Water in droge tijden: de 2e kraan voor West-Brabant

maandag 03 mei 2021

Waterschap Brabantse Delta is 15 april gestart met de bouw van een zoetwaterinlaat naast sluis Roode Vaart in Moerdijk. Dit belangrijke project voor de zoetwatervoorziening in West-Brabant is financieel mede mogelijk gemaakt door de provincie. De installatie wordt ook wel de ‘tweede kraan’ genoemd. In Oosterhout bij het Wilhelminakanaal staat ook een inlaat, voor water uit de Maas.

Waterinlaat Roode Vaart

De zoetwaterinlaat bestaat uit een inlaatkanaal en pompgemaal waar per seconde meer dan 3.500 liter water vanuit het Hollands Diep naar de Roode Vaart door kan stromen. Dat water is hard nodig om de rivieren Mark & Dintel, de Vliet en de polderwatergangen in droge zomers op peil te houden.

Meer water, meer stroming, meer zekerheid

Voldoende water in sloten, beken, kreken en rivieren is van groot belang voor natuur, landbouw en recreatie in heel Nederland. Het klimaat verandert en we krijgen vaker te maken met langer aanhoudende droogte. Er wordt geprobeerd het beschikbare water zo goed mogelijk vast te houden, aan te voeren en te verdelen. In tijden van droogte en watertekort wil waterschap Brabantse Delta veel meer water uit de grote rivieren naar West-Brabant kunnen sturen. Dat water is nodig om de rivieren Mark & Dintel, de Vliet en de polderwatergangen op peil te houden. Extra wateraanvoer verbetert ook de doorstroming. Stroming is goed voor de waterkwaliteit en gaat blauwalgen en verzilting tegen. Een 2e waterinlaat biedt bovendien meer zekerheid, bijvoorbeeld bij problemen met de techniek of waterkwaliteit bij de inlaat in Oosterhout.
 
Niels Mureau, lid dagelijks bestuur waterschap Brabantse Delta: “We werken als waterschap samen met het Rijk, de provincie, gemeente Moerdijk en Port of Moerdijk aan een klimaatrobuust en toekomstbestendig watersysteem, waarmee we in West-Brabant zorgen voor voldoende zoet water van goede kwaliteit. De aanleg van de nieuwe zoetwaterinlaat bij de Roode Vaart is cruciaal om klaar te zijn voor de toekomst.”
Peter Smit, gedeputeerde Water en Bodem van provincie Noord-Brabant: “Omgaan met water is een van de belangrijkste uitdagingen van de komende jaren. Niet alleen als het gaat om hoeveelheden. Juist de kwaliteit van water is belangrijk. Met de 2e kraan voor Brabant wordt aan zowel kwaliteit als kwantiteit gewerkt. Dit project laat maar weer eens zien dat samenwerken in Brabant leidt tot mooie, toekomstgerichte, oplossingen.”

Hoe ziet die kraan eruit?

De zoetwaterinlaat bestaat voor het grootste deel uit een gemaal (een grote pomp) en een inlaatkanaal. Het inlaatkanaal komt naast de sluis Roode Vaart te liggen. Het water stoomt straks vanuit de grote rivier Hollands Diep via het kanaal onder de dijk door naar de Roode Vaart. Staat het water in het Hollands Diep hoger dan in de Roode Vaart? Dan stroomt het water energiezuinig door de zwaartekracht van hoog naar laag (onder vrij verval). Staat het water in het Hollands Diep laag? Dan stuwt het gemaal het water omhoog. De zoetwaterinlaat moet robuust en sterk zijn, met relatief eenvoudige uitbouwmogelijkheden naar 10 m3 water per seconde. Van Boekel Bouw en Infra voert het werk uit en is 15 april gestart met de bouw. De inlaat is naar verwachting in 2022 klaar.

Krachten gebundeld

Provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat maken het project mede mogelijk. Daarnaast werkt het waterschap veel samen met de gemeente Moerdijk. Het werk aan de haven in Zevenbergen en de waterinlaat in Moerdijk zijn allebei noodzakelijk om water uit het Hollands Diep in het MarkVlietsysteem te kunnen inlaten. Port of Moerdijk stelt de locatie voor de waterinlaat beschikbaar. Meer informatie op www.brabantsedelta.nl/sluisroodevaart

« Terug

Sluiten