Eindrapport adviescommissie Droogte: Zonder water, geen later

donderdag 15 september 2022

Op verzoek van de partners van het Breed Bestuurlijk Grondwateroverleg (BBG) heeft een onafhankelijke adviescommissie voorstellen gedaan voor de aanpak van droogte in Noord-Brabant. Het eindrapport ‘Zonder water, geen later’ is op 15 september 2022 gepresenteerd tijdens de Brabantse Waterdag, een bijeenkomst van waterschappen Aa en Maas, De Dommel, Brabantse Delta, Rivierenland en de provincie Noord-Brabant.

Eindrapport adviescommissie Droogte

Een (grond)waterrijk Noord-Brabant in 2040

Wat moet Brabant en wat moeten de Brabanders doen om in de toekomst bestand te zijn tegen langere en meer extreme perioden van droogte? De adviescommissie is door de gezamenlijke Brabantse grondwaterpartners gevraagd om zich te buigen over het maatschappelijke vraagstuk van droogte en om een advies voor de langere termijn. In het adviesrapport ‘Zonder water, geen later’ doet de commissie voorstellen voor een (grond)waterrijk Brabant in 2040.

Onderscheidend advies

De provincie bedankt de adviescommissie Droogte, onder leiding van Melanie Maas Geesteranus, voor het intensieve werk en het uitgebreide advies. De eerste afdronk is dat het een gedegen, evenwichtig en goed onderbouwd rapport is, waarin alle relevante aspecten zijn opgenomen en waarmee de commissie met concrete adviezen breed adresseert aan veel stakeholders. De uitkomsten van het advies bevestigen de urgentie van de aanpak van droogte; het (grond)watersysteem en watergebruik moet weerbaar worden voor (langere) periodes van droogte. Er moet op termijn een nieuw evenwicht ontstaan tussen afvoer, onttrekking en aanvulling.

Het advies draagt bij aan de verdieping en verbreding van het politiek en maatschappelijk debat over klimaatadaptatie en vraagt aandacht voor de droogteproblematiek, ook bij het Rijk. Dit advies is onderscheidend vanwege de tijdshorizon die reikt tot 2040.

Belang van doelen halen

Het advies onderstreept het belang om nu door te pakken en doelen te halen. In de provincie Noord-Brabant hechten we aan samenwerking: de afspraken zoals die zijn vastgelegd in het grondwaterconvenant reiken tot 2027 en daar wordt in ieder geval mee verder gegaan. Het advies van de commissie dwingt de provincie om verder te kijken voor de langere termijn (2040) en dat is dan ook precies wat zij gaat doen. Het uitgebreide rapport wordt nader bestudeerd in BBG-verband en daarbuiten. De bedoeling is dat de komende weken de aanbevelingen in het volledige advies nader worden beoordeeld en ook wat het voor consequenties heeft voor het al ingezette beleid. De implicaties ervan worden zeer binnenkort besproken in het Breed Bestuurlijk Grondwateroverleg en op andere relevante tafels.

Samenstelling adviescommissie

De onafhankelijke adviescommissie Droogte bestaat uit de volgende leden: Melanie Maas Geesteranus (CEO Porticus, voormalig minister van Infrastructuur en Milieu), Annemieke Nijhof (directeur Deltares), Floris Alkemade (architect en voormalig Rijksbouwmeester), Pieter Tops (bestuurskundige en bijzonder hoogleraar Data Science en ondermijning JADS), Marijke Huysmans (hoofddocent grondwater Vrije Universiteit Brussel), Theo Koekkoek (ondernemer en commissaris bij o.a. VION, Efteling en Cosun).

Lees ook

« Terug

Sluiten