Reisgids 'Op weg naar klimaatrobuuste beeklandschappen'

dinsdag 10 juli 2018

Ook in Noord-Brabant krijgen we te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Langere perioden van droogte en hitte, en meer extreme regenval. Om met deze gevolgen van klimaatverandering om te gaan moet er gezocht worden naar oplossingen voor o.a. waterberging en waterinfiltratie. De Brabantse beeklandschappen kunnen hier een oplossing bieden. Deze worden gepresenteerd in de reisgids “Op weg naar klimaatrobuuste beeklandschappen”.

Beeklandschappen

Een beeklandschap bestaat uit de dieper gelegen beek met het omliggende beekdal, de aangrenzende flanken en de hoger gelegen (zand)gronden. Binnen dit landschap bevinden zich zowel stedelijke gebieden als agrarische en natuurgebieden. Grofweg beslaan de beeklandschappen het gehele zandgebied van Noord-Brabant, waarin zowel het natuurgebied, agrarisch gebied en stedelijk gebied moet inzetten op klimaatadaptieve maatregelen.

Brabantse Omgevingsvisie

In de Brabantse Omgevingsvisie wordt klimaatadaptatie als urgent genoemd en de inzet van klimaatrobuuste beeklandschappen worden gezien als een van de speerpunten om in de komende periode mee aan de slag te gaan. Hierbij is het belangrijk dat er een verbredingsslag wordt gemaakt vanuit de huidige kijk, die zich vooral richt op de beekloop en de omliggende beekdalen. Een effectieve aanpak van klimaatrobuuste beeklandschappen vraagt om een samenwerking tussen overheden (provincie, waterschappen en gemeenten) en lokale partijen zoals terreinbeherende organisaties en ondernemers (zoals agrariërs). Maar ook binnen de provincie en gemeenten is het van belang dat het thema integraal wordt opgepakt. Het is namelijk niet alleen van belang voor klimaatadaptatie, maar ook voor de beleidsvelden van water, natuur, ruimtelijke ordening, bodem en landbouw. Samenwerken op deze beleidsvelden kan ervoor zorgen om meerdere slagen in een keer te behalen bij gebiedsprocessen.

Workshops en de reisgids

In het kader van de Omgevingsvisie zijn begin 2018 drie workshops georganiseerd door de provincie Noord-Brabant en de waterschappen Aa en Maas, De Dommel en Brabantse Delta, ondersteund door HNS landschapsarchitecten. Deze workshop waren gericht op het “oefenen” met klimaatrobuuste beeklandschappen en om uitwerking te geven aan het gedachtegoed van het Voorontwerp Brabantse Omgevingsvisie dat toen voor lag. Vragen zoals wat betekent dit? Wat is er nodig? Wie moeten er betrokken worden? zijn hier aan de orde gekomen. Drie gebieden stonden centraal: het Aa-dal tussen Veghel en Beek en Donk voor waterschap Aa en Maas, de Tongelreep voor waterschap De Dommel, en de Aa of Weerijs bij Zundert voor waterschap Brabantse Delta. De ervaringen en inzichten zijn gepresenteerd tijdens de Tour de Brabant 2018. De resultaten van de workshops zijn opgenomen in de reisgids “Op weg naar klimaatrobuuste beeklandschappen”. De reisgids is bedoeld om te dienen als inspiratiebron, met name als het gaat om een brede en integrale uitwerking van gebiedsopgaven en het daarbij behorende gebiedsproces. Op dit moment wordt er gekeken naar het verder brengen van het proces van klimaatrobuuste beeklandschappen om uiteindelijk tot uitvoering te komen.

Ateliersessie: verkenning van de beeklandschappen in 1 van de 3 cases

Het thema klimaatrobuuste beeklandschappen biedt een van de mogelijkheden om Brabant klimaatrobuust te maken. Op dit moment wordt er actief gezocht naar manieren en mogelijkheden om tot gebiedsprocessen te komen. Hierbij zetten we ons met meerdere partijen in om Brabant meer klimaatbestendig en waterrobuust te maken.

« Terug

Sluiten