Klimaatstresstest gemeente Helmond

Naar het overzicht

Klimaatstresstest gemeente Helmond

Door klimaatverandering krijgen we te maken met extremer weer. Om beter voorbereid te zijn tegen hittestress, droogte, wateroverlast en overstromingen, voeren alle Nederlandse gemeentes een stresstest uit. Daarmee brengen zij de kwetsbaarheden in kaart. Uit de stresstest van Helmond bleek dat de gemeente vooral gevoelig is voor hitte en wateroverlast.

Opzet van de stresstest in Helmond

De stresstest is uitgevoerd door een externe partij. Voor de stresstest zijn kaarten ontwikkeld op basis van vier klimaatthema’s: wateroverlast, hitte, droogte en overstroming. Voor elk thema zijn meerdere kaarten opgeleverd voor een compleet beeld van de mogelijke kwetsbaarheden in het gebied. De resultaten van de stresstest kunnen worden gebruikt als input voor de klimaatdialogen. In deze klimaatdialogen gaat de gemeente in gesprek met interne medewerkers en externe partijen, om te bepalen wat de knelpunten zijn en welke moeten worden aangepakt.

Kwetsbaarheden

De grootste kwetsbaarheden voor de gemeente Helmond zijn:

Wateroverlast

Door klimaatverandering neemt de kans op grondwateroverlast toe in het zuiden en noordoosten van de gemeente. Ook worden (delen van) wegen onbegaanbaar en tunnels geblokkeerd na een bui van 70 mm in één uur.

Droogte

De natuur in de gemeente Helmond bestaat voor het overgrote deel uit droogteresistente natuur, dus zal de natuur weinig last hebben van een stijgend neerslagtekort in 2050. Er zijn in de gemeente wel landbouwpercelen die gevoelig zijn voor een stijgend neerslagtekort, bijvoorbeeld de percelen ten noorden van Dierdonk. Hier kan extra gewasderving ontstaan. Door bodemdaling kan er bij oudere panden aan de oostzijde van de Goorloop funderingsschade ontstaan.

Hitte

Het aantal tropische dagen en warme nachten neemt flink toe in 2050. Bedrijventerrein Hoogeind en BZOB in het zuidoosten van de gemeente en enkele gebieden in het centrum, t Hout en Helmond-Noord komen als hittegevoelig naar voren. Ook warmt het oppervlaktewater op, mogelijk met waterkwaliteitsproblemen als gevolg.

Verzamelkaart kwetsbare locaties

De kaart hieronder toont de meest kwetsbare locaties voor klimaatverandering in één figuur.

Helmond stresstest.png

Sectoranalyse

Uit de sectoranalyse en werksessie kan worden geconcludeerd dat de gevolgen van klimaatverandering in de gemeente Helmond voor een aantal sectoren al duidelijk optreden. Een voorbeeld hiervan is het oppervlaktewater met blauwalg in relatie tot waterrecreatie. Op een aantal beleids-/beheervelden worden al stappen gezet om Helmond klimaatbestendiger te maken.

Toegevoegd: 9 maart 2020

Contact

Isabella de Bok
Gemeente Helmond
I.de.Bok@helmond.nl

Sluiten