Bodemverbetering landbouw

Een verslechterde bodemstructuur heeft invloed op de gewasopbrengst in het algemeen. Door intensief management is op veel plekken sprake van bodemverdichting waardoor water en zuurstofstress spelen. Diverse maatregelen kunnen worden genomen om met verbeterd bodemmanagement beter voorbereid te zijn op klimaatverandering. Bodemverdichting kan tegengegaan worden door op graslanden voor melkvee permanente begrazing te vervangen door rotatie en door verbeterde drainage toe te passen. Hiernaast is het gebruik van machines met lagere bandenspanning of dubbele banden tijdens natte perioden op gras- en akkerland een maatregel om bodemverdichting te beperken. Het stofgehalte in de bodem voor akkerbouw kan verbeterd worden door bijvoorbeeld rotatie met grasland, groenbemesting en/of dek gewas. Ook kunnen meer graan- en minder knol gewassen opgenomen worden in de gewasrotatie. Tot slot kan het verminderen van nutriënten- en biocide emissies eutrofiëring en verontreiniging van bodem, grond- en oppervlaktewater reduceren. Dit kan gedaan worden door het nutriënten management aan te passen, kunstmest te vervangen door dierlijke mest en bijvoorbeeld door meer locatie- en tijd-specifiek biociden toe te dienen.

Sluiten