Subsidies klimaatadaptatie voor gemeenten

Ook Noord-Brabant krijgt vaker te maken met hevige neerslag, langdurige droogte, wateroverlast en extreme hitte. De provincie heeft daarom de ambitie om zo snel mogelijk ‘klimaatproof’ te worden en wil het gemeenten makkelijker maken daarin mee te gaan. Dat sluit aan bij het landelijke Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) dat als doelstelling heeft dat alle overheden onder andere een klimaatstresstest uitvoeren en risicodialogen voeren om te komen tot uitvoeringsagenda’s. 

Naast subsidieregelingen voor gemeenten biedt de provincie nu ook een subsidieregeling voor scholen die hun schoolplein willen vergroenen. Vanaf 1 mei 2024 kunnen scholen een aanvraag doen via de regeling ‘Schoolpleinen van de Toekomst’. Lees voor meer informatie het nieuwsbericht van dinsdag 23 januari 2024.

Klimaatstresstest en risicodialoog

De Provincie Noord-Brabant wil koploper zijn en heeft daarom onder andere de afgelopen jaren gemeentelijke stresstesten en risicodialogen gesubsidieerd. De resultaten van de stresstesten staan op voorbeeldenkaart van deze website.

Bijdrage voor klimaatadaptatieprojecten

Na de stresstesten en de risicodialogen volgt de fase van de uitvoering. Daarom heeft de provincie via twee regelingen klimaatadaptatieprojecten gesubsidieerd.

Subsidieregeling klimaatadaptatieprojecten voor gemeenten

In de eerste helft van 2019 was er een pilot in de vorm van een subsidieregeling. Verschillende gemeenten binnen de provincie hebben subsidie ontvangen om klimaatadaptatieprojecten uit te voeren. Hieronder vind je een overzicht van de projecten die inmiddels zijn uitgevoerd en afgerond. Deze lijst wordt de komende tijd nog aangevuld.

Bijdrageregeling klimaatadaptatieprojecten Noord-Brabant

De opvolger van de 'subsidieregeling klimaatadaptatieprojecten voor gemeenten' is de 'Bijdrageregeling klimaatadaptatieprojecten Noord-Brabant'. Deze regeling is per 1 september 2021 opengesteld. De negen werkregio's klimaatadaptatie binnen onze provincie konden tot 23 december 2022 een bijdrage aanvragen voor uitvoeringsprojecten. Alle negen Brabantse werkregio's hebben een aanvraag ingediend voor een aantal mooie projecten. Hieronder vind je een overzicht van de projecten die inmiddels zijn uitgevoerd en afgerond. Deze lijst wordt de komende tijd nog aangevuld. Alle resultaten worden na afronding toegevoegd aan de voorbeeldenkaart van deze website.

Een aanvraag voor de bijdrageregeling kon worden ingediend in samenhang met projecten die zijn ingediend voor de landelijke Impulsregeling klimaatadaptatie.

Sluiten