Waterbeheer op het agrarisch bedrijf

Met de verwachting dat droge perioden in de zomer vaker voor zullen komen, kunnen diverse maatregelen genomen worden om de gewasproductie op peil te houden. Echter, ook zeer natte perioden zijn waarschijnlijk door extremen. Een eerste optie is om de gras- en akkerbouw meer te beregenen. Gewasgroeimodellen kunnen gebruikt worden om te berekenen hoeveel beregening nodig is. Immers, hoewel de verwachting is dat de potentiele productie van gewassen stijgt, neemt ook de waterlimitatie met 5-10% toe, wat zal moeten worden opgevangen met extra beregening. Een effectieve vorm van beregening is het toepassen van druppelirrigatie. Tot slot, kan het aanleggen van lokale drainage systemen de boer helpen om beter te reageren op extreme weersveranderingen. Bijvoorbeeld, het aanleggen van greppels voor oppervlakkige afvoer kan helpen om inundatie tegen te gaan.

Sluiten