Bijdrageregeling provincie voor klimaatadaptatieprojecten

vrijdag 25 juni 2021

Om de gevolgen van klimaatverandering op te kunnen vangen, gaat de provincie vanaf 1 september klimaatadaptatieprojecten financieren die door de gemeentelijke werkregio’s voor klimaatadaptatie kunnen worden ingediend. Voor deze financiële ondersteuning trekt de provincie een bedrag van drie miljoen euro uit. 

20200618_110838

Het klimaat verandert in een razendsnel tempo. Aanpassen aan een veranderend klimaat is hard nodig. ‘Brabant klimaatproof’ is daarom een van de hoofdopgaven van de provincie Brabant. Om deze ambitie vorm te geven heeft de provincie de afgelopen jaren gemeenten ondersteund bij stresstesten en risicodialogen voor klimaatadaptatie. Met ingang van 1 september stelt de provincie hiervoor drie miljoen beschikbaar via een bijdrageregeling. Gemeentelijke werkregio’s in Brabant kunnen een beroep doen op deze bijdrageregeling om projecten die in het teken staan van klimaatadaptatie mede te financieren. Vanuit klimaatadaptatie is Brabant opgedeeld in negen werkregio’s waarin onder andere gemeenten en waterschappen samen met de provincie de uitvoering van klimaatadaptatieprojecten voor hun rekening nemen.

De bijdrageregeling sluit goed aan bij de rol van provincie als partner in de samenwerking. Het voordeel van een bijdrageregeling t.o.v. een subsidieregeling is dat de provincie aan de voorkant meer betrokken wordt bij (het formuleren van) projecten. Hierdoor kan de provincie meedenken over de inhoud van het project en welke projecten het beste kunnen worden ingediend voor een financiële bijdrage door de provincie. Hierdoor verschuift de rol van de provincie van subsidiënt naar betrokken partner.

Met de bijdrageregeling ‘klimaatadaptatieprojecten Noord-Brabant’ willen Gedeputeerde Staten de gemeentelijke werkregio’s voor klimaatadaptatie verder ondersteunen bij de uitvoering van projecten. De uitvoeringsagenda’s die elke regio opstelt zijn hierbij leidend. Via de bijdrageregeling ondersteunt de provincie projecten die gericht zijn op het tegengaan van de effecten van extreem weer door klimaatverandering, zoals wateroverlast en verdroging. De bijdrageregeling wordt met een bijdrage van €3.000.000 opengesteld van 1 september 2021 t/m 23 december 2022.

Gedeputeerde Elies Lemkes hierover: “Als provincie Noord-Brabant willen wij met deze financiering onze verantwoordelijkheid nemen en tegelijk onze samenwerkingspartners extra stimuleren. De uitvoering van de klimaatadaptatieprojecten zal hoofdzakelijk via gemeenten en waterschappen verlopen. Dan is het logisch om via deze bijdrageregeling projecten daadwerkelijk mogelijk te maken.”

Al eerder heeft de provincie een bijdrage beschikbaar gesteld voor gemeentelijke uitvoeringsprojecten. Zo hebben diverse gemeenten bijvoorbeeld kwetsbare straten kunnen herinrichten zodat wateroverlast door o.a. afkoppeling van regenwater niet meer optreedt bij hevige regenbuien. Andere projecten pakten de groene ruimte aan, bijvoorbeeld het herstructureren van een park en omgeving, zodat naast vergroening tegen hittestress het oppervlaktewatersysteem en de riolering water robuuster zijn geworden, beter bestand tegen wateroverlast én droogte.

Vanaf 1 september kan bij het subsidieloket op www.brabant.nl een aanvraag ingediend worden.

« Terug

Sluiten