Wadi

Bedrijventerreinen Overzicht

Wadi op maat.png

Wadi

Omschrijving
Voordelen
Kosten aanleg, onderhoud en beheer
Effect van de maatregel
Gebiedslabels
Voorbeeld

Omschrijving

Een wadi is een lager gelegen groen terrein dat bij hevige regenval ook water kan opslaan. Door hoogteverschil te maken stroomt water op natuurlijke wijze naar deze voorziening. Een wadi bestaat uit veel groen waardoor regenwater beter in de grond zakt. Het is niet alleen een buffer tijdens extreme regenval maar zorgt ook voor het aanvullen van het grondwater. Ook heeft het groen en het water een verkoelend effect op de omgeving tijdens warme perioden.  

Een wadi is alleen aan te leggen in het openbare gebied. Het levert voor jouw bedrijf ook voordelen op zoals waardeverhoging en minder wateroverlast.

Wil je een wadi in het openbare gebied? Neem dan contact op met de gemeente over de mogelijkheid om een wadi aan te leggen in het openbare gebied op jouw bedrijventerrein.

Voorwaarden

Voor het aanleggen van een wadi moet je rekening houden met de volgende voorwaarden:

 • Voor deze maatregel is ruimte nodig. Hierbij moet de wadi lager gelegen gebied liggen zodat water hier naartoe kan stromen. Een lagere ligging kun je ook kunstmatig bereiken door grondverzet.
 • Het water wat in  de wadi staat kan vervuild zijn door bijvoorbeeld olie of benzine wat met het water van de weg is afgestroomd. Jonge kinderen kunnen dan beter niet in de wadi spelen.  

Voordelen

Deze maatregel heeft veel voordelen op financieel, sociaal en maatschappelijk gebied:

 • Maakt een leefgebied voor soorten die van water houden en verhoogt de biodiversiteit.
 • Door uitzicht op groen stijgt de vastgoedwaarde tot 5%.  Als het gaat om een parkachtige omgeving kan dit stijgen tot 8%.
 • Vermindert de kans op wateroverlast en schade.
 • Verbetert het beeld en de uitstraling van je bedrijf. Hierbij is het wel belangrijk om een goed ontwerp en een goede uitvoering te realiseren, dit kan uitbesteed worden aan landschapsarchitecten in samenwerking met hoveniers.
 • Helpt om het grondwater aan te vullen.
 • Beplanting in en rond de wadi kan water verdampen als het heet is. Hierdoor daalt de temperatuur rondom de wadi.
 • Kan bij droogte ook gebruikt worden als grasveld.
 • Kan voor een deel als vereiste watercompensatie ingevuld worden.

Kosten aanleg, onderhoud en beheer

Deze maatregel heeft kosten voor aanleg, onderhoud en beheer. Deze kosten heb je terugverdiend na 5 tot 10 jaar. Dit hangt af van de waardestijging, het voorkomen van wateroverlast en de mogelijk hogere huurinkomsten. Voor het aanleggen van een Wadi zijn er subsidiemogelijkheden per gemeente en waterschap.

Voor de kosten van deze maatregel kan je gebruik maken van de MIA (Milieu-investeringsaftrek) en Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen) regeling. Via onderstaande activiteiten met referentienummer kan je aanspraak maken op investeringsaftrek van  36% (MIA) of het afschrijven van 75% (VAMIL) van de investeringskosten:

 • F 6444: voorziening voor het bufferen van regenwater.
 • F 5100: voorzieningen voor het versterken van de biodiversiteit.
 • F 5101: voorzieningen voor het verbeteren van de leefomstandigheden van insecten.
 • F 5140: biodiversiteitversterkende voorzieningen voor het aquatisch milieu.
 • F 5145: natuurvriendelijke voorzieningen in de gebouwde omgeving.
Kosten Aanleg Beschrijving Onderhoud & beheer

Wadi

€€

Het plaatsen van groen en het afgraven van het gebied kost veel. De aanleg is mogelijk vanaf €20 per m² wadi oppervlak. Daarnaast moeten hoogteverschillen worden aangebracht. In combinatie met herbestrating is dit mogelijk vanaf €50 per m².

Weinig. Er moet regelmatig worden gemaaid. Kosten:

 • Maaien.
 • Bladafval en zwerfvuil verwijderen: 2 keer per jaar.
 • Drainage schoonspuiten: 1 keer per jaar.

Effect van de maatregel

Deze maatregel heeft een positief effect op de thema’s wateroverlast, droogte, hitte en biodiversiteit. De tabel hieronder laat het effect van deze maatregel zien. De icoontjes geven aan hoe sterk het effect op een thema is: hoe meer icoontjes, hoe groter het positief effect.

Thema Effect Beschrijving
Wateroverlast WateroverlastWateroverlastWateroverlast Een wadi heeft een groot effect op het thema wateroverlast. Door het hoogteverschil kan de wadi veel water opvangen bij extreme neerslag. De hoeveelheid water hangt af van de oppervlakte van de wadi. Regenwater wordt opgeslagen tijdens een extreme bui waardoor er minder druk komt op riolen.
Droogte DroogteDroogte Een wadi heeft een positief effect op het thema droogte. Dit hangt af van het totale oppervlak (m2)  van de wadi en de fysische eigenschappen van de grond in het gebied. Hoe groter het oppervlak van openbaar groen, hoe meer regenwater wordt opgevangen en in de grond zakt. De hoeveelheid water die in de grond zakt bepaalt de aanvulling van het grondwater en het effect op het thema droogte.
Hitte HitteHitte

Een wadi heeft een positief effect op het thema hitte. Het effect is afhankelijk van de hoeveelheid bomen in het ontwerp van de wadi. Bomen zorgen voor veel verkoeling door evapotranspiratie en schaduwwerking.

Biodiversiteit BiodiversiteitBiodiversiteit Een natuurlijk ingerichte wadi met natuurvriendelijke oevers en passende inheemse vegetatie kan een positieve invloed hebben op biodiversiteit. Wadi’s die alleen uit gras bestaan hebben weinig tot geen positieve invloed op de lokale biodiversiteit.

Gebiedslabels

De maatregel ‘Wadi’ draagt bij aan een goede beoordeling voor de keurmerken NL Gebiedslabel en BREEAM. Hieronder staat beschreven aan welke thema’s van het keurmerk de maatregel bijdraagt:

BREEAM

 • Ruimtelijke ordening - extreme neerslag, waarbij de maatregel bijdraagt aan een mate van waterrobuustheid
 • Ruimtelijke ordening - ecologische waarden, waarbij de maatregel een positieve invloed heeft op (de toename) van plant- en diersoorten en de ecologische waarde.
 • Gebiedsklimaat - thermisch buitenklimaat, door de aanwezigheid van waterelementen in de gebouwde omgeving. Hiermee draagt de maatregel bij aan het voorkomen van hittestress en een goed thermisch buitenklimaat.
 • Welzijn & Welvaart - sociale cohesie. Deze maatregel heeft een positief effect op het verbeteren van de sociale samenhang in een gebied.

NL-gebiedslabel

 • Beplanting – aanmoedigen om gekweekte planten van een hoge kwaliteit te gebruiken en de juiste planten op de juiste plaats te zetten.
 • Relatie bouwwerken en omgeving - stimuleren van een duurzame relatie tussen gebouwen/bouwwerken/ kunstwerken en de omgeving.
 • Waterhuishouding - stimuleren van een goede waterhuishouding.
 • Aansluiting met de lokale natuur - zorgen voor aansluiting met lokale natuur. Een nieuw plan moet de lokale natuur beschermen en versterken.
 • Biodiversiteitsbevordering -  zorgen voor meer plant- en diersoorten in het gebied.
 • Stimuleren gezond buitenleven - stimuleren van de gezondheid van de bewoner of gebruiker van het gebied door een actieve levensstijl in een groene omgeving.

Voorbeeld

Na hevige wateroverlast in 2006 is op bedrijventerrein Beijerd ‘t Riet een wadi aangelegd. Bij hevige regenval kan het water in de wadi tijdelijk worden opgevangen. ‘’Bij de wadi is extra groen geplant met een wandelpad om ‘het ommetje’ mogelijk te maken’’. Een mooie combinatie tussen een klimaatbestendige maatregel en recreatieve functie.

Wadi1

De wadi op bedrijventerrein Laarakker zorgt voor een mooie natuurlijke afscheiding van de snelweg met het bedrijventerrein. De wadi is gecombineerd met een wandelpad waardoor een ommetje maken mogelijk is rondom de wadi.  Hierbij loop je in een groene omgeving terwijl de wadi bij hevige regenval water kan opslaan.

Wadi2

Sluiten