Hulpmiddelen

De afgelopen jaren hebben diverse partijen hulpmiddelen ontwikkeld om met klimaatadaptatie aan de slag te gaan. Het landelijke portaal geeft een overzicht van beschikbare hulpmiddelen in Nederland. Hieronder wordt een selectie getoond van de landelijke hulpmiddelen, aangevuld met Brabant specifieke hulpmiddelen. Met behulp van de filter kunt u een selectie maken van de hulpmiddelen die voor u geschikt zijn.

Hulpmiddelen

Type
Thema
 
Reset filters
 • Bouwstenen klimaatadaptatie in omgevingsvisies.jpg

  handboekBouwstenen klimaatadaptatie in Omgevingsvisies

  In het hele land zijn gemeenten bezig met de uitwerking van de Omgevingswet in hun eigen omgevingsvisie, omgevingsplan en omgevingsprogramma. Dit is een mooie kans voor gemeenten om klimaatadaptatie op te nemen in hun visie, regelgeving en activiteiten. Regio Noordoost-Brabant verkende samen met ORG-ID de mogelijkheden en legde ze vast in het rapport Bouwstenen klimaatadaptatie Omgevingsvisies. Dit rapport is bedoeld voor de opstellers van omgevingsvisies en voor vakinhoudelijke medewerkers.

  Het rapport laat met ‘bouwstenen’ zien hoe je klimaatadaptatie kunt opnemenin een gemeentelijke omgevingsvisie. De bouwstenen schetsen de huidige kennis van wat een gemeente moet en mag regelen voor klimaatadaptatie in de fysieke leefomgeving. Met tekstvoorstellen verkennen Noordoost-Brabant en ORG-ID hoe je de gemeentelijke omgevingsvisie kunt invullen. Het zijn schetsen, het zijn geen volledig juridisch onderbouwde teksten. Je kunt ze gebruiken als vertrekpunt. Deze bouwstenen worden op termijn waarschijnlijk verder aangevuld met nieuwe inzichten en ervaringen.

  https://www.klimaatadaptatiebrabant.nl/hulpmiddelen/hulpmiddelen-detail/428/Bouwstenen-klimaatadaptatie-in-Omgevingsvisies
 • KEA Brabant.png

  instrumentKlimaateffectatlas Noord-Babant

  De Klimaateffectatlas Noord-Brabant geeft een eerste beeld van de klimaateffecten en kwetsbaarheden in uw gebied. De atlas vormt daarmee een belangrijke bouwsteen voor het uitvoeren van een stresstest (light). De kaarten in de atlas worden stap voor stap toegelicht en waar mogelijk wordt er verwezen naar maatregelen.

  https://www.klimaatadaptatiebrabant.nl/hulpmiddelen/hulpmiddelen-detail/186/Klimaateffectatlas-Noord-Babant
 • Maatregelen voor klimaatbestendige bedrijventerreinen.jpg

  instrumentMaatregelen voor klimaatbestendige bedrijventerreinen

  Ben je op zoek bent naar maatregelen om een bedrijventerrein klimaatbestendiger te maken? Dan kun je op dit portaal gebruikmaken van de database Maatregelen voor klimaatbestendige bedrijventerreinen. Je vindt hier een verzameling van klimaatbestendige maatregelen voor bestaande bedrijventerreinen. Via verschillende filters kun je zoeken naar maatregelen die bij jouw situatie passen. De matrix van maatregelen kan je hier extra bij helpen. De matrix geeft een overzicht van alle maatregelen met daarachter het effect op wateroverlast, droogte en hitte.

  https://www.klimaatadaptatiebrabant.nl/hulpmiddelen/hulpmiddelen-detail/567/Maatregelen-voor-klimaatbestendige-bedrijventerreinen
 • Veldhoven - F Macke.png

  handboekPlanologische en juridische instrumenten voor klimaatbestendige bedrijventerreinen in Oost-Brabant

  De effecten van klimaatverandering zijn ook op bedrijventerreinen merkbaar. Aanpassingen aan bedrijven en bedrijventerreinen zijn noodzakelijk om schade en overlast te verminderen. Hoe kun je als gemeente of waterschap 'sturing' geven aan het klimaatadaptief inrichten van bestaande bedrijventerreinen? Het rapport 'Planologische en juridische instrumenten voor klimaatbestendige bedrijventerreinen in Oost-Brabant' geeft een praktisch overzicht van instrumenten om bestaande bedrijventerreinen klimaatbestendig in te richten. Het rapport toont de mogelijkheden met de huidige wetgeving maar ook een doorkijk naar de mogelijkheden straks met de Omgevingswet. Daarnaast geeft het rapport inzicht in de opgaven en consequenties van het toepassen van de instrumenten.

  Download de handreiking.

  https://www.klimaatadaptatiebrabant.nl/hulpmiddelen/hulpmiddelen-detail/526/Planologische-en-juridische-instrumenten-voor-klimaatbestendige-bedrijventerreinen-in-Oost-Brabant
 • Weerbericht 2050.png

  instrumentWeerbericht 2050

  Het ‘Weerbericht 2050’ geeft inzicht in de lokale weersomstandigheden rond 2050 in de steden Breda,Tilburg en 's-Hertogenbosch. Het betreft indicaties op basis van de KNMI’14 scenario’s, modelberekeningen en informatie uit lokale weerstations. De tool geeft de mogelijkheid om specifieke weersverwachtingen op een gekozen tijdstip te genereren. Voorbeelden zijn de kans op extreme regenval of hitte tijdens de Tilburgse kermis of de Bossche Parade rond 2050. Op basis van onderzoek gaat het KNMI er vanuit dat het Weerbericht 2050 toepasbaar is voor heel Midden-Brabant.

  Download het rapport. De tool is op te vragen via contactformuier.

  https://www.klimaatadaptatiebrabant.nl/hulpmiddelen/hulpmiddelen-detail/178/Weerbericht-2050
 • Iconen themas.jpg

  handboekBijsluiter gestandaardiseerde stresstest Ruimtelijke Adaptatie

  Voor iedereen die aan de slag gaat met de stresstest, is een uitgebreide bijsluiter verschenen. Hierin staan instructies voor het uitvoeren van de stresstest. Ook vind je er gebruiksaanwijzingen voor het interpreteren en toepassen van uitkomsten. De bijsluiter is ontwikkeld door het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA), in samenwerking met een groot aantal partijen.

  https://ruimtelijkeadaptatie.nl/stresstest/bijsluiter/
 • Hoe vergroenen we bedrijventerreinen.png

  handboekBrochures vergroenen woonwijken, winkelcentra en bedrijventerreinen

  De provincie Gelderland heeft drie brochures ontwikkeld om te stimuleren dat er meer groen komt in steden, dorpen en landbouwgebieden. De brochures laten zien hoe je woonwijken, winkelcentra en bedrijventerreinen met verschillende maatregelen kunt vergroenen. Zo wil de provincie de biodiversiteit vergroten, en bijdragen aan een gezonde en klimaatbestendige omgeving in Gelderland en de rest van Nederland. De brochures laten niet alleen zien wat je kunt doen, maar ook wat de effecten van de maatregelen zijn.

  https://ruimtelijkeadaptatie.nl/hulpmiddelen/overzicht/vergroen-omgeving/
 • COOLKIT.png

  handboekCoolKit

  In de CoolKit kun je informatie vinden over de manieren waarop je buurten en straten hittebestendig kunt maken. De interactieve PDF geeft informatie over de oorzaken van hittestress en biedt ontwerprichtlijnen voor de herontwikkeling van buurten en straten in de stad. De richtlijnen geven daarbij voldoende vrijheid om eigen invulling te geven aan het daadwerkelijke ontwerp, gericht op de specifieke lokale situatie van de buurt of straat. Daarnaast biedt de tool een overzicht van de werking en effectiviteit van verschillende maatregelen.

  De CoolKit is bedoeld voor stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en projectontwikkelaars.

  Download de CoolKit

  https://www.klimaatadaptatiebrabant.nl/hulpmiddelen/hulpmiddelen-detail/431/CoolKit
 • Bomenmakelaar.jpg

  instrumentDe bomenmakelaar: vraag en aanbod

  Bomen worden vaak weggehaald in projecten, omdat ze in de weg staan. Anderzijds zijn er gemeenten of projectontwikkelaars die graag volwassen bomen willen planten in een project. Het online platform Bomenmakelaar brengt de boomaanbieder en boomzoeker bij elkaar. Waardevolle bomen die een positieve bijdrage leveren aan het klimaat hoeven op deze manier niet te worden gekapt, maar zetten hun leven voort op een nieuwe plek. Bomen zorgen voor verkoeling tijdens warme dagen en dragen bij in het voorkomen van wateroverlast tijdens hevige neerslag. Bovendien bevorderen ze de omgevingskwaliteit.

  https://www.bomenmakelaar.nl/
 • de_vraagtekens_en_aanbevelingen_bij_klimaatadaptatie.jpg

  handboekDe vraagtekens (en aanbevelingen) bij klimaatadaptatie door het Klimaatadaptatie Adviesteam

  De effecten van klimaatverandering worden steeds vaker zichtbaar: stad en regio kampen met wateroverlast en hittestress. De urgentie van een klimaatbestendige en water-robuuste inrichting van de leefomgeving is dus hoog. Daarom is er vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie een Klimaatadaptatie Adviesteam gestart. Dit team – een consortium van adviesbureaus, kennisinstituten en maatschappelijke organisaties – heeft negen maanden lang tien regio’s begeleid in de praktische stappen naar klimaatadaptatie.

  De bevindingen en aanbevelingen die dat traject heeft opgeleverd, heeft het Klimaatadaptatie Adviesteam naar buiten gebracht in de vorm van een essay. Het essay kan andere regio’s helpen met het versnellen van hun eigen proces richting klimaatadaptatie.

  https://www.klimaatadaptatiebrabant.nl/hulpmiddelen/hulpmiddelen-detail/218/De-vraagtekens-en-aanbevelingen-bij-klimaatadaptatie-door-het-Klimaatadaptatie-Adviesteam
 • effact checker aangepast.png

  instrumentEfFact checker

  In de EfFact checker vind je antwoord op verschillende vragen uit de praktijk over hittemaatregelen in de buitenruimte. Voorbeelden van vragen in de EfFact checker: Hoe verkoelen bomen de omgeving? Welke bomen gaan hittestress het beste tegen? Hoe groot is het verkoelend effect van groene gevels? Wat is het verkoelend effect van een fontein?

  De vragen in de EfFact checker zijn verdeeld in 4 thema’s: stedelijk oppervlaktewater, groene gevels, groene daken en bomen.

  https://www.hva.nl/kc-techniek/gedeelde-content/contentgroep/klimaatbestendige-stad/resultaten/effact-checker.html
 • De effectiviteit van klimaatadaptatiemaatregelen.png

  instrumentEffectiviteit van klimaatadaptatiemaatregelen

  Deze tabel geeft een overzicht van de effecten van verschillende klimaatadaptatiemaatregelen. De tabel richt zich op maatregelen die schade door hitte, droogte of regenwater beperken in de directe omgeving of invloedssfeer van particulieren (buitenruimte, gebouw en gedrag).

  De effecten van de maatregelen worden gegeven in verhouding met elkaar, ten opzichte van de referentiesituatie zonder maatregel. De tabel zegt niets over de efficiëntie, dus of een maatregel financieel aantrekkelijk is. Bij die afweging spelen lokale omstandigheden, schaalgrootte en nevendoelen een rol.

  https://www.klimaatadaptatiebrabant.nl/hulpmiddelen/hulpmiddelen-detail/234/Effectiviteit-van-klimaatadaptatiemaatregelen
 • Factsheet groene daken.png

  handboekFactsheet Groene Daken

  De factsheet laat dakprestaties zo kwantitatief mogelijk zien. Onder meer ten aanzien van kosten en baten, koeling, waterberging, biodiversiteit en (extra) buitengebruiksruimte. Hij is gebaseerd op dertig wetenschappelijke bronnen. Met de factsheet willen STOWA en de Green Deal het gesprek tussen alle belanghebbenden van groene daken op gang brengen, met als doel te zorgen voor meer en betere groenblauwe daken en gezamenlijk alle voordelen daarvan te benutten. Eén van de voordelen is dat bij neerslag de planten op het dak 45 tot 70 procent van de neerslag verdampen. Dit geeft verkoeling binnen en buiten, en zorgt dat er minder water van het dak direct afstroomt naar het riool. Door de verkoelende werking op het dak leveren zonnepanelen in combinatie met groen 6% meer energie op.

  https://www.greendealgroenedaken.nl/facts-values/
 • Positieve effecten van bomen en groen in de stad.jpg

  handboekFactsheets groen in de stad

  Bomen en groen in de stad leveren veel positieve effecten voor de leefomgeving: ze verbeteren bijvoorbeeld de waterhuishouding,  beperken de opwarming van de stad en dragen bij aan een betere luchtkwaliteit. In onderstaande factsheets staat alle wetenschappelijke kennis samengevat van de positieve effecten van bomen en groen.

  De factsheets bieden informatie voor de onderbouwing van beleid en beslissingen over groen. Daarnaast geven ze praktische informatie voor het daadwerkelijk realiseren ervan:

  In aanvulling op de factsheets is de bijdrage van 120 boomsoorten aan de vier hierboven genoemde thema's samengevat. Het resultaat is een bomenposter die per boomsoort de positieve bijdrage aan de leefomgeving weergeeft.

  https://www.klimaatadaptatiebrabant.nl/hulpmiddelen/hulpmiddelen-detail/214/Factsheets-groen-in-de-stad
 • Gidsmodellen.png

  instrumentGidsmodellen

  Gidsmodellen zijn beeldende schema's, beschikbaar voor de 10 onderscheiden landschapstypes van Nederland. Elk model reikt suggesties aan voor klimaatadaptatie in 3 stappen: (1): 3D visualisatie van uitgangssituatie natuurlijk systeem, (2): versterking klimaatrobuustheid, (3): kansen voor economische initiatieven (ecosysteemdiensten). De gidsmodellen zijn beschikbaar op regionaal en op stedelijk niveau. De modellen geven aanvullend ook informatie over de belangrijkste klimaateffecten in het landschapstype en over achterliggende ontwikkelprincipes.

  https://gidsmodellen.nl/
 • Groenblauwe netwerken.png

  instrumentGroenblauwe Netwerken maatregelendatabase

  Groenblauwe Netwerken maatregelendatabase is een praktische handleiding voor iedereen die betrokken is bij de vormgeving en inrichting van de stedelijke omgeving. De tool ondersteunt bij het ontwerpen van duurzame, veerkrachtige en klimaatbestendige steden. Naast een overzicht van ontwerpoplossingen en passende maatregelen geeft de website tal van voorbeelden van mooie projecten, voortkomend uit een gezamenlijke aanpak.

  http://www.groenblauwenetwerken.nl/design-tool/
 • Meekoppel tool.png

  handboekHandboek meekoppelen

  Het klimaat verandert langzaam. De urgentie om in te grijpen of de fysieke ruimte te veranderen is daarom klein. Met meekoppelen wordt klimaatadaptatie een onderdeel van het structurele onderhoud van de stad. Het Handboek Meekoppelen is een website die tips, adviezen en voorbeelden biedt voor het meekoppelen van adaptatie met andere investeringen in de stad. Vervangt u het riool? Zorg dan voor een klimaatplan met water retentie. Gaat u grootschalig groenonderhoud plannen? Kijk dan of de buurt ook minder verhard kan worden.

  http://meekoppelen.klimaatadaptatie.nl/
 • Proeftuin.png

  handboekHandboek proeftuinen

  Het handboek proeftuinen ondersteunt om water en klimaat in een vroeg stadium in een breder ontwikkelings- of herstructureringsproces integraal mee te nemen. De methode bestaat in essentie uit ontwerpend onderzoek, of misschien nog wel meer onderzoekend ontwerpen, met alle stakeholders. Het is daarmee een middel dat leidt tot inhoudelijke reflectie en verdieping, en het versterken van de communicatie tussen betrokken partners.

  http://www.handboekproeftuinen.nl/
 • Handleiding De Levende Openbare Ruimte.png

  handboekHandleiding De Levende Openbare Ruimte

  Deze handleiding gaat over groen in de openbare ruimte. Je vindt er veel inspirerende praktijkvoorbeelden van hoe groen in de openbare ruimte kan bijdragen aan klimaatadaptatie, gezondheid, biodiversiteit en een circulaire economie. Niet alleen handig voor landschapsarchitecten en groenprofessionals, maar ook voor opdrachtgevers en medewerkers bij provincies, gemeenten en waterschappen. In de hoofdstukken ‘Temperatuur’ en ‘Water’ vind je veel tips en inspiratie om groen in te zetten voor klimaatadaptatie.

  https://www.vhg.org/kennisbank/de-levende-openbare-ruimte/digitaal-de-levende-openbare-ruimte
 • Handreiking Bodembewuste klimaatadaptatie.png

  handboekHandreiking Bodembewuste klimaatadaptatie

  Als je aan de slag gaat met klimaatadaptatie, is het belangrijk om ook de bodem en ondergrond erbij te betrekken. Een handige bron van gegevens over bodem en ondergrond is de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Alleen is het nog niet zo makkelijk om gegevens in de BRO te vinden en ze toe te passen bij klimaatadaptatie. De handreiking ‘Bodembewuste klimaatadaptatie’ helpt daarbij. Deze handreiking geeft praktische aanwijzingen, tips en voorbeelden. Afhankelijk van je situatie en doel, geeft de handreiking verschillende routes.

  Deze handreiking is voor iedereen die aan klimaatadaptatie werkt binnen een gemeente: van de afdelingen water en ruimtelijke inrichting tot wonen en gezondheid. Verder is de handleiding niet alleen handig voor niet-deskundigen, maar ook voor experts. Is er binnen je gemeente een bodemexpert aanwezig? Dan is het raadzaam om hem of haar te betrekken bij het verzamelen en interpreteren van de gegevens.

  https://climadapserv.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=68303bbfd5904b62a55c8ef3c688da27
 • Handleiding het levende gebouw.png

  handboekHandreiking Het Levende Gebouw

  De handreiking Het Levende Gebouw is een boekwerk vol inspirerende ideeën voor prettige groene gebouwen. Het bevat voorbeelden van gerealiseerde projecten en inspirerende toepassingen, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en ervaringen uit de praktijk. Ook faal-en succesfactoren in aanleg, gebruik en onderhoud komen aan bod. Daarbij is ook aandacht voor het tijdig betrekken van een groenprofessional en het belang van deskundig onderhoud.

  https://onlinetouch.nl/vhg/branchevereniging-vhg---handleiding-het-levende-gebouw?html=true#/0/
 • Handreiking decentrale regelgeving.png

  handboekHandreiking klimaatadaptief bouwen

  Deze handreiking helpt gemeenten en andere decentrale overheden om klimaatadaptief bouwen en inrichten in hun beleid en plannen vast te leggen. Binnen de huidige wetgeving is er al veel mogelijk op dat gebied, maar gemeenten maken nu nog weinig gebruik van deze mogelijkheden. Dat komt doordat ze vaak niet weten wat er juridisch wel en niet kan. De handreiking laat met voorbeelden zien welke mogelijkheden voor klimaatadaptief bouwen en inrichten er allemaal zijn binnen de huidige wetgeving. Je kunt regels op verschillende manieren vastleggen via decentrale regelgeving, maar je kunt bijvoorbeeld ook afspraken maken in een convenant of gebruikmaken van stimuleringsmaatregelen. Deze handreiking helpt je om een keuze te maken tussen de verschillende mogelijkheden. Zo kan het een handig hulpmiddel zijn tijdens risicodialogen en watertoetsprocessen.

  Download de handreiking.

  https://www.klimaatadaptatiebrabant.nl/hulpmiddelen/hulpmiddelen-detail/403/Handreiking-klimaatadaptief-bouwen
 • Handreiking lokaal hitteplan.png

  handboekHandreiking lokaal hitteplan

  De Handreiking lokaal hitteplan, speciaal gericht op het thema gezondheid, helpt lokale partijen bij het opstellen van een hitteplan. Zo’n plan kan de lokale aanpak van klimaatadaptatie en eenzaamheid ondersteunen. De workshop van de provincie Zuid-Holland kan ook inspiratie bieden om tot een hitteplan te komen.

  Een lokaal hitteplan kan de basis vormen voor een draaiboek waarmee overheids- en maatschappelijke organisaties tijdens een hitteperiode in actie kunnen komen – gezamenlijk, maar wel elk vanuit hun eigen expertise. Het lokale hitteplan helpt organisaties bijvoorbeeld bij het verkrijgen van achtergrondinformatie en bij het uitvoeren van hun reguliere taken en aanvullende maatregelen tijdens hitte.

  Download de handreiking

  https://www.klimaatadaptatiebrabant.nl/hulpmiddelen/hulpmiddelen-detail/226/Handreiking-lokaal-hitteplan
 • water-3628680_1280.jpg

  handboekHandreiking Stedelijk waterbeheer onder de Omgevingswet

  Vanaf 1 januari 2022 geldt de nieuwe Omgevingswet. Deze wet verandert hoe partijen samenwerken aan stedelijk waterbeheer. Toch blijft veel nog hetzelfde. De Handreiking Stedelijk waterbeheer onder de Omgevingswet laat beleidsmakers, juristen, waterbeheerders en rioleurs zien wat er blijft en wat er verandert. Ook lees je in deze handreiking welke kansen er zijn op het gebied van klimaatadaptatie. Gemeenten kunnen de handreiking gebruiken bij het maken van een omgevingsvisie en een omgevingsplan. De handreiking beschrijft eerst de Omgevingswet en de beleidsdoelen voor het stedelijk waterbeheer. Daarna gaat de handreiking uitgebreid in op drie belangrijkste instrumenten van de Omgevingswet: de gemeentelijke omgevingsvisie, het niet-verplichte rioleringsprogramma en het omgevingsplan. In het slothoofdstuk lees je hoe de onderlinge samenhang tussen deze drie instrumenten er op gemeentelijk niveau uit kan zien. De handreiking gaat hierbij in op concrete waterthema’s als overstortingen, hemelwaterberging en inzameling en transport van afvalwater.

  Download de handreiking.

  https://www.klimaatadaptatiebrabant.nl/hulpmiddelen/hulpmiddelen-detail/525/Handreiking-Stedelijk-waterbeheer-onder-de-Omgevingswet
 • Hohohoosbui.jpg

  instrumentHoHoHoosbui

  Klimaatverandering zorgt voor meer hoosbuien. De voorspellingen geven aan dat het aantal hoosbuien de komende jaren zal toenemen, ook in heftigheid. Het is geen tijdelijk fenomeen en het loont dan ook zeker de moeite om eens stil te staan bij de vraag: hoe hoosbuibestendig is mijn huis, straat of buurt eigenlijk? Daarover gaat de publiekscampagne HoHoHoosbui van Waterschap Rivierenland. Op de speciale campagnesite krijgen inwoners tips en ideeën over maatregelen die zij zelf kunnen nemen in en rond huis en tuin. Ook staan er interviews met inwoners die wateroverlast hebben ervaren. Want voorkomen is beter dan genezen. En alle kleine beetjes helpen daarbij.

  http://www.hohohoosbui.nl/
 • HuisjeBoompjeBeter.jpg

  instrumentHuisjeBoompjeBeter

  Het klimaat verandert. Het weer wordt minder stabiel. Soms gaat het hard regenen en dan is het weer lang droog. Het stedelijk watersysteem is hier niet op ingericht. Heftige regenbuien leiden tot wateroverlast. Een groene tuin is ook goed voor meer natuur in de stad, voor vogels en vlinders. Huisje boompje beter inspireert en helpt om tuinen te vergroenen en klimaatbestendig in te richten.

  https://www.huisjeboompjebeter.nl/
 • Kennisbank op maat.png

  instrumentKennisbank Groenblauw

  Als je je omgeving klimaatbestendig gaat inrichten, kun je kiezen uit verschillende adaptatiemaatregelen. Hoe weet je nu welke maatregel waar het beste werkt en waar je rekening mee moet houden? De Kennisbank Groenblauw kan je op weg helpen als je meer wilt weten over de effectiviteit van maatregelen. Hier staan samenvattingen en highlights van wetenschappelijke onderzoeken op het gebied van adaptatiemaatregelen. Ook kun je per maatregel lezen wat er bekend is over de effectiviteit ervan. En je vindt er verschillende voorbeelden van uitgevoerde maatregelen in de praktijk.

  https://nl.urbangreenbluegrids.com/kennisbank/
 • Klimaat adaptatie app.png

  instrumentKlimaatadaptatie app

  Hoe maken we steden bestand tegen overstromingen, heviger neerslag, droogte en hitte? Stedenbouwkundigen, ingenieurs, beleidsmakers en belangenorganisaties staan steeds vaker voor de uitdaging om steden bestand te maken tegen klimaatverandering. In de afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar de uitdaging om steden bestand te maken tegen klimaatverandering en zijn er boeken vol geschreven met mogelijke maatregelen. De Klimaatadaptatie app maakt deze maatregelen gemakkelijk en snel toegankelijk. De app biedt informatie en inspiratie die relevant is voor een nieuwbouw, herstructurering of renovatie project. Op basis van eenvoudige criteria als schaal, landgebruik en type project selecteert en rangschikt de app de mogelijke maatregelen.

  http://www.climateapp.nl/
 • Klimaatadaptatie in de Omgevingswet.png

  handboekKlimaatadaptatie in de Omgevingswet

  In 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet inwerking. De wet vervangt een veelheid aan wetten die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving, biedt een aantal nieuwe instrumenten en richt zich op een andere meer integrale en gebiedsgerichte aanpak. De City Deal Klimaatadaptatie publiceerde een document over klimaatadaptatie in de Omgevingswet. Het document gaat in op de vraag welke mogelijkheden en kansen de invoering van de wet biedt voor klimaatadaptatie in de stedelijke leefomgeving.

  http://www.citydealklimaatadaptatie.nl/2019/06/11/hoe-benutten-we-de-omgevingswet-voor-adaptatiemaatregelen/
 • Klimaatmonitor.png

  instrumentKlimaatmonitor

  Extreem weer, zoals hagel of hevige neerslag, kan flink wat schade veroorzaken. De Klimaatmonitor laat zien hoeveel verzekerde schade er de afgelopen jaren veroorzaakt is door extreem weer. De monitor combineert data over droogte, natuurbranden en extreme neerslag met de Nederlandse schadedata van verzekeraars.

  Van de weertypen hagel, storm, neerslag, bliksem en vorst kun je de schades bekijken van de jaren 2007 tot en met 2020. Van natuurbranden geeft de monitor inzicht in de schades van 2014 tot en met 2020. En van droogte zie je de impact (het aantal dagen met laag water) in de jaren 2010 tot en met 2020.

  Het Data Analytics Centre (DAC) van het Verbond van Verzekeraars heeft de Klimaatmonitor ontwikkeld, samen met Wageningen Universiteit en het KNMI.

  https://bi.verzekeraars.nl/db/klimaatmonitor.html
 • Klimaatschadeschatter.png

  instrumentKlimaatschadeschatter

  De Klimaatschadeschatter is een tool die inschat hoeveel schade wateroverlast, hitte en droogte in Nederland zullen veroorzaken in de periode 2018 tot 2050. De tool geeft per inwoner van een gemeente een schatting voor verschillende schades, zoals extra ziekenhuisopnames door hitte en schade aan panden door wateroverlast. Daarnaast presenteert de tool het restrisico voor een overstroming vanuit het primaire systeem.

  De informatie is gratis beschikbaar en alle gegevens zijn openbaar.

  www.klimaatschadeschatter.nl
 • Klimaateffectatlas nieuw.png

  instrumentLandelijke Klimaateffectatlas

  De Klimaateffectatlas geeft je een eerste indruk van de (toekomstige) dreigingen van overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte in jouw gebied. De atlas is gebaseerd op landelijke gegevens en geeft een indicatie van de orde grootte van effecten die mogelijk gaan spelen in een gebied. De atlas is gratis te gebruiken en een logisch startpunt voor het uitvoeren van een klimaatstresstest. Naast lokale en regionale overheden is de atlas relevant voor bijvoorbeeld onderwijsinstellingen, studenten, bedrijven en burgers.

  http://www.klimaateffectatlas.nl
 • mlv.jpg

  instrumentMeerlaagsveiligheid Verkenner

  De Meerlaagsveiligheid (MLV) Verkenner is een webapplicatie (website) die snel en op een eenvoudige manier inzichtelijk maakt wat de overstromingsrisico’s zijn in een bepaald gebied. De applicatie geeft inzicht in welke maatregelen bij ruimtelijke ontwikkelingen kansrijk zijn om het overstromingsrisico te beperken (meerlaagsveiligheid, laag 2).

  http://www.mlvverkenner.nl/
 • dak.png

  instrumentMultifunctionele daken

  Daken bieden allerlei kansen voor gebruik. Bovendien kunnen ze een belangrijke bijdrage leveren aan het leefklimaat in de stad. Het dak kent vaak maar een functie: het gebouw beschermen tegen koude, wind en regen. In het kader van groene energie wordt het dak daarnaast steeds vaker benut voor het plaatsen van bijvoorbeeld zonnecellen. Als bouwsteen naar een duurzame stedenbouw worden steeds vaker begroeide daken gerealiseerd maar er zijn meer opties en combinaties. De website multifunctionele daken geeft nieuwe ideeën voor de invulling van het dak, laat het nut zien van multifunctioneel dakgebruik en helpt bij het ontwerp en de uitvraag van de aanleg van een multifunctioneel duurzaam dak.

  https://www.multifunctioneledaken.nl/
 • NAS adaptatietool.jpg

  instrumentNAS-adaptatietool

  In de Nationale klimaatadaptatiestrategie (2016) zijn de gevolgen van klimaatverandering voor vier klimaattrends in vier bollenschema’s opgenomen. Deze afbeeldingen tonen een (versimpelde) visuele samenvatting van de huidige wetenschappelijke kennis over klimaateffecten en klimaatgevolgen. De afbeeldingen zijn een hulpmiddel om inzicht in kansen en risico’s te vergroten en op zoek te gaan naar aanvullende kennis en samenwerkingspartners. Sinds 2016 zijn deze bollenschema’s doorontwikkeld en uitgebreid. In december 2018 is de NAS-adaptatietool gelanceerd. Met deze interactieve tool kun je zelf een bollenschema samenstellen, die past bij jouw werkterrein of probleem.

  Ga naar de NAS-adaptatietool of download het rapport met de toelichting.

  https://www.klimaatadaptatiebrabant.nl/hulpmiddelen/hulpmiddelen-detail/224/NAS-adaptatietool
 • Ontwerprichtlijnen groen in de stad.png

  handboekOntwerprichtlijnen stedelijk groen

  Deze negen direct toepasbare ontwerprichtlijnen bieden handvatten voor een groene, hittebestendige inrichting van steden. Op schaal van de stad gaat het om behoud, onderhoud en bereikbaarheid van parken, stadsbossen en groene netwerken. Op schaal van een park en een straat staat het creëren van verschillende microklimaten door bomen centraal. Door verschillende microklimaten in te richten, kunnen bewoners namelijk zelf kiezen voor een plek in de zon, de halfschaduw of de schaduw.

  De ontwerprichtlijnen zijn gebaseerd op wetenschappelijke kennis en veldwerk in drie Nederlandse steden en zijn getest op hun toepasbaarheid in ontwerpprocessen met landschapsarchitecten. Ze zijn nu klaar voor gebruik in de ontwerppraktijk.

  Download de ontwerprichtlijnen klimaatbestendig groen in de stad

  https://www.klimaatadaptatiebrabant.nl/hulpmiddelen/hulpmiddelen-detail/279/Ontwerprichtlijnen-stedelijk-groen
 • logo-steenbreek.png

  handboekOperatie Steenbreek

  De landelijke stichting Operatie Steenbreek biedt gemeenten een activiteitenpakket aan waarmee zij in de eigen gemeente bewoners en ondernemers kunnen inspireren en enthousiasmeren om hun eigen tuin te vergroenen. De negatieve gevolgen van verstening in de particuliere tuin worden daarbij onder de aandacht gebracht. Denk hierbij aan de afbreuk van de biodiversiteit en aan klimaatverandering. Samen met deelnemende gemeenten, waterschappen en bedrijfsleven deelt Operatie Steenbreek de kennis en richten zij zich op het veranderen van dit bewustzijn bij burgers met de hoop dat iedereen de eigen leefomgeving gaat vergroenen!

  http://www.operatiesteenbreek.nl/
 • Overstoom ik.png

  instrumentOverstroom ik?

  Een groot deel van ons land ligt onder de zeespiegel en veel grote rivieren vinden er hun weg naar zee. Meer dan de helft van de Nederlanders woont in een gebied dat kan overstromen. Samen met andere waterbeheerders werkt Rijkswaterstaat dagelijks aan de bescherming van ons land tegen hoogwater. We versterken bijvoorbeeld de kust, onderhouden dijken en stormvloedkeringen en geven rivieren meer ruimte. Maar de natuur is grillig, dus het kan een keer misgaan. Om het aantal slachtoffers en de schade beperken, is het belangrijk dat bedrijven en inwoners weten wat ze moeten doen. Op overstroomik.nl kan iedereen zijn postcode invoeren en zien hoe hoog het water in zijn omgeving kan komen. Is evacuatie een optie of moet je juist blijven?

  http://www.overstroomik.nl/
 • Door de tegels de tuin niet meer zien.png

  handboekOverzicht klimaatbestendige tuin initiatieven in Nederland

  De sterk versteende inrichting van onze leefomgeving zorgt voor problemen als hittestress en wateroverlast. Er zit maar een ding op: onze ruimte aanpassen aan het veranderende klimaat. Dat geldt ook voor tuinen. Het rapport 'Door de tegels de tuin niet meer zien' geeft een overzicht van wat zich afspeelt op het gebied van het klimaatbestendig inrichten van private tuinen in Nederland. 

  https://www.klimaatadaptatiebrabant.nl/hulpmiddelen/hulpmiddelen-detail/278/Overzicht-klimaatbestendige-tuin-initiatieven-in-Nederland
 • PerceelTool1.jpg

  instrumentPerceelTool

  Wil je begrijpen hoe een perceel onder verschillende omstandigheden functioneert? Of welke maatregelen het beste werken om water te bergen of af te voeren? Dan kan de PerceelTool je daarbij helpen.

  De PerceelTool berekent hoeveel regenwater je perceel kan verwerken en hoeveel water er afstroomt naar het openbare gebied of de riolering. De tool kijkt hoe alle onderdelen van het perceel functioneren en hoe dat samenhangt met de openbare ruimte. Hij laat ook zien wat de effecten zijn van verschillende maatregelen, met hulp van grafieken en animaties. Wat is bijvoorbeeld het effect als je een deel van je tuin zou verlagen? En wat is het effect als je een deel van de tegels vervangt door groen? De tool kan ook laten zien wat er gebeurt als je verschillende maatregelen combineert. Zo kan de tool je helpen om een keuze te maken bij maatregelen tegen wateroverlast.

  https://www.riool.net/applicaties/perceeltool?utm_medium=social&utm_source=linkedin&utm_campaign=perceeltool_2019
 • Klimaatbestendig beekdallandschap.png

  instrumentPraatplaat klimaatbestendig beekdallandschap

  De 'praatplaat’ helpt waterbeheerders, gemeenten, bewoners en bedrijven om met elkaar in gesprek te gaan over een klimaatbestendige inrichting van het beekdallandschap. De plaat nodigt betrokken partijen uit om over de grenzen van het eigen belang heen te kijken en samen naar oplossingen te zoeken. Het vormt daarmee een hulpmiddel bij het voeren van de risicodialoog. De tekeningen laten zien wat de uitdagingen zijn en welke maatregelen je kunt nemen.

  Download de praatplaat.

  https://www.klimaatadaptatiebrabant.nl/hulpmiddelen/hulpmiddelen-detail/282/Praatplaat-klimaatbestendig-beekdallandschap
 • Rioned.png

  instrumentRiool.info

  Hoe werkt het riool? Wat gebeurt er precies met ons afvalwater en met regenwater? Welk type riool is het beste voor het milieu en klimaatverandering? Wat kun je doen als er water je huis in loopt? Waarom betalen we rioolheffing? Zomaar wat vragen die te maken hebben met het riool. Op www.riool.info vind je het antwoord op alle rioolvragen. De website is van Stichting RIONED. Deze stichting stimuleert de zorg voor de riolering en het water in de steden in Nederland.

  https://www.riool.info/home
 • Ritsen.png

  handboekRitsen: een gids met klimaatadaptieve instrumenten voor bouwen & ontwikkelen

  Deze gids geeft een overzicht van de instrumenten en sturingsmogelijkheden die je als publieke of private partij kunt inzetten om klimaatbestendig te bouwen en ontwikkelen, en de rollen die je daarbij kunt innemen.

  https://www.klimaatadaptatiebrabant.nl/hulpmiddelen/hulpmiddelen-detail/516/Ritsen-een-gids-met-klimaatadaptieve-instrumenten-voor-bouwen--ontwikkelen
 • Routekaart korte route 20191112.png

  handboekRoutekaart risicodialoog

  Heb je als gemeente of waterschap stresstesten uitgevoerd en kwetsbaarheden als gevolg van extreem weer in beeld gebracht? Dan kun je de risicodialoog gaan voeren: met partijen praten over de risico’s, het beschermingsniveau en de maatregelen. Maar wie zijn die partijen en hoe voer je het gesprek? Daar kan de Routekaart risicodialoog je bij helpen.

  https://ruimtelijkeadaptatie.nl/risicodialoog/routekaart/
 • Toolbox Klimaatbestendige Stad.png

  instrumentToolbox Klimaatbestendige Stad

  De toolbox laat zien hoe effectief verschillende maatregelen zijn in een bepaald gebied dat te maken heeft met wateroverlast, droogte of hitte. Eerst kies je zelf een aantal maatregelen die je op de kaart tekent. Daarna laat de tool zien hoe effectief de gekozen maatregelen zijn, bijvoorbeeld door aan te geven voor hoeveel extra waterberging de maatregel zorgt of hoe sterk hittestress erdoor vermindert. Ook maakt de tool een schatting van hoeveel de maatregelen kosten.

  Let op: gebruik de tool in de browsers Chrome, Microsoft Edge, Safari en Firefox. In Internet Explorer werkt de tool niet! 

  https://kbstoolbox.nl/nl/
 • Voorbeeldenboek1.png

  handboekVoorbeeldenboek 'Het klimaat past ook in uw straatje'

  Het voorbeeldenboek 'Het klimaat past ook in uw straatje' geeft enkele voorbeelden van klimaatbestendige herinrichtingsmogelijkheden van woonstraten. Het boek toont voor enige karakteristieke typologieën van woonstraten dat bij herinrichting een klimaatbestendige inrichting veelal eenvoudig is en niet meer kost dan een  traditionele herinrichting. Dit is gebaseerd op analyses van inrichtingsvarianten van concrete locaties met schatting van kosten en baten.

  https://www.klimaatadaptatiebrabant.nl/hulpmiddelen/hulpmiddelen-detail/192/Voorbeeldenboek-Het-klimaat-past-ook-in-uw-straatje
Sluiten