Ik ben een professional

Klimaatadaptatie wordt door lokale en regionale overheden op verschillende manieren aangepakt. Op deze pagina helpen we je via twee verschillende manieren op weg om met klimaatadaptatie aan de slag te gaan.

 1. We lichten voor zes aanpakken in de ruimtelijke ordening uit hoe deze meer klimaatsturend kunnen worden gemaakt.
 2. Daarnaast vind je op deze pagina de stappen Weten, Willen en Werken. Deze stappen helpen je bij het klimaatbestendiger inrichten van jouw gebied. Om de gevolgen van klimaatverandering op lokaal niveau sneller aan te kunnen pakken, verstrekt de provincie subsidies aan gemeenten voor het organiseren van klimaatadaptatiedialogen.

Zes aanpakken klimaatadaptatie

Meestal wordt klimaatadaptatie gezien als een van de doelen in ruimtelijk beleid of ruimtelijke (her) inrichtingsprocessen, zelden is klimaatadaptatie het leidende thema. Voor zes veel voorkomende aanpakken in de ‘ruimtelijke ordening’ is uitgewerkt hoe deze meer ‘klimaatsturend’ gemaakt kunnen worden en wat de voor- en nadelen zijn. De aanpakken zijn van toepassing op verschillende schaalniveaus: van gebouw en buurt tot stad en regio. Met de verschillende aanpakken kunnen overheden inzicht krijgen in welke route ze momenteel volgen en welke alternatieven er mogelijk zijn.

Op zich zijn er geen goede of slechte aanpakken; elk van de aanpakken kan een bijdrage leveren aan het integreren van klimaatadaptatie in ruimtelijke planprocessenEchter worden de aanpakken nu vaak los van elkaar toegepast, wat kan duiden op een ad hoc benadering van klimaatadaptatieHet combineren van de verschillende aanpakken op een planmatige manier is meestal effectiever en maakt regievoering door een overheid mogelijk. Op deze pagina wordt voor vijf van de aanpakken besproken hoe een aanpak gekozen kan worden en hoe de aanpakken elkaar kunnen versterken tot een effectieve klimaatadaptatiestrategie.

Buurtinitiatieven

 • Groene tuin
 • Burger
 • Kansen benutten
 • Wijkinitiatief
 • Draagvlak
Lees verder

Ontwerpende aanpak

 • Groen blauw
 • Inspirerend
 • Atelier
 • Kansen benutten
 • Esthetische waarde
Lees verder

Knelpuntenbenadering

 • Technische oplossingen
 • Nuchtere oplossingen
 • Goed onderbouwd
 • Risico's vermijden
Lees verder

Sectorgerichte aanpak

 • Alle domeinen
 • Sociaal-maatschappelijk
 • Calamiteitenplannen
 • Gedragsverandering
 • Risico's vermijden
Lees verder

Ruimtelijke systeemaanpak

 • Natuurlijk systeemherstel
 • Integraal/holistisch
 • Robuuste structuur
 • Samenwerking
 • Kansen benutten
Lees verder

Design Thinking

 • Collectief van overheden
 • Denken als designer
 • Lokale vraagstukken
 • Oplossingen met bewoners
 • Dutch Design Week
Lees verder

Weten, Willen, Werken

De stappen Weten, Willen en Werken bieden hulp bij het klimaatbestendiger inrichten van jouw gebied. De stap Weten helpt om focus aan te brengen in uw opgaven en het onderwerp klimaatadaptatie op de agenda te krijgen. De stap Willen ondersteunt bij het opstellen van een eigen klimaatadaptatiestrategie. De stap Werken geeft suggesties hoe klimaatadaptatie geborgd en uiteindelijk gerealiseerd kan worden via beleid en regelgeving. In de verschillende stappen is tevens gekeken hoe deze aansluiten bij de ambities van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.

Weten

Welke klimaateffecten en kansen komen er op mijn gebied af?

Lees verder

Willen

Welke ambitie heeft de provincie? Hoe formuleer ik mijn lokale ambitie?

Lees verder

Werken

Hoe zorg ik ervoor dat mijn ambities en plannen worden gerealiseerd?

Lees verder
Sluiten