Hulpmiddelen

De afgelopen jaren hebben diverse partijen hulpmiddelen ontwikkeld om met klimaatadaptatie aan de slag te gaan. Het landelijke portaal geeft een overzicht van beschikbare hulpmiddelen in Nederland. Hieronder wordt een selectie getoond van de landelijke hulpmiddelen, aangevuld met Brabant specifieke hulpmiddelen. Met behulp van de filter kunt u een selectie maken van de hulpmiddelen die voor u geschikt zijn.

Hulpmiddelen

Type
Thema
 
Reset filters
 • KEA Brabant.png

  instrumentKlimaateffectatlas Noord-Babant

  De Klimaateffectatlas Noord-Brabant geeft een eerste beeld van de klimaateffecten en kwetsbaarheden in uw gebied. De atlas vormt daarmee een belangrijke bouwsteen voor het uitvoeren van een stresstest (light). De kaarten in de atlas worden stap voor stap toegelicht en waar mogelijk wordt er verwezen naar maatregelen.

  https://www.klimaatadaptatiebrabant.nl/hulpmiddelen/hulpmiddelen-detail/186/Klimaateffectatlas-Noord-Babant
 • Weerbericht 2050.png

  instrumentWeerbericht 2050

  Het ‘Weerbericht 2050’ geeft inzicht in de lokale weersomstandigheden rond 2050 in de steden Breda,Tilburg en 's-Hertogenbosch. Het betreft indicaties op basis van de KNMI’14 scenario’s, modelberekeningen en informatie uit lokale weerstations. De tool geeft de mogelijkheid om specifieke weersverwachtingen op een gekozen tijdstip te genereren. Voorbeelden zijn de kans op extreme regenval of hitte tijdens de Tilburgse kermis of de Bossche Parade rond 2050. Op basis van onderzoek gaat het KNMI er vanuit dat het Weerbericht 2050 toepasbaar is voor heel Midden-Brabant.

  Download het rapport. De tool is op te vragen via contactformuier.

  https://www.klimaatadaptatiebrabant.nl/hulpmiddelen/hulpmiddelen-detail/178/Weerbericht-2050
 • Iconen themas.jpg

  handboekBijsluiter gestandaardiseerde stresstest Ruimtelijke Adaptatie

  Voor iedereen die aan de slag gaat met de stresstest, is een uitgebreide bijsluiter verschenen. Hierin staan instructies voor het uitvoeren van de stresstest. Ook vind je er gebruiksaanwijzingen voor het interpreteren en toepassen van uitkomsten. De bijsluiter is ontwikkeld door het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA), in samenwerking met een groot aantal partijen.

  https://ruimtelijkeadaptatie.nl/stresstest/bijsluiter/
 • Bomenmakelaar.jpg

  instrumentDe bomenmakelaar: vraag en aanbod

  Bomen worden vaak weggehaald in projecten, omdat ze in de weg staan. Anderzijds zijn er gemeenten of projectontwikkelaars die graag volwassen bomen willen planten in een project. Het online platform Bomenmakelaar brengt de boomaanbieder en boomzoeker bij elkaar. Waardevolle bomen die een positieve bijdrage leveren aan het klimaat hoeven op deze manier niet te worden gekapt, maar zetten hun leven voort op een nieuwe plek. Bomen zorgen voor verkoeling tijdens warme dagen en dragen bij in het voorkomen van wateroverlast tijdens hevige neerslag. Bovendien bevorderen ze de omgevingskwaliteit.

  https://www.bomenmakelaar.nl/
 • de_vraagtekens_en_aanbevelingen_bij_klimaatadaptatie.jpg

  handboekDe vraagtekens (en aanbevelingen) bij klimaatadaptatie door het Klimaatadaptatie Adviesteam

  De effecten van klimaatverandering worden steeds vaker zichtbaar: stad en regio kampen met wateroverlast en hittestress. De urgentie van een klimaatbestendige en water-robuuste inrichting van de leefomgeving is dus hoog. Daarom is er vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie een Klimaatadaptatie Adviesteam gestart. Dit team – een consortium van adviesbureaus, kennisinstituten en maatschappelijke organisaties – heeft negen maanden lang tien regio’s begeleid in de praktische stappen naar klimaatadaptatie.

  De bevindingen en aanbevelingen die dat traject heeft opgeleverd, heeft het Klimaatadaptatie Adviesteam naar buiten gebracht in de vorm van een essay. Het essay kan andere regio’s helpen met het versnellen van hun eigen proces richting klimaatadaptatie.

  https://www.klimaatadaptatiebrabant.nl/hulpmiddelen/hulpmiddelen-detail/218/De-vraagtekens-en-aanbevelingen-bij-klimaatadaptatie-door-het-Klimaatadaptatie-Adviesteam
 • De effectiviteit van klimaatadaptatiemaatregelen.png

  instrumentEffectiviteit van klimaatadaptatiemaatregelen

  Deze tabel geeft een overzicht van de effecten van verschillende klimaatadaptatiemaatregelen. De tabel richt zich op maatregelen die schade door hitte, droogte of regenwater beperken in de directe omgeving of invloedssfeer van particulieren (buitenruimte, gebouw en gedrag).

  De effecten van de maatregelen worden gegeven in verhouding met elkaar, ten opzichte van de referentiesituatie zonder maatregel. De tabel zegt niets over de efficiëntie, dus of een maatregel financieel aantrekkelijk is. Bij die afweging spelen lokale omstandigheden, schaalgrootte en nevendoelen een rol.

  https://www.klimaatadaptatiebrabant.nl/hulpmiddelen/hulpmiddelen-detail/234/Effectiviteit-van-klimaatadaptatiemaatregelen
 • Factsheet groene daken.png

  handboekFactsheet Groene Daken

  De factsheet laat dakprestaties zo kwantitatief mogelijk zien. Onder meer ten aanzien van kosten en baten, koeling, waterberging, biodiversiteit en (extra) buitengebruiksruimte. Hij is gebaseerd op dertig wetenschappelijke bronnen. Met de factsheet willen STOWA en de Green Deal het gesprek tussen alle belanghebbenden van groene daken op gang brengen, met als doel te zorgen voor meer en betere groenblauwe daken en gezamenlijk alle voordelen daarvan te benutten. Eén van de voordelen is dat bij neerslag de planten op het dak 45 tot 70 procent van de neerslag verdampen. Dit geeft verkoeling binnen en buiten, en zorgt dat er minder water van het dak direct afstroomt naar het riool. Door de verkoelende werking op het dak leveren zonnepanelen in combinatie met groen 6% meer energie op.

  https://www.greendealgroenedaken.nl/facts-values/
 • Positieve effecten van bomen en groen in de stad.jpg

  handboekFactsheets groen in de stad

  Bomen en groen in de stad leveren veel positieve effecten voor de leefomgeving: ze verbeteren bijvoorbeeld de waterhuishouding,  beperken de opwarming van de stad en dragen bij aan een betere luchtkwaliteit. In onderstaande factsheets staat alle wetenschappelijke kennis samengevat van de positieve effecten van bomen en groen.

  De factsheets bieden informatie voor de onderbouwing van beleid en beslissingen over groen. Daarnaast geven ze praktische informatie voor het daadwerkelijk realiseren ervan:

  In aanvulling op de factsheets is de bijdrage van 120 boomsoorten aan de vier hierboven genoemde thema's samengevat. Het resultaat is een bomenposter die per boomsoort de positieve bijdrage aan de leefomgeving weergeeft.

  https://www.klimaatadaptatiebrabant.nl/hulpmiddelen/hulpmiddelen-detail/214/Factsheets-groen-in-de-stad
 • Gidsmodellen.png

  instrumentGidsmodellen

  Gidsmodellen zijn beeldende schema's, beschikbaar voor de 10 onderscheiden landschapstypes van Nederland. Elk model reikt suggesties aan voor klimaatadaptatie in 3 stappen: (1): 3D visualisatie van uitgangssituatie natuurlijk systeem, (2): versterking klimaatrobuustheid, (3): kansen voor economische initiatieven (ecosysteemdiensten). De gidsmodellen zijn beschikbaar op regionaal en op stedelijk niveau. De modellen geven aanvullend ook informatie over de belangrijkste klimaateffecten in het landschapstype en over achterliggende ontwikkelprincipes.

  https://gidsmodellen.nl/
 • Groenblauwe netwerken.png

  instrumentGroenblauwe Netwerken maatregelendatabase

  Groenblauwe Netwerken maatregelendatabase is een praktische handleiding voor iedereen die betrokken is bij de vormgeving en inrichting van de stedelijke omgeving. De tool ondersteunt bij het ontwerpen van duurzame, veerkrachtige en klimaatbestendige steden. Naast een overzicht van ontwerpoplossingen en passende maatregelen geeft de website tal van voorbeelden van mooie projecten, voortkomend uit een gezamenlijke aanpak.

  http://www.groenblauwenetwerken.nl/design-tool/
 • Meekoppel tool.png

  handboekHandboek meekoppelen

  Het klimaat verandert langzaam. De urgentie om in te grijpen of de fysieke ruimte te veranderen is daarom klein. Met meekoppelen wordt klimaatadaptatie een onderdeel van het structurele onderhoud van de stad. Het Handboek Meekoppelen is een website die tips, adviezen en voorbeelden biedt voor het meekoppelen van adaptatie met andere investeringen in de stad. Vervangt u het riool? Zorg dan voor een klimaatplan met water retentie. Gaat u grootschalig groenonderhoud plannen? Kijk dan of de buurt ook minder verhard kan worden.

  http://meekoppelen.klimaatadaptatie.nl/
 • Proeftuin.png

  handboekHandboek proeftuinen

  Het handboek proeftuinen ondersteunt om water en klimaat in een vroeg stadium in een breder ontwikkelings- of herstructureringsproces integraal mee te nemen. De methode bestaat in essentie uit ontwerpend onderzoek, of misschien nog wel meer onderzoekend ontwerpen, met alle stakeholders. Het is daarmee een middel dat leidt tot inhoudelijke reflectie en verdieping, en het versterken van de communicatie tussen betrokken partners.

  http://www.handboekproeftuinen.nl/
 • Handleiding het levende gebouw.png

  handboekHandreiking Het Levende Gebouw

  De handreiking Het Levende Gebouw is een boekwerk vol inspirerende ideeën voor prettige groene gebouwen. Het bevat voorbeelden van gerealiseerde projecten en inspirerende toepassingen, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en ervaringen uit de praktijk. Ook faal-en succesfactoren in aanleg, gebruik en onderhoud komen aan bod. Daarbij is ook aandacht voor het tijdig betrekken van een groenprofessional en het belang van deskundig onderhoud.

  https://onlinetouch.nl/vhg/branchevereniging-vhg---handleiding-het-levende-gebouw?html=true#/0/
 • Handreiking lokaal hitteplan.png

  handboekHandreiking lokaal hitteplan

  De Handreiking lokaal hitteplan, speciaal gericht op het thema gezondheid, helpt lokale partijen bij het opstellen van een hitteplan. Zo’n plan kan de lokale aanpak van klimaatadaptatie en eenzaamheid ondersteunen.

  Een lokaal hitteplan kan de basis vormen voor een draaiboek waarmee overheids- en maatschappelijke organisaties tijdens een hitteperiode in actie kunnen komen – gezamenlijk, maar wel elk vanuit hun eigen expertise. Het lokale hitteplan helpt organisaties bijvoorbeeld bij het verkrijgen van achtergrondinformatie en bij het uitvoeren van hun reguliere taken en aanvullende maatregelen tijdens hitte.

  Download de handreiking

  https://www.klimaatadaptatiebrabant.nl/hulpmiddelen/hulpmiddelen-detail/226/Handreiking-lokaal-hitteplan
 • Hohohoosbui.jpg

  instrumentHoHoHoosbui

  Klimaatverandering zorgt voor meer hoosbuien. De voorspellingen geven aan dat het aantal hoosbuien de komende jaren zal toenemen, ook in heftigheid. Het is geen tijdelijk fenomeen en het loont dan ook zeker de moeite om eens stil te staan bij de vraag: hoe hoosbuibestendig is mijn huis, straat of buurt eigenlijk? Daarover gaat de publiekscampagne HoHoHoosbui van Waterschap Rivierenland. Op de speciale campagnesite krijgen inwoners tips en ideeën over maatregelen die zij zelf kunnen nemen in en rond huis en tuin. Ook staan er interviews met inwoners die wateroverlast hebben ervaren. Want voorkomen is beter dan genezen. En alle kleine beetjes helpen daarbij.

  http://www.hohohoosbui.nl/
 • HuisjeBoompjeBeter.jpg

  instrumentHuisjeBoompjeBeter

  Het klimaat verandert. Het weer wordt minder stabiel. Soms gaat het hard regenen en dan is het weer lang droog. Het stedelijk watersysteem is hier niet op ingericht. Heftige regenbuien leiden tot wateroverlast. Een groene tuin is ook goed voor meer natuur in de stad, voor vogels en vlinders. Huisje boompje beter inspireert en helpt om tuinen te vergroenen en klimaatbestendig in te richten.

  https://www.huisjeboompjebeter.nl/
 • Klimaat adaptatie app.png

  instrumentKlimaatadaptatie app

  Hoe maken we steden bestand tegen overstromingen, heviger neerslag, droogte en hitte? Stedenbouwkundigen, ingenieurs, beleidsmakers en belangenorganisaties staan steeds vaker voor de uitdaging om steden bestand te maken tegen klimaatverandering. In de afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar de uitdaging om steden bestand te maken tegen klimaatverandering en zijn er boeken vol geschreven met mogelijke maatregelen. De Klimaatadaptatie app maakt deze maatregelen gemakkelijk en snel toegankelijk. De app biedt informatie en inspiratie die relevant is voor een nieuwbouw, herstructurering of renovatie project. Op basis van eenvoudige criteria als schaal, landgebruik en type project selecteert en rangschikt de app de mogelijke maatregelen.

  http://www.climateapp.nl/
 • Klimaatadaptatie in de Omgevingswet.png

  handboekKlimaatadaptatie in de Omgevingswet

  In 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet inwerking. De wet vervangt een veelheid aan wetten die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving, biedt een aantal nieuwe instrumenten en richt zich op een andere meer integrale en gebiedsgerichte aanpak. De City Deal Klimaatadaptatie publiceerde een document over klimaatadaptatie in de Omgevingswet. Het document gaat in op de vraag welke mogelijkheden en kansen de invoering van de wet biedt voor klimaatadaptatie in de stedelijke leefomgeving.

  http://www.citydealklimaatadaptatie.nl/2019/06/11/hoe-benutten-we-de-omgevingswet-voor-adaptatiemaatregelen/
 • Klimaatschadeschatter.png

  instrumentKlimaatschadeschatter

  Extremere buien, grotere rivier afvoeren, een stijgende zeespiegel, langere periodes van droogte en hogere temperaturen leiden steeds vaker tot schade. De Klimaatschadeschatter (KSS) geeft een inschatting van extra schadekosten door klimaatverandering die zijn te verwachten als niets aan klimaatadaptatie wordt gedaan.

  De tool drukt de extra schade in geld uit voor wateroverlast, hitte, droogte en de gevolgen van overstromingen. De eerste (bèta)versie is nu online beschikbaar, en dekt nog maar een deel van de schaderelaties die met klimaatverandering samenhangen. De tool is nog niet compleet omdat betrouwbare informatie over de schaderelaties niet altijd voorhanden is. De ambitie is de tool de komende tijd verder uit te breiden. De resultaten worden ontsloten in een Story Map en geven een eerste grove schatting op basis van landelijk beschikbare gegevens.

  www.klimaatschadeschatter.nl
 • Klimaateffectatlas nieuw.png

  instrumentLandelijke Klimaateffectatlas

  De Klimaateffectatlas geeft je een eerste indruk van de (toekomstige) dreigingen van overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte in jouw gebied. De atlas is gebaseerd op landelijke gegevens en geeft een indicatie van de orde grootte van effecten die mogelijk gaan spelen in een gebied. De atlas is gratis te gebruiken en een logisch startpunt voor het uitvoeren van een klimaatstresstest. Naast lokale en regionale overheden is de atlas relevant voor bijvoorbeeld onderwijsinstellingen, studenten, bedrijven en burgers.

  http://www.klimaateffectatlas.nl
 • mlv.jpg

  instrumentMeerlaagsveiligheid Verkenner

  De Meerlaagsveiligheid (MLV) Verkenner is een webapplicatie (website) die snel en op een eenvoudige manier inzichtelijk maakt wat de overstromingsrisico’s zijn in een bepaald gebied. De applicatie geeft inzicht in welke maatregelen bij ruimtelijke ontwikkelingen kansrijk zijn om het overstromingsrisico te beperken (meerlaagsveiligheid, laag 2).

  http://www.mlvverkenner.nl/
 • dak.png

  instrumentMultifunctionele daken

  Daken bieden allerlei kansen voor gebruik. Bovendien kunnen ze een belangrijke bijdrage leveren aan het leefklimaat in de stad. Het dak kent vaak maar een functie: het gebouw beschermen tegen koude, wind en regen. In het kader van groene energie wordt het dak daarnaast steeds vaker benut voor het plaatsen van bijvoorbeeld zonnecellen. Als bouwsteen naar een duurzame stedenbouw worden steeds vaker begroeide daken gerealiseerd maar er zijn meer opties en combinaties. De website multifunctionele daken geeft nieuwe ideeën voor de invulling van het dak, laat het nut zien van multifunctioneel dakgebruik en helpt bij het ontwerp en de uitvraag van de aanleg van een multifunctioneel duurzaam dak.

  https://www.multifunctioneledaken.nl/
 • NAS adaptatietool.jpg

  instrumentNAS-adaptatietool

  In de Nationale klimaatadaptatiestrategie (2016) zijn de gevolgen van klimaatverandering voor vier klimaattrends in vier bollenschema’s opgenomen. Deze afbeeldingen tonen een (versimpelde) visuele samenvatting van de huidige wetenschappelijke kennis over klimaateffecten en klimaatgevolgen. De afbeeldingen zijn een hulpmiddel om inzicht in kansen en risico’s te vergroten en op zoek te gaan naar aanvullende kennis en samenwerkingspartners. Sinds 2016 zijn deze bollenschema’s doorontwikkeld en uitgebreid. In december 2018 is de NAS-adaptatietool gelanceerd. Met deze interactieve tool kun je zelf een bollenschema samenstellen, die past bij jouw werkterrein of probleem.

  https://nas-adaptatietool.nl/
 • logo-steenbreek.png

  handboekOperatie Steenbreek

  De landelijke stichting Operatie Steenbreek biedt gemeenten een activiteitenpakket aan waarmee zij in de eigen gemeente bewoners en ondernemers kunnen inspireren en enthousiasmeren om hun eigen tuin te vergroenen. De negatieve gevolgen van verstening in de particuliere tuin worden daarbij onder de aandacht gebracht. Denk hierbij aan de afbreuk van de biodiversiteit en aan klimaatverandering. Samen met deelnemende gemeenten, waterschappen en bedrijfsleven deelt Operatie Steenbreek de kennis en richten zij zich op het veranderen van dit bewustzijn bij burgers met de hoop dat iedereen de eigen leefomgeving gaat vergroenen!

  http://www.operatiesteenbreek.nl/
 • Overstoom ik.png

  instrumentOverstroom ik?

  Een groot deel van ons land ligt onder de zeespiegel en veel grote rivieren vinden er hun weg naar zee. Meer dan de helft van de Nederlanders woont in een gebied dat kan overstromen. Samen met andere waterbeheerders werkt Rijkswaterstaat dagelijks aan de bescherming van ons land tegen hoogwater. We versterken bijvoorbeeld de kust, onderhouden dijken en stormvloedkeringen en geven rivieren meer ruimte. Maar de natuur is grillig, dus het kan een keer misgaan. Om het aantal slachtoffers en de schade beperken, is het belangrijk dat bedrijven en inwoners weten wat ze moeten doen. Op overstroomik.nl kan iedereen zijn postcode invoeren en zien hoe hoog het water in zijn omgeving kan komen. Is evacuatie een optie of moet je juist blijven?

  http://www.overstroomik.nl/
 • Toolbox Klimaatbestendige Stad.png

  instrumentToolbox Klimaatbestendige Stad

  Welke klimaatadaptatiemaatregelen zijn effectief? Welke plek is geschikt voor die maatregelen? En wat kosten die maatregelen? De Toolbox Klimaatbestendige Stad (TKS) kan worden gebruikt voor het verkennen van tientallen adaptatiemaatregelen voor je wijk, straat of terrein. De Toolbox kan individueel worden gebruikt, maar kan ook worden gebruikt ter ondersteuning van gezamenlijke ontwerpsessies.

  De toolbox geeft de gebruikers inzicht in de bewezen effectiviteit van de maatregelen met betrekking tot wateroverlast, droogte en hitte. De TKS levert zo een gemeenschappelijke kennisbasis voor de (risico)dialoog. Zo kun je met de TKS snel verschillende plan-alternatieven (scenario’s) opstellen, met elkaar vergelijken en afzetten tegen eerder gestelde klimaatadaptatiedoelen.

  https://kbstoolbox.nl/nl/
 • Voorbeeldenboek1.png

  handboekVoorbeeldenboek 'Het klimaat past ook in uw straatje'

  Het voorbeeldenboek 'Het klimaat past ook in uw straatje' geeft enkele voorbeelden van klimaatbestendige herinrichtingsmogelijkheden van woonstraten. Het boek toont voor enige karakteristieke typologieën van woonstraten dat bij herinrichting een klimaatbestendige inrichting veelal eenvoudig is en niet meer kost dan een  traditionele herinrichting. Dit is gebaseerd op analyses van inrichtingsvarianten van concrete locaties met schatting van kosten en baten.

  https://www.klimaatadaptatiebrabant.nl/hulpmiddelen/hulpmiddelen-detail/192/Voorbeeldenboek-Het-klimaat-past-ook-in-uw-straatje
Sluiten