Visie provincie om Brabant klimaatproof te maken

woensdag 08 april 2020

Om Brabant klimaatproof te maken komen Gedeputeerde Staten met de Visie Klimaatadaptatie. Onderdeel daarvan is de invulling van de bestuursopdracht Stoppen van verdroging met een waterrobuuste inrichting van Brabant. Het college van Gedeputeerde Staten legt dit ter besluitvorming voor aan Provinciale Staten.

Hoog water.jpg

Het klimaat verandert. Het wordt heter, afwisselend droger én natter en de zeespiegel stijgt. Klimaatverandering heeft merkbare gevolgen voor de manier waarop Brabanders wonen en werken. De schade door extreme hagelbuien in 2016 en de droge zomers van 2018 en 2019 met beregeningsverboden voor de landbouw drukken ons met de neus op de feiten.

Aanpassen aan de klimaatverandering gaat voor een groot deel over water: veiligheid tegen hoogwater, watertekorten door droogte, wateroverlast door extreme buien, de rol van water in het tegengaan van hittestress, het effect op de natuur en biodiversiteit van zowel droogte als te veel water. Uit diverse evaluaties komt naar voren dat de huidige inspanningen niet voldoende zijn. Brabant moet meer doen, maar ook beter en vooral anders. Er is daarom een nieuwe aanpak nodig die zorgt voor een klimaatbestendig en robuust watersysteem.

Aanpak van het watersysteem

De aanpak bestaat uit 5 principes voor het watersysteem:

  • Regenwater in hoger gelegen gebieden wordt zoveel mogelijk vastgehouden, zodat het kan doorzakken naar het grondwater
  • Lagergelegen gebieden worden structureel natter gehouden dan de hoger gelegen gebieden
  • Er komt meer ruimte voor het opvangen van piekbuien
  • Er wordt aan het grondwater niet méér onttrokken dan er wordt aangevuld
  • De waterkwaliteit komt geleidelijk overal op orde

Stresstest geeft nog meer inzicht

Klimaatadaptatie is van belang voor vrijwel alle provinciale opgaven. In 2020 voert de provincie een provinciale stresstest uit om de kwetsbaarheden binnen die opgaven concreter op de kaart te krijgen. Veel gemeenten hebben ook een stresstest gedaan, of gaan dit binnenkort doen en maken plannen voor het bebouwd gebied.
Het realiseren van een volledig klimaatproof Brabant is een forse uitdaging voor de komende decennia. Dat zorgt voor de volgende planning:

  • 2020: Brabant handelt bij alle project- en gebiedsopgaven klimaatbestendig en waterrobuust
  • 2030: De eerste grote gebiedsopgaven zijn daartoe gerealiseerd
  • 2050: Brabant is volledig klimaatbestendig en waterrobuust ingericht

Geld uit Den Haag en Europa

Om de maatregelen te kunnen nemen, is geld van de provincie alleen niet genoeg. Gedeputeerde Staten stellen voor 33 miljoen van de gereserveerde middelen nu in te zetten in de periode tot en met 2023. Voor de periode daarna, tot en met 2027, staat ook nog € 35 miljoen gereserveerd voor deze opgave. Ook het Rijk draagt bij en er zal beroep worden gedaan op Europese middelen. De waterschappen dragen in deze wateropgave ook een belangrijke verantwoordelijkheid. Met de waterschappen wordt intensief samengewerkt. Ook de gemeenten zijn nauw betrokken.

« Terug

Sluiten