Klimaatbestendig heidebeheer voor de bescherming van fauna

De soortenrijkdom van de natte heide wordt bedreigd door onder andere droogte. Natuurorganisaties werken hard aan het klimaatbestendig maken van deze bijzondere heidegebieden.

Zowel droogte als periodieke inundatie (het opzettelijk onder water zetten van gebieden) bedreigen de soortenrijkdom van de natte heide. De soortenrijke natte heide is in veel gebieden teruggedrongen tot een smal gebied rond permanente natte laagten als vennen. Dat komt door de decennialange verdroging als gevolg van ontwatering in de omgeving van heidegebieden. De verdroogde delen zijn veelal overwoekerd met pijpenstrootje en de bodem raakt er verzuurd. Daardoor zijn de overgebleven soortenrijke plekken extra kwetsbaar voor inundatie in natte perioden: hogerop is geen geschikt leefgebied meer.

Klimaatbestendig beheer van de heide

Actief klimaatbestendig beheer kan helpen de soortenrijkdom van de natte heide te beschermen. Dat kan bijvoorbeeld door een grotere spreiding van leefgebied langs de hoogtegradiënt (overgang tussen twee gebieden). Een ander voorbeeld van klimaatbestendig natuurbeheer is een Brabants project voor de bescherming van heidefauna van de Vlinderstichting i.s.m. Stichting RAVON en EIS-Kenniscentrum Insecten. In dit project is geëxperimenteerd met ‘klimaatplaggen’ en ‘klimaatchopperen’. Daarbij wordt in smalle, lange stroken van hoog naar laag oppervlakkig geplagd of diep gemaaid, waarna licht wordt bekalkt om de effecten van verzuring op te heffen. Door kleinschalig te werken voorkomt men dat soorten verdwijnen.

Roofvissen bedreiging voor heidefauna

Bij het plaggen langs oevers van poelen is het belangrijk dat de diepste delen eens in de 3 tot 5 jaar droogvallen om langdurige vestiging van roofvissen te voorkomen. Roofvissen (vooral de invasieve soorten zonder natuurlijke vijanden) zijn in grote getalen een bedreiging voor de heidefauna. Extreem natte jaren, zoals 2016, zorgen voor toegenomen verbinding tussen wateren, waardoor de roofvissen gemakkelijk amfibieën en andere fauna kunnen bereiken. Om dit te voorkomen zouden de heidegebieden heterogeen moeten worden ingericht.

De resultaten van het project zijn te vinden in het rapport Naar een klimaatbestendige heidefauna in Noord-Brabant en de brochure Klimaatbestendig heidebeheer voor de fauna.

Sluiten