Klimaatbestendig Land van Cuijk 2030

Naar het overzicht

Klimaatbestendig Land van Cuijk 2030

Sinds januari 2014 werken de vijf Land van Cuijkgemeenten samen met het Waterschap Aa en Maas en provincie Noord-Brabant om het Land van Cuijk klimaatbestendiger te maken. Deze samenwerking leidde al tot: klimaatworkshops voor medewerkers van gemeenten, waterschap en provincie, een klimaateffecten- en klimaatkansenkaart Land van Cuijk en vijf lokale klimaatkansenkaarten. Ook is er een actief communicatietraject, onder andere via een website, Youtube-filmpje Water en Groen Cuijk, een folder voor inwoners, een folder voor scholen en bestuurders in de media.

Het project Klimaatbestendig Land van Cuijk gaat voor een klimaatbestendige regio. Er zijn vijf klimaatkansen benoemd: agrarische innovaties, nieuwe landgoederen, groene gezonde kernen, recreatieve impulsen en groenblauwe klimaatlinten. Een groenblauwe klimaatlint is een groene (natuur) en blauwe (water) strook die gebieden met elkaar verbindt en daarmee ook het landschap versterkt.

Met herkenbare voorbeeldprojecten zoals groenblauwe schoolpleinen en lokale tuinvergroeningsacties maken we het onderwerp klimaatbestendigheid zichtbaar op straat. Op die manier bereiken we een groot publiek en vergroten we het bewustzijn van projectmedewerkers en bewoners van het land van Cuijk.

We werken volgens de aanpak ‘Weten, Willen, Werken’ van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie, en zijn inmiddels al op het vlak van ‘Willen’. De focus komt steeds meer te liggen op ‘Werken’.

Klimaatbestendig Land van Cuijk voeren we uit samen met de partners zoals woningbouwverenigingen, de ZLTO, IVN, Scholen, Wijk- en Dorpsraden, de Regio Noordoost-Brabant en de GGD.

Met deze projecten werken we samen aan een klimaatbestendiger Land van Cuijk:

Leerpunten

Belangrijke leerpunten bij de samenwerking rondom klimaatadaptatie zijn voor ons:

  • Enthousiasme, voldoende capaciteit en budget bij de verschillende deelnemende organisaties voor het project
  • Bestuurlijk draagvlak en een actieve bestuurlijke ambassadeur voor het project
  • Verankering van het thema in beleid (bv. duurzaamheidsplan, waterplan, groeninrichtingsplan, uitvoeringsprogramma openbare werken)
  • Afstemmen van (interne) processen en procedures (bij bijvoorbeeld subsidietrajecten)
  • Breng prioriteiten aan, niet alle projecten kunnen meteen ‘klimaatproof’ zijn of worden.
  • Houd vol! Lange adem en kleine stapjes. Iedere stap dichterbij is er één!
  • Betrek de collega’s! Inspireer ze, neem ze mee en ga samen aan de slag.

Toegevoegd: 2 april 2019

Contact

Nicolette Peters
gemeente Boxmeer
n.peters@boxmeer.nl 

Mandy van Kouwen
waterschap Aa en Maas
mvankouwen@aaenmaas.nl

Sluiten