Ik ben een professional

Er zijn meerdere manieren waarop je als lokale of regionale overheid aan de slag kunt met klimaatadaptatie. Op deze pagina helpen we je vanuit twee benaderingen op weg: via de benadering van zes veel gebruikte aanpakken en via de stappen Weten-Willen-Werken. Onderaan de pagina vind je informatie over mogelijke financiële steun, over hoe je inwoners kunt activeren en over hoe je als gemeente of waterschap sturing kunt geven aan de klimaatadaptieve inrichting van bedrijventerreinen.

Zes aanpakken klimaatadaptatie

De tegels hieronder laten zes aanpakken zien die veel voorkomen bij de (her)inrichting van de ruimtelijke ordening. De aanpakken verschillen bijvoorbeeld van elkaar in schaalniveau: de ene aanpak richt zich op gebouwen, de ander op buurten en weer een andere benadering gaat uit van het gemeentelijk of regionaal niveau. Bij deze aanpakken is klimaatadaptatie bijna nooit leidend: het thema wordt meestal gezien als één van de doelen in ruimtelijk beleid of plannen. Daar kun je als overheid iets in veranderen, door zo’n aanpak meer ‘klimaatsturend’ te maken. Verder is het aan te raden om verschillende aanpakken te combineren.

Door te klikken op één van de aanpakken hieronder, vind je meer informatie over die aanpak. Ook lees je daar hoe je zo’n aanpak meer vanuit klimaatadaptatie kunt sturen, en wat de voor- en nadelen zijn om klimaatadaptatie te benaderen vanuit deze aanpak. 

Buurtinitiatieven

 • Groene tuin
 • Burger
 • Kansen benutten
 • Wijkinitiatief
 • Draagvlak
Lees verder

Ontwerpende aanpak

 • Groen blauw
 • Inspirerend
 • Atelier
 • Kansen benutten
 • Esthetische waarde
Lees verder

Knelpuntenbenadering

 • Technische oplossingen
 • Nuchtere oplossingen
 • Goed onderbouwd
 • Risico's vermijden
Lees verder

Sectorgerichte aanpak

 • Alle domeinen
 • Sociaal-maatschappelijk
 • Calamiteitenplannen
 • Gedragsverandering
 • Risico's vermijden
Lees verder

Ruimtelijke systeemaanpak

 • Natuurlijk systeemherstel
 • Integraal/holistisch
 • Robuuste structuur
 • Samenwerking
 • Kansen benutten
Lees verder

Design Thinking

 • Collectief van overheden
 • Denken als designer
 • Lokale vraagstukken
 • Oplossingen met bewoners
 • Dutch Design Week
Lees verder

Combineer verschillende aanpakken

Elk van de aanpakken kan helpen om klimaatadaptatie in ruimtelijke planprocessen te integreren. Wat alleen vaak nog gebeurt, is dat overheden verschillende aanpakken los van elkaar toepassen. Of dat ze een aanpak toepassen op een verkeerd schaalniveau. Door verschillende aanpakken te combineren op een planmatige manier, kun je als overheid beter de regie voeren en werk je effectiever. Wil je meer weten over hoe je een keuze maakt uit de aanpakken en hoe je ze kunt combineren om te komen tot een effectieve adaptatiestrategie? Lees dan verder op de pagina Klimaatadaptatiestrategie.

Weten, Willen, Werken

Je kunt een gebied niet zomaar van de ene op de andere dag klimaatbestendig inrichten. Dat doe je in stappen. Stap 1 is Weten: eerst moet je weten waar de kwetsbaarheden liggen. Dat helpt om focus aan te brengen in de opgaven en om het onderwerp klimaatadaptatie op de agenda te krijgen. Dan volgt de stap Willen. Wat wil je bereiken? Waar leg je de prioriteiten? Deze stap is nodig om een eigen klimaatadaptatiestrategie te kunnen opstellen. Daarna helpt de stap Werken je om klimaatadaptatie te borgen en uiteindelijk te realiseren via beleid en regelgeving. De verschillende stappen sluiten ook aan bij de ambities van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.

Weten

Welke klimaateffecten en kansen komen er op je gebied af?

Lees verder

Willen

Welke ambitie heeft de provincie? Hoe formuleer je jouw lokale ambitie?

Lees verder

Werken

Hoe zorg je ervoor dat jouw ambities en plannen worden gerealiseerd?

Lees verder

Bijdrage klimaatadaptatie

Noord-Brabant wil klimaatadaptatie in de provincie versnellen. Daarom kunnen gemeenten nu bij de provincie een bijdrage aanvragen voor de uitvoering van projecten. Die aanvraag kun je tot en met 23 december 2022 indienen via de werkregio. Meer over financiële steun lees je ook op de pagina Subsidies klimaatadaptatie voor gemeenten.

Inwoners activeren

Hoe kun je ervoor zorgen dat inwoners ervoor kiezen om adaptatiemaatregelen te nemen? Daarvoor kun je de e-learning Inwoners activeren tot klimaatadaptatie doen. Met deze e-learning leer je hoe je inwoners het beste kunt betrekken bij klimaatadaptatie en hoe je ze kunt stimuleren om maatregelen te nemen. 

Klimaatbestendige bedrijventerreinen

De effecten van klimaatverandering zijn ook op bedrijventerreinen merkbaar. Om schade en overlast op bedrijventerreinen te verminderen, is het noodzakelijk om ze klimaatbestendig in te richten. Maar hoe krijg je ondernemers op een bedrijventerrein zover dat ze met klimaatadaptatie aan de slag gaan? De Handleiding communicatie Klimaatbestendige bedrijventerreinen helpt gemeenten daarbij. Verder kun je als gemeente of waterschap ook sturing geven via regels en wetgeving. Het rapport 'Planologische en juridische instrumenten voor klimaatbestendige bedrijventerreinen in Oost-Brabant' geeft een praktisch overzicht van instrumenten die je als overheid kunt inzetten om bestaande bedrijventerreinen klimaatbestendig in te richten. Het rapport toont de mogelijkheden met de huidige wetgeving, maar geeft ook een doorkijk naar de mogelijkheden straks met de Omgevingswet. Daarnaast geeft het rapport inzicht in hoe je een mix van instrumenten kunt inzetten en wat de consequenties zijn als je juridische instrumenten toepast.

Heb je vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina? Of heb je een goed voorbeeld dat je graag zou willen delen? Neem gerust contact met ons op!  

Sluiten