Verwerken regenwater bedrijfsgebouwen

Bedrijventerreinen Overzicht

Verwerken regenwater bedrijfsgebouwen uitsnede.jpg

Verwerken regenwater bedrijfsgebouwen

Omschrijving
Voordelen
Kosten aanleg, onderhoud en beheer
Effect van de maatregel
Gebiedslabels
Voorbeeld

Omschrijving

Door het regenwater af te koppelen van het rioolwater maak je een eigen waterbuffer die gebruikt kan worden wanneer dat nodig is. Je kunt daarbij aansluiten op een hemelwaterriool of het water op eigen terrein in de grond laten zakken.

Het verwerken van regenwater kan op verschillende schaalniveaus:

 • op gemeentelijk niveau door het aanleggen van een gescheiden rioolstelsel;
 • op gebouwniveau door het plaatsen van een regenpijp op een regenton. Of door regenwater op eigen terrein in de grond te laten zakken;

Je kan het afgekoppelde regenwater gebruiken voor beplanting.

Je kan een deel van het water bij hevige regen opvangen met een intensief groen dak of een extensief groen dak.

Voorwaarden

Voor het aanleggen van maatregelen voor het verwerken van regenwater moet je rekening houden met de volgende voorwaarden:

 • Het hemelwater koppel je af door: aan te sluiten op een hemelwaterrioolstelsel of door het water op eigen terrein in de grond te laten zakken.
 • Als je het hemelwater afkoppelt op eigen terrein moet je zorgen voor een grote waterbuffer. Deze moet de hele regenbui kunnen opvangen. Zorg daarnaast voor een voorziening die regelmatig wordt geleegd of waarbij het water weg kan zakken. Zo voorkom je overstroming en riooloverbelasting.
 • Let op voldoende ontluchting van de regenwaterpijp.
 • Let op met risico op verontreinigingen vanaf verhardingen als gevolg van morsen of calamiteiten.

Voordelen

Deze maatregel heeft veel voordelen op financieel, sociaal en maatschappelijk gebied:

 • Verbetert een duurzame uitstraling van je bedrijf.
 • Vermindert de kans op wateroverlast.
 • Mogelijke gemeentelijke en waterschapsubsidies voor afkoppelprojecten.                     
 • Minder belasting van de afvalwaterketen.                     
 • Verbetert het aanvullen van het grondwaterniveau.
 • Het opgevangen regenwater kun je gebruiken voor het besproeien van groen in drogere tijden.

Kosten aanleg, onderhoud en beheer

Deze maatregel heeft kosten voor aanleg, onderhoud en beheer. Deze kosten moeten worden terugverdiend door de voorkomende waterschade mee te nemen in de kosten. Voor de businesscase kan gerekend worden met een risico- en schadeanalyse. Voor het afkoppelen van regenwater zijn er subsidiemogelijkheden per gemeente en waterschap.

Voor de kosten van deze maatregel kan je gebruik maken van de MIA (Milieu-investeringsaftrek) en Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen) regeling. Via onderstaande activiteiten met referentienummer kan je aanspraak maken op investeringsaftrek van 27% (MIA) van de investeringskosten:

 • D 6240: apparatuur of werken voor een klimaatadaptief bedrijfsterrein (aanpassen bestaande situatie).
  • bestemd voor: het herinrichten van een bestaand bedrijfsterrein, zodanig dat wateroverlast, verdroging en hittestress tegen wordt gegaan door:
   •  het verwijderen van bestaande aansluitingen van de hemelwaterafvoer op het (regenwater)riool van het gebouw.
Kosten Aanleg Beschrijving Onderhoud & beheer

Afkoppelen regenwater

€€

Weinig tot gemiddeld. Het herleiden van het water van de regenpijp naar de waterbufferlocatie. Afhankelijk van de complexiteit kost dit €10 tot € 100 per m².

Weinig. Alleen het onderhoud van de regenton of het onderhouden van de groenvoorziening als opvanglocatie. Het beheer van dit onderhoud is voor de eigenaar van het gebied.

Gescheiden rioolstelsel

€€€

Dit is sterk afhankelijk van de locatie waar dit wordt aangelegd.

Effect van de maatregel

Het verwerken van regenwater heeft een positief effect op de thema’s wateroverlast en droogte. De tabel hieronder laat het effect van deze maatregel zien. De icoontjes geven aan hoe sterk het effect op een thema is: hoe meer icoontjes, hoe groter het positief effect.

Thema Effect Beschrijving
Wateroverlast Wateroverlast Het afkoppelen van regenwater heeft een klein effect op het thema wateroverlast. Door de afkoppeling van regenwater in een waterbuffer komt minder water in de riolen terecht. Het riool wordt zo minder belast tijdens hevige neerslag, waardoor er minder wateroverlast is. De omvang van de waterbuffer bepaalt hoe groot het effect van deze maatregel is.
Droogte Droogte Het afkoppelen van regenwater heeft alleen effect als dit naar oppervlaktewater gebeurt. Als regenwater wordt afgekoppeld op een groene voorziening zorgt het voor aanvulling van het grondwater. Dit levert een positieve bijdrage op het voorkomen van droogte.
Hitte

Geen effect op het thema hitte.

Biodiversiteit

Geen effect op het thema biodiversiteit.

Gebiedslabels

Het afkoppelen van regenwater met de maatregel ‘verwerken regenwater bedrijfsgebouw’ draagt bij aan een goede beoordeling voor de keurmerken NL Gebiedslabel en BREEAM. Hieronder staat beschreven aan welke thema’s van het keurmerk de maatregel bijdraagt:

BREEAM

 • Ruimtelijke ordening - extreme neerslag, waarbij de maatregel bijdraagt aan een mate van waterrobuustheid

NL-gebiedslabel

 • Waterhuishouding - stimuleren van een goede waterhuishouding.

Voorbeeld

De Veldstraat is een laag gelegen weg in de directe omgeving van een van de belangrijkste overstorten in Deurne. Zware regenval veroorzaakte hier in het verleden grote wateroverlast. Om dit minder te maken is in 2016 in de Veldstraat en in de Provinciewijk ernaast een ander rioolstelsel aangelegd. Regenwater wordt apart afgevoerd naar de Vlier via een leiding onder de Ossenbeemd door. Het water komt hier in een kleine watergang die aangesloten is op de Vlier. In de watergang staat een stuw om het waterpeil op een vast niveau te houden. Dit is nodig om de flora van de Ossenbeemd te beschermen. Wanneer een grote afvoer van regenwater uit de Veldstraat wordt verwacht, zakt de stuw automatisch omlaag. Zo ontstaat er tijdelijk een lager waterpeil in de watergang. Hierdoor kan meer regenwater worden afgevoerd naar de Vlier. Na de bui gaat de stuw weer terug naar zijn normale hoogte. Sinds de aanleg van deze maatregelen is de overlast in de Veldstraat afgenomen.

Verwerken regenwater bedrijfsgebouwen in tekst

Sluiten