Wat merken we in Brabant van wateroverlast?

De laatste jaren zien we dat wateroverlast toeneemt in Brabant. Dat heeft gevolgen voor verschillende sectoren. Verder verschilt het per gebied en zelfs per locatie hoeveel kans er is op wateroverlast. Die kans hangt af van verschillende factoren zoals de bodemsoort, de hoeveelheid verharding en de capaciteit van het watersysteem.

Wat zijn de gevolgen voor verschillende sectoren?

Bij verschillende sectoren kan wateroverlast hinder veroorzaken. Bijvoorbeeld als veel wegen onbegaanbaar worden door water op straat. Of schade, bijvoorbeeld als landbouwkassen beschadigd raken door grote hagelstenen. Er kunnen ook kansen ontstaan, bijvoorbeeld voor natte natuur. Het bollenschema ‘Het wordt natter’ van de Nationale Adaptatiestrategie (NAS) biedt een overzicht van de gevolgen van meer (extreme) neerslag voor de verschillende sectoren. 

Bollenschema het wordt natter

Welke bodemsoorten zijn gevoelig?

De gebieden in Brabant met veen en klei in de bodem zijn het gevoeligst voor wateroverlast. Dat komt doordat het water daar moeilijker kan wegzakken. Ook lagergelegen polders zijn gevoelig voor wateroverlast, vooral bij lange periodes van hevige neerslag. Als regionale watersystemen moeite hebben om de grote hoeveelheden regenwater te verwerken, komen zulke polders snel onder water te staan. Veel minder gevoelig zijn de zandige bodems, de bodemsoort die in Brabant het meest voorkomt. Water kan hier makkelijk in wegzakken, waardoor er minder snel wateroverlast ontstaat.

Wat maakt het stedelijk gebied gevoelig?

Stedelijke gebieden zijn vaak gevoelig voor wateroverlast, omdat ze uit veel bebouwing en verharding bestaan. Die zorgen ervoor dat het regenwater moeilijk in de bodem weg kan zakken. Buurten met veel groen hebben daar veel minder last van. Op de Basiskaart Groen en grijs kun je per buurt het percentage groen en verharding (grijs) bekijken. Verder speelt in verharde gebieden de riolering vaak een belangrijke rol bij het afvoeren van regenwater. Veel gemeenten hebben een gemengd rioolstelsel. Omdat de capaciteit hiervan beperkt is, kan het bij overbelasting overstromen. Regenwater komt dan gemengd met vuilwater op straat te staan of komt via een overstort terecht in oppervlaktewater. Dit kan gezondheidsrisico’s veroorzaken.

Sluiten