Nieuw programma voor water en bodem in de maak

maandag 01 februari 2021

Provincie Noord-Brabant werkt aan een Regionaal Water en Bodem Programma 2022-2027 (RWP). Het programma is de opvolger voor alle watergerelateerde aspecten van het Provinciaal Milieu en Waterplan.

Brabanders willen droge voeten, maar geen uitgedroogde grond. Een rijke bodem, én een schone bodem. En Brabanders willen geen wateroverlast, maar wél voldoende en schoon water. Om alle ambities voor water en bodem in Brabant waar te maken, werkt de provincie aan een Regionaal Water en Bodem Programma (RWP) voor de periode van 2022 – 2027. Hierin komen de provinciale doelstellingen, ambities en aanpak rond water en bodem samen voor de periode 2022 - 2027.

Integrale aanpak

De ambitie van dit nieuwe RWP is dat Brabant in 2050 een klimaatbestendig en veerkrachtig water- en bodemsysteem heeft dat bestand is tegen extremen. Dit vraagt om een integrale aanpak van de opgaven veilig, schoon en voldoende water, klimaatadaptatie en een vitale bodem in de provincie Noord-Brabant. Niet veel Brabanders zijn zich ervan bewust, maar water is een erfgoed. Het moet dus ook “als zodanig beschermd, verdedigd en behandeld worden”, aldus de Kaderrichtlijn Water (KRW). Het nieuwe Brabantse programma is onderdeel van het planstelsel voor de wateropgaven in Nederland, samen met het Nationaal Water Programma en de waterbeheerprogramma’s van de waterschappen.

Anders omgaan met water en bodem noodzakelijk

De vraag naar voldoende en bruikbaar water en een vitale bodem wordt steeds groter en de toestand van ons milieu en ons klimaat verandert snel. Hierdoor zal op een andere manier met ons water- én bodemsysteem moeten worden omgegaan. Brabant is daarover met onder meer waterschappen, waterbedrijven, kennisinstellingen, groenbeheerders en -beschermers, bedrijfsleven, gemeenten en agrariërs in gesprek, onder andere via digitale netwerkbijeenkomsten.

Proces en planning

De Omgevingsvisie 'De kwaliteit van Brabant - visie op de Brabantse leefomgeving' is het overkoepelend en leidend kader voor het RWP. De principes uit de visie klimaatadaptatie die in 2020 werd vastgesteld, vormen ook een essentiële basis.

Op 1 december 2020 ontvingen de Provinciale Staten in een Statenmededeling de eerste contouren en het financieel kader voor het RWP. Het ontwerp voor het nieuwe programma wordt in het 1e kwartaal van 2021 voorgelegd aan Gedeputeerde Staten en komt naar verwachting ter inzage tussen april en mei 2021. Definitieve besluitvorming door Gedeputeerde Staten vindt eind dit jaar plaats.

« Terug

Sluiten