Klimaatstresstest gemeente Reusel - De Mierden

Naar het overzicht

Klimaatstresstest gemeente Reusel - De Mierden

Alle Nederlandse gemeentes staan voor de opgave om de kwetsbare plekken bij extreem weer in kaart te brengen. Gevoeligheid voor hitte, droogte, wateroverlast en overstroming worden in klimaatstresstesten zichtbaar gemaakt. Uit de klimaatstresstest van de gemeente Reusel – De Mierden blijkt dat droogte een van de grootste uitdagingen vormt.

Beregening Bladel landbouw.jpg

Samenvatting van de stresstest

Wateroverlast

  • Intensiteit buien neemt tot 2050 met 12-25%
  • De jaarlijkse neerslag neemt in klimaatscenario WH2050 met circa 6% toe
  • Delen van de gemeente Reusel-de Mierden worden hierdoor kwetsbaarder voor hemelwateroverlast
  • De grondwaterstand stijgt aan de west- en zuidoostzijde van de gemeente met meer dan 35 cm. De grootste stijging vindt plaats daar waar de grondwaterstand al relatief diep is gelegen.

Droogte

  • Met name in het noordwesten en zuiden kan de vegetatie hinder ondervinden van lage grondwaterstanden
  • Het neerslagtekort stijgt van 210-270 mm naar 300-330 mm in 2050

Hitte

  • Van 3-6 tropische (>30° C) dagen nu naar 15-18 tropische dagen in 2050
  • Het oppervlaktewater warmt op, mogelijk met waterkwaliteitsproblemen als gevolg

Overstromingen

  • Doorbreken van regionale keringen of primaire keringen leidt niet tot overstromingen op het grondgebied van Reusel-de Mierden.
  • Delen van de beekdalen kunnen overstromen als gevolg van inundatie van het watersysteem.

Kwetsbaarheden en kansen

In een aantal sectoren heeft de gemeente Reusel – De Mierden nu al last van de gevolgen van klimaatverandering. Droogte veroorzaakt in de bebouwde omgeving sterfte van bomen en natuurgebieden aan de noordzijde van de gemeente zijn gevoelig voor natuurbrand. Met een toenemende watervraag vanuit landbouw en recreatie, neemt de druk op watervoorraden toe.

Door warm en droog weer heeft de gemeente meer en langer werk aan groenonderhoud. Stedelijk groen heeft veel schade door droogte. Ook lijkt de biodiversiteit in onbalans. De overlast van de eikenprocessierups is daarvan een voorbeeld.

De gemeente heeft al eerste stappen gezet om te werken aan klimaatadaptatie en klimaatmitigatie. Zo heeft de gemeente de ambitie uitgesproken om in 2025 energieneutraal te zijn. Plannen voor windmolens en zonne-energie zijn in de maak. En er is een hemelwaterplan opgesteld waarbij het principe “infiltreren, bergen en afvoeren” leidend is. Ook werkt de gemeente aan het ontharden van de openbare ruimte om regenwater beter te laten infiltreren.

Leerpunten

Het urgentiebesef en het kennisniveau over de verschillende thema’s moet groeien. Zo is aandacht nodig voor het omgaan met hittestress en kennis over bijvoorbeeld klimaatbestendige vegetatie.

Toegevoegd: 17 maart 2020

Sluiten