Hitte- en eenzaamheidskaart: waar zijn risico’s door hitte het grootst?

donderdag 31 oktober 2019

Een nieuwe kaart maakt in één oogopslag duidelijk in welke stadswijken eenzame ouderen risico lopen bij hitte. De kaart is een combinatie van hittekaarten uit de Klimaateffectatlas en eenzaamheidskaarten van het RIVM. Zeven Brabantse gemeenten hebben nu een eigen hitte- en eenzaamheidskaart.

De hitte- en eenzaamheidskaart komt voort uit de proeftuin Hitte en Gezondheid die advies- en ingenieursbureau Tauw en Klimaatverbond Nederland dit voorjaar in vier gemeenten hebben uitgevoerd, in opdracht van de Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS).

Waarom een hitte- en eenzaamheidskaart?

De hittekaarten die nog vaak worden gebruikt voor de stresstesten geven aan waar de hitte in de stad het grootst is, maar niet waar dit een probleem is voor kwetsbare groepen. Thuiswonende, eenzame 75-plussers zijn erg kwetsbaar voor hitte, vooral omdat ze een lagere dorstprikkel hebben. Daardoor drinken ze minder en drogen ze eerder uit. Daar kunnen ze in het ergste geval aan overlijden.

Wat laat de kaart zien?

Climate Adaptation Services (CAS) heeft voor elk van de zeven gemeenten een hitte- en eenzaamheidskaart gemaakt. De kaart laat zien in welke wijken het risico door hitte voor eenzame 75-plussers het grootst is.

Wat kun je ermee?

De hitte- en eenzaamheidskaart kan gemeenten helpen tijdens de risicodialoog, wanneer ze afwegingen maken voor de aanpak van hitte. Die dialoog kan leiden tot – of deel uitmaken van – het lokaal hitteplan van een gemeente. Zo kan de hitte- en eenzaamheidskaart gemeenten en maatschappelijke organisaties helpen om de gezondheidsrisico’s tijdens een hitteperiode nog meer te beperken.

Download de kaarten

« Terug

Sluiten