Hoosbui aanleiding voor klimaatprojecten op bedrijventerrein in Bladel

Naar het overzicht

Hoosbui aanleiding voor klimaatprojecten op bedrijventerrein in Bladel

Een zeer lokale hoosbui trof op 29 mei 2018 bedrijventerrein De Sleutel in Bladel, met overlast en schade tot gevolg. Deze piekregenbui vormde de aanleiding van verschillende klimaatprojecten op en rondom het bedrijventerrein. Gemeente Bladel wilde met deze projecten niet alleen wateroverlast tegengaan. Ze gebruikte de projecten ook om hitte en droogte te bestrijden, de bewustwording over klimaatadaptatie te vergroten en een beter vestigingsklimaat te creëren.

20130729_093813

Project 1: Klimaatbestendige zoetwatervoorziening

In 2019 is het project Klimaatbestendige zoetwatervoorziening op bedrijventerrein De Sleutel uitgevoerd. Het doel van het project was dat overheid en bedrijfsleven samen zouden bijdragen aan een meer klimaatbestendige zoetwatervoorziening in de gemeente Bladel. De gemeente Bladel en de ondernemers op het bedrijventerrein hebben dat gedaan door het lokale water- en rioleringssysteem optimaal op elkaar aan te sluiten, water lokaal te infiltreren en de bergings- en afvoercapaciteit te vergroten. Het project bestond uit de volgende activiteiten:

  1. Lokaal vasthouden/infiltreren van circa 300.000 m3
  2. Door drie knijpstuwen aan te brengen in de watergangen is de bergingscapaciteit van het watersysteem vergroot met 3.500 m3. Deze stuwen houden water tijdelijk langer vast dan ‘gewone’ stuwen. Ook komen hierdoor minder piekafvoeren in de hoofdwatergang.
  3. Waterschap De Dommel heeft overmatige houtopslag weggehaald en de voedselrijke toplaag rond de watergangen afgeplagd. Daardoor kunnen de watergangen meer water vasthouden en bergen én het versterkt de biodiversiteit.
  4. Er zijn twee extra lozingspunten aangebracht van regenwaterriool in de watergangen.
  5. De beginsituatie (nulsituatie) en de effecten van de maatregelen zijn gemonitord.
  6. De gemeente heeft 285 ondernemers bij het project betrokken.
  7. De gemeente heeft communicatieactiviteiten uitgevoerd om het waterbewustzijn van ondernemers te vergroten en hen te activeren om op het eigen terrein maatregelen te nemen.

20160229_165319

Project 2: 2B Connect

In 2020 heeft de gemeente het 2B Connect-project afgerond. Dat project voerde ze uit samen met de Ondernemersvereniging Bedrijventerreinen Gemeente Bladel, de ondernemers op De Sleutel en de ondernemers op het bedrijventerrein De Kleine Hoeven ernaast. Het doel van dit project was om de biodiversiteit te vergroten, door de bestaande natuur op openbaar terrein te versterken en nieuw groen aan te planten op privaat terrein. Zowel op het bedrijventerrein De Sleutel als De Kleine Hoeven is nieuw groen aangeplant en bestaande natuur versterkt. Daarnaast is er een ecologische verbindingszone aangelegd tussen beide bedrijventerreinen.

Resultaten

De twee projecten dragen bij aan verschillende klimaatdoelen:

  • De waterberging en de aanpassingen van watersysteem en riolering voorkomen wateroverlast. Daarnaast ontlasten deze maatregelen ook de riolering van de kern Bladel en de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI).
  • Doordat het regenwater in de grond infiltreert, wordt het droogteprobleem verminderd.
  • De ecologische verbindingszone en de vergroening van het openbaar en privaat terrein verminderen hittestress op het bedrijventerrein en versterken de biodiversiteit. Op en in de buurt van de bedrijventerreinen zijn inmiddels verschillende bijzondere diersoorten gezien, zoals partrijzen, hazen en veldleeuweriken.

Bijzonderheden

De infiltratie- en bergingsvoorzieningen en de knijpstuwen zijn bedoeld om regenwater langer vast te houden in het gebied en zo de grondwaterstand aan te vullen en tegelijk piekafvoeren en wateroverlast te voorkomen. Om te meten hoe effectief deze maatregelen zijn, zijn er verschillende meetpunten geplaatst. Zo zijn bij alle hemelwater-rioolgemalen van bedrijventerrein De Sleutel debietmeters geplaatst, die de waterstromen op een nauwkeurige manier inzichtelijk maken. Daarnaast heeft waterschap de Dommel in 2015 al een meetpunt geplaatst in De Raamsloop, een beek die ontspringt in Kroonvense Heide en die door De Sleutel stroomt. Daarmee meet het waterschap al jaren het verloop van de waterstanden in de beek.

Toegevoegd: 3 september 2021

Contact

Simone Mol
simone.mol@arcadis.com

Sluiten