Klimaatstresstest gemeente Steenbergen

Naar het overzicht

Klimaatstresstest gemeente Steenbergen

Net als andere gemeenten heeft de gemeente Steenbergen een klimaatstresstest uitgevoerd. Hoe hebben ze dat aangepakt? Wat zijn de grootste kwetsbaarheden? Dat lees je op deze pagina.

Opzet van de klimaatstresstest

In 2018 had de gemeente Steenbergen al een stresstest light laten uitvoeren. Deze stresstest gaf een eerste inzicht in de kwetsbaarheden voor de gevolgen van klimaatverandering. Vanaf begin 2019 heeft ingenieursbureau Arcadis in opdracht van de gemeente een verdiepende stresstest uitgevoerd. Arcadis heeft onderzocht hoe kwetsbaar Steenbergen is voor overstromingen, wateroverlast door hevige neerslag, hitte en droogte. Het bureau keek daarbij ook naar de impact op negen sectoren: water en ruimte, natuur, landbouw, tuinbouw en visserij, gezondheid, recreatie en toerisme, infrastructuur, energie, IT en telecom, en veiligheid.

Resultaten

De resultaten en de kaarten vind je in het rapport ‘Klimaatstresstest gemeente Steenbergen’. Hieronder staan de belangrijkste resultaten per thema.

Wateroverlast

In de gemeente Steenbergen worden regenbuien 12 tot 25% heviger tot het jaar 2050. Uit de stresstest blijkt dat de volgende wegen kwetsbaar zijn voor overstroming na een hevige bui: Schutbocht, Langeweg en Dorpsweg (De Heen), Europastraat, Prinses Irenestraat, Westgroeneweg, D. Rijkersstraat, J. Frisolaan en het bedrijventerrein bij de Oliemolen (Dinteloord), Oudlandsestraat en zijstraten ten oosten daarvan (bloemenbuurt en op de Boetse Molen), Nieuwstad, Oostdam, Westdam en Simonshaven (Steenbergen Centrum), Warwickstraat (Reinierpolder), Wenerstraat, Rode Kruisstraat, Schoolstraat, Bovenkruier, Windmolen en Grondzeiler (Nieuw-Vossemeer), Langeweg, De Meestoof, Molenstraat en West-Zandberg (Kruisland).

Droogte

Het neerslagtekort zal tot 2050 toenemen. Dat tekort is nu ongeveer 210-270 mm en neemt tot in 2050 toe tot 270-330 mm per jaar. Als het een lange periode niet regent, droogt het gras op de zwaardere kleigronden sneller uit. Dat geldt onder andere voor het gras op de Zeelandweg-west, de Groenedijk en de Kanaalweg. Door de droogte zal ook de bodem dalen, vooral in het zuiden van de stad. Dat kan schade veroorzaken aan funderingen. Daarnaast kan er paalrot ontstaan door dalende grondwaterstanden. Woningen die gebouwd zijn op houten palen, lopen daarom bij droogte extra risico op funderingsschade.

Hitte

Het aantal dagen waarop het warmer is dan 30°C neemt toe. Deze tropische warmte komt nu gemiddeld drie tot zes dagen per jaar voor. In 2050 zal dit toenemen tot gemiddeld twee tropische weken per jaar. Hittestress neemt daardoor ook toe. Vooral het bedrijventerrein Reinierpolder is gevoelig voor hitte. Dat komt doordat er veel verharding is. Ook in het centrum zal de temperatuur tijdens warme dagen erg hoog zijn, omdat er veel gebouwen staan en er weinig groen is. Tot slot heeft hitte ook invloed op de waterkwaliteit: als water opwarmt door hitte, kan er blauwalg ontstaan. De gemeente weet al op welke zwemplekken er een risico is op blauwalg bij warm weer.

Overstroming

Bij overstromingen die ongeveer eens per 100 jaar voorkomen, overstroomt vooral het noordoostelijk deel van de gemeente. De buitendijkse gebieden overstromen bijna overal langs de Vliet, de Dintel, het Volkerak en deels bij het Schelde-Rijnkanaal. De impact op bebouwd gebied blijft beperkt met overstroming aan de randen van de Heen en het uiterste noorden van de kern Steenbergen. De kern Dinteloord overstroomt wel helemaal.

Bij een overstroming met een kleine kans (1/1000) overstroomt het hele westelijke, noordelijke en noordoostelijke grondgebied van de gemeente Steenbergen. Hierbij overstroomt ook het westen van de kern Steenbergen. Van het bebouwd gebied blijven alleen de rest van Steenbergen, Welberg en Kruisland droog.

Tijdens stormvloed zijn de stormvloedkeringen en ook veel sluizen gesloten. Het peil in de rivieren komt dan hoog te staan en delen van de gemeente Steenbergen kunnen dan overstromen om schade elders te voorkomen. De kans dat dit gebeurt is nu ongeveer één keer in de 1400 jaar. Vanaf 2050 zal dat één keer in de 550 jaar zijn. Sinds 2016 kan het Volkerlak Zoommeer tijdens zo’n stormvloed tijdelijk als extra waterberging dienen.

Overzichtskaart

De overzichtskaart hieronder toont de belangrijkste kwetsbare locaties in de gemeente Steenbergen:

Overzichtskaart.png

Leerpunten

Door deze stresstest is de gemeente Steenbergen zich nog bewuster van de gevolgen van klimaatverandering. Ook weet ze beter wat er al binnen de gemeente gebeurt om hiermee om te gaan. Ze wil het klimaat verankeren in toekomstig beleid en de kennis uit de stresstest gebruiken om oude en nieuwe wijken klimaatbestendig te maken. Ook heeft Steenbergen zich aangesloten bij de campagne Operatie Steenbreek. Daarmee stimuleert ze inwoners en bedrijven om hun eigen tuinen en buitenruimtes groener te maken.

Sluiten