrichten van het terrein moeten nu wedijveren met deze woningbouwplannen.
  3. Het is belangrijk dat verschillende gemeenten met elkaar samenwerken in het realiseren van klimaatadaptatie, vooral wat betreft Droogte bij de hoge natuur- en landbouwgebiedenWe moeten dus over de grenzen heen kijken.
  4. Een goede samenwerking tussen de gemeente Boxtel (openbaar gebied) en particulieren en bedrijven (niet-openbaar gebied) blijft van belang. 

Toegevoegd: 21 januari 2020

Contact

Maurits van der Stappen
adviseur water gemeente Boxtel

M.vd.Stappen@mijngemeentedichtbij.nl 

Sluiten