Resultaten NKWK-onderzoeken 2022 bekend

woensdag 01 maart 2023

Het onderzoeksconsortium van NKWK Klimaatbestendige Stad (NKWK-KBS) heeft in 2022 zes onderzoeken uitgevoerd, waarvan de resultaten nu bekend zijn. In de onderzoeken van NKWK-KBS staat altijd de vraag centraal hoe je de stedelijke omgeving het beste klimaatbestendig en waterrobuust kunt inrichten.

Hitte - fonteinen

Onderzoek naar hitte in woningen

De laatste jaren leidt hitte steeds vaker tot klachten bij bewoners. Bovendien bestaat er gevaar voor de gezondheid van kwetsbare bewoners. In 2022 is daarom het onderzoek ‘Hitte in woningen’ van 2021 voortgezet. De resultaten zijn een hittelabel, kaarten en een interactieve handreiking met praktische adviezen voor gemeenten en woningcorporaties. In de handreiking is veel aandacht voor kwetsbare groepen, zoals ouderen en bewoners met een lager inkomen. 

Onderzoek naar wateroverlast en overstroming 

Na de overstromingen in Limburg in 2021 heeft de Beleidstafel Wateroverlast aanbevolen een aanpak op te stellen om regionale knelpunten in beeld te krijgen. In reactie op deze aanbeveling is een methode ontwikkeld die per gebied in beeld brengt welke gevolgen zeer extreme neerslag waarschijnlijk heeft. Deze methode kan gebruikt worden bij het opzetten van een bovenregionale stresstest en bij het uitwerken van adviezen van de Beleidstafel Wateroverlast. Ook helpt de methode beleidsmakers bij ruimtelijke vraagstukken waarbij Water en Bodem Sturend een rol kan spelen.   

Onderzoek naar droogtebestendig groen in de stad

In onderzoek naar droogtebestendig groen is bestaande kennis over droogte en groen  vertaald naar praktische handvatten voor gemeenten. Deze handvatten moeten inzicht bieden in de waterbalans in stedelijk gebied. Er zijn zes praatplaten ontwikkeld die visualiseren hoe je een type woonwijk droogtebestendiger kunt inrichten. Ook is er een interactieve  handreiking gemaakt met de beschreven maatregelen, de effecten en een schatting van de kosten.

Onderzoek naar stedelijke waterkwaliteit

In 2021 is onderzoek gedaan naar de invloed van klimaatverandering en adaptatiemaatregelen op de stedelijke waterkwaliteit. In 2022 is dit onderzoek voortgezet. Het resultaat is een interactieve handreiking die snel en makkelijk inzicht biedt in de mogelijke effecten van klimaatverandering en adaptatiemaatregelen op de stedelijke waterkwaliteit. De handreiking laat ook zien welke indicatoren invloed hebben op de waterkwaliteit en toont maatregelen die mogelijke knelpunten kunnen beperken of oplossen. 

Onderzoek naar indicatoren voor monitoring klimaatbestendigheid

In een onderzoek over monitoring zijn indicatoren ontwikkeld die concreet maken hoe klimaatbestendig de fysieke leefomgeving is, zoals de afstand tot het dichtstbijzijnde oppervlaktewater en percentages openbaar groen. Dit onderzoek geeft daarmee ook een praktische handreiking die decentrale overheden helpt om klimaatbestendigheid als omgevingswaarde toe te voegen aan bestaande omgevingswaarden, zoals luchtkwaliteit en waterkwaliteit.   

Uitbreiding en verdieping Kennisbank Groenblauw 

In 2022 is de Kennisbank Groenblauw uitgebreid en verdiept met onderzoeksresultaten en praktijkervaringen van hogescholen, universiteiten en kennisinstellingen. Je vindt er nu ook samenvattingen en highlights van onderzoek over de effecten van begroeide daken, over hoe je stedelijk groen effectief inzet om buitenruimtes een aangename temperatuur te geven, en over de relatie tussen de hoeveelheid groen in een stad en de gezondheid van bewoners.

De NKWK-onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad (NKWK-KBS) is één van de 14 onderzoekslijnen van het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat. Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie organiseert deze onderzoekslijn samen met STOWA en Deltares. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat financiert de onderzoeken, met cofinanciering van een onderzoeksconsortium van zo'n vijftien tot twintig kennisinstellingen en adviesbureaus.

« Terug

Sluiten