Provinciale stresstest: “Continu proces van scherp krijgen wat de grootste risico’s zijn”

donderdag 25 februari 2021

In een klimaatstresstest worden de kwetsbaarheden door de effecten van klimaatverandering in kaart gebracht. Alle overheden van Nederland moeten voor 2021 zo’n test uitvoeren; niet alleen gemeentes, maar ook provincies. De provincie Noord-Brabant heeft een provinciale stresstest laten opstellen. Zo wil ze samen met gemeentes, waterschappen, bedrijven en inwoners zorgen voor een klimaatrobuuste omgeving.

Klimaatstresstest.png

Klimaatverandering verankeren in programma’s

Edwin Wieman, projectleider klimaatadaptatie bij de provincie, ziet twee belangrijke doelen van de stresstest van de provincie Noord-Brabant: “Met de resultaten van deze test voeren we intern in onze organisatie de risicodialoog om klimaatverandering verankerd te krijgen in alle programma’s. Daarnaast weten we met deze gegevens beter wat de situatie is in de provincie en kunnen we dus aansluiten bij de regionale dialogen van gemeentes en waterschappen”.

Brede klimaatstresstest

Belangrijk om te weten: een provinciale stresstest is een aanvullende bron van informatie naast de gemeentelijke stresstesten en watersysteem-analyses van de waterschappen. Wieman: “We doen het werk van gemeentes en waterschappen zeker niet over. Het is een aanvullend document waar klimaatverandering van invloed kan zijn. In het voortraject van de aanbesteding hebben we ervoor gekozen niet alleen een stresstest uit te voeren voor de provinciale eigendommen (zoals wegen), maar breder te kijken naar de maatschappelijke opgaven. We vinden het belangrijk dat we het herstel van natuur en biodiversiteit onderzoeken en dat we ook kijken naar water, landbouw en voedsel en cultureel erfgoed. Daar hebben we als provincie een verantwoordelijkheid in, dus moeten we ook in kaart brengen wat klimaatverandering voor deze thema’s betekent”.

Samenwerking essentieel

De samenwerking tussen de provincie, waterschappen en gemeentes is volgens Wieman noodzakelijk om tot oplossingen te komen. “Neem de wegen in Brabant: dat is een netwerk van rijkswegen, provinciale en gemeentelijke wegen. Het is de bedoeling om dat ook als netwerk te beschouwen als je kijkt naar de risico’s door klimaatverandering voor de infrastructuur. Voor water geldt eenzelfde samenwerking: water houdt zich niet aan gemeentegrenzen. Als je wilt werken aan een robuust watersysteem dat hoosbuien en droogte goed aankan, dan moet je over de grenzen heen kijken”.

Opvallendste resultaten

Onder het kopje ‘Vitaal en kwetsbaar’ zijn functies genoemd die van vitaal belang zijn voor de maatschappij en de economie. Zo wordt het veiligstellen van provinciale infrastructuur samen met rijk en gemeentes met voorrang opgepakt. Wieman noemt ook de gevolgen van een veranderd klimaat voor de landbouw. “Vooral de droogteproblematiek is nu relevant, ook in samenhang met de natuur. Hoe gaan we daar de komende jaren mee om? Brabant is volledig ingericht op afvoer van water, dat moeten we 180 graden draaien, zoals ook is verwoord in de Visie Klimaatadaptatie” die in 2020 is vastgesteld.

Hoe nu verder?

Met de publicatie van deze test is het werk zeker nog niet klaar. De eerste stresstest is gedaan. Dat proces doorloopt de provincie steeds opnieuw, om aan te scherpen en uit te breiden aan de hand van nieuwe inzichten. “De resultaten laten mogelijke knelpunten zien en op welke manier we die kunnen oppakken”. Volgens Wieman is de stresstest vooral een advies aan de provincie als organisatie. “We voeren nu al de risicodialogen intern met onze programmamanagers. Daarna bespreken we dit ook met het bestuur. We moeten zorgen dat we de stresstesten van waterschap, provincie en gemeente bij elkaar brengen. Het is een continu proces van scherp krijgen wat de grootste risico’s zijn en hoe we dat met elkaar gaan aanpakken”.

Bekijk de klimaatstresstest van de provincie Noord-Brabant.

« Terug

Sluiten