Klimaatstresstest gemeente Heeze-Leende

Naar het overzicht

Klimaatstresstest gemeente Heeze-Leende

Door klimaatverandering krijgen we te maken met extremer weer. Daardoor kunnen hittestress, droogte, bodemdaling, wateroverlast en overstromingen plaatsvinden. Om beter voorbereid te zijn tegen, voeren alle Nederlandse gemeentes een stresstest uit om de zwakke plekken in kaart te brengen. Uit de stresstest van Heeze-Leende bleek dat de gemeente vooral gevoelig is voor hitte en droogte.

stresstest Heeze-Leende_thermometer hittestress.jpeg

Opzet van de stresstest in Heeze-Leende

De input voor de stresstest werd geleverd door medewerkers van de gemeente Heeze-Leende tijdens twee workshops. In deze fase zijn er geen externe partijen uitgenodigd. Het doel van de stresstest was het in kaart brengen van de toekomstige risicogebieden in de gemeente op het gebied van wateroverlast, hitte, droogte en overstroming. Omdat Heeze-Leende niet gevoelig bleek te zijn voor overstromingsgevaar, ligt de focus van het onderzoek op de klimaatthema’s wateroverlast, hitte en droogte.

Kwetsbaarheden en kansen

De grootste kwetsbaarheden voor de gemeente Heeze-Leende zijn: 

Wateroverlast

De kernen Heeze en Leende zijn op sommige plekken kwetsbaar voor hemelwateroverlast. Bij extreme buien zijn in deze kernen delen van de wegen onbegaanbaar. De kernen Leenderstrijp en Sterksel zijn minder kwetsbaar voor wateroverlast.

Droogte

  • De Gemiddelde Laagste Grondwaterstand (GLG) daalt op gebieden lands de Groote Aa en Sterkselse Aa. Op hoge zandgronden stijgt de GLG enigszins.
  • Neerslagtekort stijgt van 210-270 mm naar 270-330 mm in 2050
  • Natuurbranden. Uit de sectoranalyse blijken zeer veel gebieden binnen deze gemeente gevoelig voor natuurbranden.
  • Het verlies van vegetatie (gras en andere gewassen) door verdroging. Dit brengt risico’s mee voor veeteelt en landbouw/akkerbouw.

Hitte

  • Toename van aantal tropische dagen van 3-6 naar 15-18 in 2050.
  • De afname van waterkwaliteit. Verdroging en opwarming kan leiden tot problemen, aangezien (bijna) geen enkele waterpartij in gemeente op elkaar aangesloten is. Afname waterkwaliteit leidt tot toename van bijvoorbeeld botulisme en blauwalg. Dit is kwalijk voor de gezondheid van mens en dier.
  • Een toename van plaaginsecten en pollen. In het algemeen vormt een toename van droogte en een verhoging van de gemiddelde temperatuur een risico voor de toename van infectieziekten, (plaag)insecten en van (gevaarlijke) exoten. Ook een toename in pollen is vervelend en te verwachten.

De grootste kansen voor de gemeente zijn: 

  • Meer recreatie doordat het warmer wordt. 
  • Kansen voor zonne-energie en biogas. Lagere energievraag in de winter. In sommige scenario’s is er meer wind te verwachten. Toename van wind leidt tot hogere opbrengst van windturbines.

Leerpunten

Er zijn te veel leerpunten om nu op te noemen. Al deze punten worden meegenomen in de klimaat-risicodialogen. Deze dialogen vinden voor juni 2020 plaats.

Toegevoegd: 20 februari 2020

Sluiten