De watersignaleringskaart: een nieuw hulpmiddel voor klimaatrobuuste verstedelijking

dinsdag 21 november 2023

Een nieuw hulpmiddel om de geschiktheid voor klimaatrobuuste stedelijke uitleg te bepalen. Dat is hoe de watersignaleringskaart voor Noord-Brabant kan worden ingezet. De vier verschillende kleuren in de kaart (zwart, groen, oranje en rood) tonen de mate van geschiktheid voor nieuwe stedelijke woon- en werkmilieus, bekeken vanuit een klimaatrobuust watersysteem.

Water en bodem sturend

Water en bodem sturend, oftewel: het water- en bodemsysteem als basis voor de verstedelijking. Dat is één van de vijf ontwikkelprincipes die het Rijk, de provincie Noord-Brabant, waterschappen en stedelijke regio’s zijn overeengekomen in het kader van de verstedelijkingsopgave voor Brabant tot 2040/50. De huidige staat van ons water- en bodemsysteem en de gevolgen van klimaatverandering onderstrepen de noodzaak voor een andere manier van werken, dus wordt er gericht op klimaatbestendig en waterrobuust verstedelijken. Hierbij kan de nieuwe watersignaleringskaart worden gehanteerd bij de uitleg van steden en dorpen. Deze kaart wordt tevens in de toelichting van de omgevingsverordening genoemd als hulpmiddel bij de toepassing van lagenbenadering en bij de afweging voor locaties voor duurzame stedelijke ontwikkeling buiten het bestaand stedelijk gebied.

Wanneer gebruiken?

De kaart is bedoeld om het gesprek te starten over nieuwe stedelijke ontwikkelingen in relatie tot klimaatrobuust ontwikkelen. De betrokken partijen hebben afgesproken dat ze de watersignaleringskaart gebruiken bij het afwegen van de geschiktheid van stedelijke ontwikkelingen op uitleglocaties en dit vertalen in hun beleid. Dit betekent dat partijen het gesprek over uitleglocaties in relatie tot een klimaatrobuust watersysteem met elkaar voeren in het beginstadium van de planvorming (op lokaal en/of regionaal schaalniveau).

Watersignaleringskaart

De watersignaleringskaart is vanaf vandaag te downloaden via de hulpmiddelenpagina van dit klimaatportaal

Lees ook het artikel 'Watersignaleringskaart als afwegingsinstrument bij ruimtelijke keuzes' in Water Governance.

« Terug

Sluiten