Klimaatstresstest gemeente Gemert-Bakel

Naar het overzicht

Klimaatstresstest gemeente Gemert-Bakel

Het klimaat verandert. De temperatuur gaat omhoog en hittegolven komen steeds vaker voor, het wordt droger en tegelijkertijd wordt de neerslag extremer. Om beter voorbereid te zijn tegen hittestress, droogte, wateroverlast en overstromingen, voeren alle Nederlandse gemeentes een stresstest uit. Daarmee brengen zij de kwetsbaarheden in kaart. Uit de stresstest van Gemert-Bakel blijkt dat de gemeente vooral gevoelig is voor wateroverlast in het stedelijk gebied.

Opzet van de stresstest

De gemeente heeft de stresstest samen met een adviesbureau uitgevoerd. Het adviesbureau heeft op basis van beschikbare data de hitte-, droogte-, wateroverlast- en overstromingsrisico’s in beeld gebracht. Met de conceptkaarten heeft de gemeente intern overleg gehad met collega’s uit verschillende domeinen. Ook het waterschap was betrokken bij dat overleg, en heeft veel lokale kennis kunnen toevoegen aan de conceptkaarten.

Kwetsbaarheden

Wateroverlast

De meest kwetsbare locaties voor wateroverlast komen voor in de kernen Gemert en Bakel. Dit was geen nieuwe informatie voor de gemeente, de rioolbeheerder was hiervan al op de hoogte. De kans op grondwateroverlast in 2050 is in met name het noorden van de gemeente groot.

Droogte

De gebieden ten noorden en westen van de Stippelberg zijn kwetsbaar voor een toename van droogte. Het risico op bodemdaling en paalrot in de gemeente is erg klein.

Hitte

In de gemeente komen drie hitte-eilanden na voren: twee bedrijventerreinen in Gemert en één in Bakel. Daarnaast speelt de groene inrichting van de openbare ruimte een rol in de berekende temperaturen in wijken.

Overstroming

Lokaal kunnen er overstromingen optreden langs de Peeldijk rondom het militair vliegveld en langs de Bakelse Aa.

Verzamelkaart kwetsbare locaties

De kaart hieronder toont de meest kwetsbare locaties voor klimaatverandering in één figuur.

Gemert Bakel samenvattende kaart.png

Sectoranalyse

Uit de sectoranalyse is naar voren gekomen dat gevolgen van klimaatverandering in de gemeente Gemert-Bakel al duidelijk optreden. Zoals het afsterven van natuur door droogte. Voor een aantal beleids- en beheervelden zijn door diverse partijen al stappen gezet om Gemert-Bakel klimaatbestendiger te maken.

Leerpunten

Een belangrijk leerpunt uit de stresstest is dat de gemeente echt breder moeten kijken naar klimaatverandering. Collega’s van verschillende domeinen, zoals openbaar beheer, strategie en sociaaldomein, moeten meer met elkaar samenwerken.

Toegevoegd: 17 maart 2020

Contact

Hanneke Kersten – Gijsbers
Gemeente Gemert-Bakel
Hanneke.kersten@gemert-bakel.nl

Sluiten